Sote kontni prensipal la
Sante

Sèvis Konfidyansyèl pou planin familyal

Pwogram Avantaj Planifikasyon Familyal (FPBP) | Depatman Sante Eta New York (NYS Department of Health, NYSDOH)

1. Kijan li mache

Pwogram sa a ede rezidan New York ki bezwen fè planin familyal, men ki ka pa gen mwayen pou yo fè li. Sèvis FPBP yo gen ladan planin (tankou grenn planin ak kapòt), planin annijans, ak konsèy sou planin familyal.

 • Lè w ale kay yon doktè pou jwenn èd nan kesyon planin familyal, ou kapab mande yo kenbe konvèsyon an prive.
 • Ou kapab aplike menm si ou pa gen asirans, asirans prive, oswa enskri nan Child Health Plus.
 • Ou pa bezwen gen resous finansye (tankou relve labank) pou w kalifye.
 • Moun ki genyen Medicaid yo pa kalifye paske yo kapab jwenn sèvis konfidansyèl pou planin familyal avèk Medicaid.
 • Imigran ki san papye ak moun ki gen viza pou yon ti bout tan ki pa nan pwosesis pou aplike pou estati pèmanan pa kalifye.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou bezwen ranpli kritè sa yo:

 1. Ou se yon moun k ap viv nan Eta New York
 2. Ou se Sitwayen Ameriken oswa ou legal nan peyi a.
 3. Ou pa enskri nan Medicaid.
  • Si ou genyen Medicaid, gentan gen sèvis konfidansyèl pou planin familyal nan plan asirans ou an
 4. Revni ou egal oswa pi ba pase egzijans sou revni pwogram sa yo:
Kantite moun ki nan fanmi an Revni nan yon mwa
1 $2,799
2 $3,799
3 $4,799
4 $5,598
5 $6,798
6 $7,798
7 $8,798
8 $9,798
Pou chak moun anplis, ajoute: $1000

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

 1. Jwenn yon doktè pou planin familyal toupre ou.
 2. Mete dokiman pèsonèl ou yo ansanm epi pote yo nan adrès pwogram nan.
 3. Fè demach pou enskri yo fas a fas epi voye aplikasyon an ale. Ou kapab enprime aplikasyon an epi ranpli li avan ou ale, oswa ranpli li nan klinik dokt‘e a.

Jwenn yon biwo

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Ale sou sit entènèt FPBP a pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram sa a.

Voye imèl bay FPBP

Voye yon imèl nan [email protected] si ou gen kesyon.

Rele 311

Mande èd pou Plan Pwogramasyon Avantaj Fanmi an

Rele FPBP

Rele 800-541-2831 pou plis enfòmasyon.

Last Updated March 29, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.