Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Sèvis planin familyal konfidansyèl

Pwogram Avantaj Planin Familyal (FPBP) | Depatman Sante Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

Pwogram sa a ede rezidan New York ki bezwen planin familyal, men ki pa gen mwayen pou peye li.

Sèvis FPBP yo gen ladan yo:

 • Planin (ki gen ladan kontrasepsyon ak kapòt)
 • Kontrasepsyon an ijans
 • Konsèy sou planin familyal
 • Lè ale nan yon klinik pou ede ou ak planin familyal, ou kapab mande pou kenbe seyans la prive
 • Moun ki pa gen asirans, ki gen asirans prive, oswa ki enskri nan Child Health Plus kapab aplike
 • Ou pa bezwen bay resous finansyè (tankou etadkont labank) pou detèmine si ou kalifye
 • Moun ki gen Medicaid yo pa kalifye
 • Imigran ki pa gen papye ak moun ki gen viza pou yo ti tan epi ki p ap fè demach pou gen rezidans yo pa kalifye

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske w ap viv nan Eta New York?
 • Èske ou se yon sitwayen ameriken, nasyonal, ameriken natif-natal, oswa ou se yon imigran ki legal?
 • Èske ou gen asirans, apa Medicaid ( oswa ou pa gen asirans)?
  • Si ou gen Medicaid, ou deja gen planin familyal nan pwoteksyon asirans ou a.
 • Èske revni ou egal a kondisyon revni pou pwogram nan oswa pi piti?
Gwosè Fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $28,723 $2,394 $552
2 $38,847 $3,238 $747
3 $48,971 $4,081 $942
4 $59,095 $4,925 $1,136
5 $69,220 $5,769 $1,331
6 $79,344 $6,612 $1,526
7 $89,468 $7,456 $1,721
8 $99,592 $8,300 $1,915
Pou chak moun an plis, ajoute: $10,125 $844 $195

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv Idantite

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lisans chofè
 • Batistè
 • Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Paspò
 • Dosye lekòl/ID
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Adopsyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante

Bay kat sekirite sosyal ou oswa mete ou pre pou bay nimewo sekirite sosyal ou pa bouch.

Prèv Kote Ou Abite

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

 1. Chèche yon klinik planin familyal tou pre ou.
 2. Sanble tout dokiman ou yo epi pote yo nan sit pwogram nan.
 3. Fè evalyasyon fas-a-fas la epi soumèt plikasyon an. Ou kapab enprime aplikasyon an epi ranpli li avan ou ale, oswa ranpli li nan klinik la.

Chèche yon klinik

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb FPBP a pou aprann plis sou pwogram sa a.

Imèl FPBP

Imèl FPBP si ou gen kesyon sou fason pou aplike.

Rele 311

Mande pou Pwogram Avantaj Planin Familyal si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele DHE

Rele 800-541-2831 pou plis enfòmasyon.

Vizite yon ajans FPBP

Vizite yon ajans FPBP pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Wednesday, September 22nd, 12:34pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.