Sèvis planin familyal konfidansyèl

Pwogram Avantaj Planin Familyal (FPBP) | NYS Department of Health

1. Kijan li mache

Pwogram sa a ede rezidan New York ki bezwen planin familyal, men ki pa gen mwayen pou peye li.

Sèvis FPBP yo gen ladan yo:

 • Planin (ki gen ladan kontrasepsyon ak kapòt)
 • Kontrasepsyon an ijans
 • Konsèy sou planin familyal
 • Lè ale nan yon klinik pou ede ou ak planin familyal, ou kapab mande pou kenbe seyans la prive
 • Moun ki pa gen asirans, ki gen asirans prive, oswa ki enskri nan Child Health Plus kapab aplike
 • Ou pa bezwen bay resous finansyè (tankou etadkont labank) pou detèmine si ou kalifye
 • Moun ki gen Medicaid yo pa kalifye
 • Imigran ki pa gen papye ak moun ki gen viza pou yo ti tan epi ki p ap fè demach pou gen rezidans yo pa kalifye

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb FPBP a pou aprann plis sou pwogram sa a.

Imèl FPBP si ou gen kesyon sou fason pou aplike.

Rele 311

Mande pou Pwogram Avantaj Planin Familyal si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele DHE

Rele 800-541-2831 pou plis enfòmasyon.

Vizite yon ajans FPBP

Vizite yon ajans FPBP pou jwenn èd fas-a-fas.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske w ap viv nan Eta New York?
 • Èske ou se yon sitwayen ameriken, nasyonal, ameriken natif-natal, oswa ou se yon imigran ki legal?
 • Èske ou gen asirans, apa Medicaid ( oswa ou pa gen asirans)?
 • Si ou gen Medicaid, ou deja gen planin familyal nan pwoteksyon asirans ou a.
 • Èske revni ou egal a kondisyon revni pou pwogram nan oswa pi piti?
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $26,496 $2,208 $552
2 $35,724 $2,977 $744.25
3 $44,952 $3,746 $936.50
4 $54,228 $4,519 $1,129.75
5 $63,420 $5,285 $1,321.25
6 $72,648 $6,054 $1,513.50
7 $81,912 $6,826 $1,706.50
8 $91,188 $7,599 $1,899.75
pou chak moun an plis, ajoute: $9,276 $733 $193.25

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv Idantite

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lisans chofè
 • Batistè
 • Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Paspò
 • Dosye lekòl/ID
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Adopsyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante

Bay kat sekirite sosyal ou oswa mete ou pre pou bay nimewo sekirite sosyal ou pa bouch.

Prèv Kote Ou Abite

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lèt/kontra fèm/resi lwaye ki resan e ki gen adrès lakay ou sou li e ke pwopriyetè kay la ba w
 • Lisans chofè yo emèt pandan 6 dènye mwa ki sot pase yo
 • Bòdwo Sèvis Piblik (gaz, kouran, dlo)
 • lèt yon ajans gouvènman ekri ki gen non ak adrès la sou li (li pa kapab genyen yon Bwat Postal sou li)
 • Anvlòp, kat postal, oswa etikèt magazin ki gen so lapòs la sou li avèk non epi dat la (ou pa kapab itilize l si se nan yon Bwat Postal yo voye l)

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo

Lajan w touche ak Salè 

 • Resi chèk pewòl
 • Lèt patwon w lan ekri sou papye a antèt konpayi an, ki siyen e ki gen dat la sou li
 • Si ou pa gen prèv revni ou, ou dwe ekri yon lèt ki di fanmi ou ap ede ou ak manje ak kote pou ou rete oswa lajan

Sipò pou Timoun/Pansyon Alimantè 

 • Souch chèk pou pansyon alimantè
 • Souch chèk pou sipò pou timoun
 • Lèt tribinal la ekri
 • Lèt moun k ap bay sipò a ekri

Benefis Chomaj 

 • Lèt/sètifika benefis
 • Lèt/sètifika benefis ak kantite benefis la
 • Etadkont Benefis (Disponib sou Entènèt)

Sekirite Sosyal 

 • Korespondans ki soti nan biwo Administrasyon Sekirite Sosyal
 • Lèt/sètifika benefis ki resan
 • Chèk benefis ki resan

Dedomajman pou Travayè

 • Lèt benefis ki resan
 • Souch chèk ki resan

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Batistè meriken
 • Paspò ameriken
 • Fòm DHS I-551 (Kat Imigran(Grin Kat)) Fè fotokopi toulede bò yo paske dèfwa dat lè moun lan rantre nan peyi a konn make sou do kat la
 • Sètifika natiralizasyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

 1. Chèche yon klinik planin familyal tou pre ou.
 2. Sanble tout dokiman ou yo epi pote yo nan sit pwogram nan.
 3. Fè evalyasyon fas-a-fas la epi soumèt aplikasyon an. Ou kapab enprime aplikasyon an epi ranpli li avan ou ale, oswa ranpli li nan klinik la.

Chèche yon klinik

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb FPBP a pou aprann plis sou pwogram sa a.

Imèl FPBP si ou gen kesyon sou fason pou aplike.

Rele 311

Mande pou Pwogram Avantaj Planin Familyal si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele DHE

Rele 800-541-2831 pou plis enfòmasyon.

Vizite yon ajans FPBP

Vizite yon ajans FPBP pou jwenn èd fas-a-fas.

Dènye mizajou December 6, 2017