Sote kontni prensipal la
Sèvis Gadri

Jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans

NYC Child Care Connect (NYC CCC) | Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York

1. Kijan li mache

NYC Child Care Connect ap ede w jwenn yon pwogram gadri nan kominote w la. Se Depatman Sante Vil New York ki enspekte epi regilarize tout pwogram yo. Ou kapab anrejistre pou w resevwa notifikasyon konsènan adrès espesifik gadri yo.

Pwochen seksyon:

2. Kouman pou aplike

2. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Itilize NYC Child Care Connect pou w jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans nan katye ou a, Kontakte founisè ou a pou w jwenn enfòmasyon sou kouman pou w aplike.

Jwenn yon pwogram gadri.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Nan Telefòn

Rele 311 pou w rapòte tout sit ou panse ki reprezante yon danje, ki pa bon pou lasante oswa ki ap fonksyone yon mannyè kip a legal. Mande pou w fè yon plent kont yon gadri.

Last Updated Tuesday, February 1st, 9:48am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.