Sote kontni prensipal la
Sèvis Gadri

Jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans

NYC Child Care Connect (NYC CCC) | Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York

1. Kijan li mache

NYC Child Care Connect ap ede w jwenn yon pwogram gadri nan kominote w la. Se Depatman Sante Vil New York ki enspekte epi regilarize tout pwogram yo. Ou kapab anrejistre pou w resevwa notifikasyon konsènan adrès espesifik gadri yo.

Pwochen seksyon:

2. Kouman pou aplike

2. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Itilize NYC Child Care Connect pou w jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans nan katye ou a, Kontakte founisè ou a pou w jwenn enfòmasyon sou kouman pou w aplike.

Jwenn yon pwogram gadri.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Nan Telefòn

Rele 311 pou w rapòte tout sit ou panse ki reprezante yon danje, ki pa bon pou lasante oswa ki ap fonksyone yon mannyè kip a legal. Mande pou w fè yon plent kont yon gadri.

Last Updated February 1, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.