Sote kontni prensipal la
Sèvis Gadri

Nouvo Gadri pou fanmi elijib ki gen revni ba

Koupon pou Gadri | Administrasyon pou Sèvis Timoun

1. Kijan li mache

Koupon pou gadri yo ede peye frè pou gadri timoun ki gen apati 6 semèn jiska 13 lane yo. Yo kouvri timoun ki gen jiska 18 lane epi ki gen andikap yo tou. Gen plizyè santèn pwofesyonèl swen sante pou lakay epi nan sant ki aksepte koupon yo nan tout Vil New York, ki ofri sèvis gadri nan anviwònman aprantisaj ki an sekirite ak agreyab.

 • Koupon pou gadri yo se yon resous gouvnènman an kontwole epi finanse pou ede fanmi ki gen revni ki ba yo nan depans pou gadri yo.
 • Pwogram gadri yo ofri yon anviwònman aprantisaj an sekirite epi agreyab pou pitit ou an pandan w ap travay oswa ale lekòl.
 • Nan pwogram gadri yo, timoun yo kapab jwe, dekouvri, aprann, ak kreye relasyon ak lòt timoun parèy li.
 • Anplis founisè kalifye/otorize yo, ou kapab itilize koupon pou gadri yo pou foounisè enfòmèl yo otorize yo tankou fanmi, vwazen, ak zanmi yo.
 • Kalifikasyon chita sou revni fanmi w, valè moun ki nan fanmi an, ak lòt bezwen yo.
 • Gen sèvis ki disponib pou timoun ki gen andikap yo.
 • Paran yo pa oblije sitwayen Ameriken; sepandan, timoun k ap resevwa swen an dwe se yon sitwayen ameriken, yon rezidan ameriken, oswa gen yon bon estati imigrasyon.
 • Pifò fanmi oblije peye yon frè selon revni ak valè moun ki gen nan fanmi ou. Moun ki pa gen pou peye kotizasyon familyal y o se:
  • fanmi k ap resevwa èd asistans lajan kach
  • fanmi ki sanzabri
  • paran adoptif yo
 • Disponibilite koupon yo depann sou finansman

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram koupon pou gadri yo gen egzijans sou revni epi lòt kritè kalifikasyon.

Si w kalifye, yo kapab peye tout oswa yon pati nan frè gadri nan gadri yo bay sibvansyon yo. Pitit ou an kapab kòmanse yon pwogram nenpòt lè pandan ane a.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ou pa bezwen papye pou enskri sou Lis Datant Koupon pou Gadri.

Pou fanmi sanzabri yo, konsilte Lis Verifikasyon pou Soumèt Demann Sibvansyon Gadri, ki gen yon lis papye ki obligatwa.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplike pou lis datant lan pa imèl

 • Akòz gen anpil demand, yo pral mete fanmi ki elijib yo ki mande koupon yo sou yon lis datant pou moman sa a la.
 • ACS pral enfòme fanmi ki sou lis pou koupon yo lè fon yo disponib.
 • Ranpli Fòm pou Lis Datant Koupon an. Eskane epi voye li ale pa imèl bay VoucherWL@acs.nyc.gov

Pandan w sou lis datant lan, ou kapab chèche pou jwenn lòt opsyon pou reponn ak bezwen imedya timoun lan, tankou pwogram EarlyLearn. Lè w enskri pitit ou an nan yon lòt pwogram sa pa pral chanje pozisyon w sou lis datant pou koupon an.

Referans Espesyal

 • Si fanmi w aplike oswa ap resevwa asistans lajan kach, ou dwe aplike pou gadri nan Sant Anplwa Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA).
 • Si fanmi ou gen yon dosye aktif pou Welfare (tankou resevwa prevansyon epi/oswa sèvis pwoteksyon pou timoun), ou dwe kontakte esponsab dosye ou an oswa Espesyalis Pwoteksyon Timoun yo pou jwenn yon rekòmandasyon sibvansyon pou Gadri.
 • Si ou se paran adoptif y ap peye, ou dwe kontakte ajans ki responsab dosye ou an pou jwenn yon rekòmandasyon pou sibvansyon Gadri.
 • Fanmi ki sanzabri yo jije ki kalifye yo kapab jwenn asistans pou gadri se yo ki gen priyorite pou jwenn koupon pou gadri.

Tout fanmi, tankou fanmi ki ka gen bezwen youn nan referans sa yo, kapab kontakte Sant Apèl ACS Child and Family Well-Being lan nan 212-835-7610 oswa rele nan 311pou ka jwenn èd pou chèche yon pwogram epi ranpli aplikasyon sibvansyon Gadri a.

Telechaje Fòm Lis Datant lan

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb ACS lan pou ou kapab konnen plis bagay toujou.

Nan moman w ap chèche yon pwogram Gadri, ou kapab itilize NYC Child Care Connect oswa paj State’s Office of Children and Family Services pou jwenn plis opsyon.

Rele 311

Mande Koupon pou Gadri.

Sant apèl

Kontakte Sant Apèl ACS Child and Family Well-Being lan nan 212-835-7610 pou yo jwenn èd pou ranpli aplikasyon sibvansyon Gadri a.

Resevwa èd fas-a-fas

Akòz COVID-19, aktyèlman la a zòn resous ACS yo pou resevwa sipò an pèsòn yo fèmen.

Last Updated Tuesday, August 10th, 11:11am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.