Sote kontni prensipal la
Lojman

Tiraj pou jwenn lojman bon mache

NYC Housing Connect | Konsèvasyon ak Devlopman Lojman (Housing Preservation and Development, HPD) Vil New York / Konpayi Devlopman Lojman ki nan Vil New York (NYC Housing Development Corporation, HDC)

1. Kijan li mache

NYC Housing Connect se yon pòtay anliy kote ou kapab jwenn yon apatman bon mache oswa yon kay pou lwe oswa achte.

 • Yon lojman bon mache koute anviwon yon tyè oswa mwens nan revni fanmi an.
  • Yo regilarize lojman pou lwe yo nan yon pri abòdab. Sa vle di yo pa kapab monte lwaye a twòp alavni.
  • Kay bon mache ou kapab achte genyen ladan yo condo, apatman kolektif, kay ki gen 1-4 chanm pou kouche. Pri sa yo regilarize.
 • Ou kapab itilize NYC Housing Connect pou chèche lojman bon mache nan tout senk (5) awondisman yo.
  • Lè w jwenn youn ou renmen, ou kapab aplike pou tiraj pa li an.
  • Fanmi ou dwe reponn ak kritè revni ak gwosè apatman an pou aplike nan tiraj li an.
  • Ou kapab aplike kèlkeswa estati sitwayènte ou oswa estati imigran ou genyen:

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Chak apatman nan NYC Housing Connect genyen kèk kritè.

 • Pou aplike nan yon tiraj pou yon apatman, fanmi ou dwe reponn ak kritè revni apatman sa a genyen.
 • Gwosè fanmi ou defini kritè revni ou dwe respekte yo.
 • Verifye kritè pou apatman piblik yo ki sou NYC Housing Connect.

Yo bay rezidan Vil New York yo priyorite a. Yo kapab fè w yon favè pou kèk apatman si ou:

 • gen yon andikap, oswa
 • se granmoun ki aje, oswa
 • ap viv sou menm katye ak lojman ou enterese ladan li an

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ou kapab gen bezwen soumèt papye si yo chwazi aplikasyon ou an pou yon tiraj. Papye sa yo dwe pwouve fanmi ou gen:

 • revni travay (tankou souch chèk oswa fòm W-2)
 • revni li resevwa lòt kote (tankou yon koupon lokasyon oswa asistans piblik)
 • byen (tankou deklarasyon kont bankè oswa envestisman)
 • Ou kapab gen bezwen papye ki pou pwouve antesedan peman lwaye ou yo.
  • Si w pa kapab oswa pa vle bay antesedan peman lwaye ou, ou kapab fè yon verifikasyon kredi nan plas li.
 • Ou kapab gen bezwen papye tankou ak nesans ak idantifikasyon pou manm fanmi ou yo.

Verifye lis konplè dokimanou kapab gen bezwen yo.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Kreye ak konplete pwofil ou sou NYC Housing Connect.
  • Si ou te deja genyen yon pwofil sou ansyen pòtay lan, ou dwe kreye yon pwofil sou nouvo pòtay NYC Housing Connect lan.
 2. Fè rechèch tiraj ki louvri pou jwenn yon inite lojman ou renmen epi ou elijib pou li.
 3. Aplike nan tiraj pou apatman an.
  • Ou dwe aplike avan dat limit lan.
  • Yo kapab analize kèk aplikan an premye si yo gen yon andikap oswa ap viv sou katye a.
  • Sa kapab pran plizyè mwa oswa plis avan ou konnen sa k pase ak aplikasyon ou an. Etandone w ap tann, rasire ou kenbe pwofil ou ajou si gen chanjman (tankou revni fanmi ou an).

Ou kapab enskri pou resevwa imèl mizajou pou lè gen nouvo tiraj k ap aksepte aplikasyon.

Vizite NYC Housing Connect

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Li Kesyon Moun Poze Souvan (FAQ) yo konsènan NYC Housing Connect.

Voye Imèl bay NYC Housing Connect

nychousingconnect@hpd.nyc.gov

Rele Liy Asistans Telefonik Lojman Bon Mache NYC Housing Connect lan

Rele 212-863-7990. Nou ka pa kapab reponn apèl yo kote ou rele a, men kite yon mesaj vokal.

Resevwa èd an pèsòn

Resevwa asistans pou aplikasyon lan nan men yon òganizasyon gras ak Anbasadè Lojman yo.

Resevwa konsèy finansye ak asistans pou aplikasyon an gras ak Ready to Rent (Pare pou Lwe).

Last Updated Friday, November 5th, 2:53pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.