Sote kontni prensipal la
Sante

Sèvis planin familyal konfidansyèl

Pwogram Avantaj Planifikasyon Familyal (FPBP) | Depatman Sante Eta New York (NYS Department of Health, NYSDOH)

1. Kijan li mache

Pwogram sa a ede rezidan New York ki bezwen fè planin familyal, men ki ka pa gen mwayen pou yo fè li. Sèvis FPBP yo gen ladan planin (tankou grenn planin ak kapòt), planin annijans, ak konsèy sou planin familyal.

 • Lè w vizite yon pwofesyonèl swen pou èd planin familyal, ou ka mande pou kenbe sesyon an an prive.
 • Ou kapab aplike menm si ou pa gen asirans, asirans prive, oswa enskri nan Child Health Plus.
 • Resous finansye (tankou deklarasyon labank) yo pa nesesè pou detèmine kalifikasyon an.
 • Moun ki gen Medicaid pa elijib.
 • Imigran san papye ak moun ki gen viza kout tèm ki pa nan pwosesis pou ablike pou estati pèmanan yo pa elijib.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kalifye, ou ta dwe kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske ou ap viv nan Eta New York?
 2. Èske w se yon sitwayen Ameriken, yon resòtisan ameriken men ki pa sitwayen, Ameriken natif natal, oswa ou genyen yon estati imigrasyon ki rezonab?
 3. Èske ou gen asirans ( oswa ou pa gen asirans) ki pa Medicaid?
  • Si w gen Medicaid, planin familyal konfidansyèl la deja konte nan asirans ou an
 4. Èske revni ou egal ak sa pwogram lan egzije a oswa li mwens pase sa pwogram lan egzije a?
Kantite moun ki nan fanmi an Revni nan yon mwa
1 $2,710
2 $3,665
3 $4,620
4 $5,575
5 $6,531
6 $7,486
7 $8,441
8 $9,396
Pou chak moun anplis, ajoute: $956

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

 1. Jwenn yon founisè planin familyal touprè w.
 2. Rasanble dokiman pèsonèl ou epi vini avèk yo nan anplasman pwogram nan.
 3. Ranpli tès depistaj la an pèsòn epi soumèt aplikasyon an. Ou ka enprime epi ranpli aplikasyon an anvan ou antre oswa ranpli li nan biwo founisè a.

Jwenn yon biwo

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Vizite Sit entènèt FPBP pou jwenn plis enfòmasyon konsènan pwogram sa.

Voye yon Imèl bay FPBP

Voye yon imèl bay Medicaid@health.state.ny.us si ou gen kesyon.

Rele 311

Mande asistans ak Plan Pwogramasyon Avantaj Fanmi.

Rele FPBP

Rele 800-541-2831 pou plis enfòmasyon.

Last Updated Friday, June 16th, 9:40am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.