Sote kontni prensipal la
Lojman

Tiraj pou jwenn lojman bon mache

NYC Housing Connect | NYC Konsèvasyon ak Devlopman Lojman (NYC Housing Preservation and Development, HPD)

1. Kijan li mache

NYC Housing Connect se yon pòtay anliy kote ou kapab jwenn yon apatman bon mache oswa yon kay pou lwe oswa achte.

 • Yon lojman bon mache koute anviwon yon tyè oswa mwens nan revni fanmi an.
  • Yo regilarize lojman pou lwe yo nan yon pri abòdab. Sa vle di yo pa kapab monte lwaye a twòp alavni.
  • Kay bon mache ou kapab achte genyen ladan yo condo, apatman kolektif, kay ki gen 1-4 chanm pou kouche. Pri sa yo regilarize.
 • Ou kapab itilize NYC Housing Connect pou chèche lojman bon mache nan tout senk (5) awondisman yo.
  • Lè w jwenn youn ou renmen, ou kapab aplike pou tiraj pa li an.
  • Fanmi ou dwe reponn ak kritè revni ak gwosè apatman an pou aplike nan tiraj li an.
 • Ou kapab aplike kèlkeswa estati sitwayènte ou oswa estati imigran ou genyen:

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Chak lotri lojman sou “Konekte ak Lojman nan NYC” (NYC Housing Connect) gen egzijans revni ki diferan sou baz kantite moun ki nan fwaye w la. Gade egzijans pou lotri pou lojman ki ouvè yo sou “Konekte ak Lojman nan NYC”.

Pare pou Lwe ka ede w pare pou aplike pou lotri lojman a pri abòdab. Ou ka jwenn konsèy finansye endividyèl ak asistans pou aplikasyon pou lojman w lan.

Yo bay moun ki rete NYC yo priyorite nan kèk lotri si yo:

 • gen andikap
 • se granmoun aje
 • ap viv nan menm katye a

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ou kapab gen bezwen soumèt papye si yo chwazi aplikasyon ou an pou yon tiraj. Papye sa yo dwe pwouve fanmi ou gen:

 • revni travay (tankou souch chèk oswa fòm W-2)
 • revni li resevwa lòt kote (tankou yon koupon lokasyon oswa asistans piblik)
 • byen (tankou deklarasyon kont bankè oswa envestisman)
 • Ou kapab gen bezwen papye ki pou pwouve antesedan peman lwaye ou yo.
  • Si w pa kapab oswa pa vle bay antesedan peman lwaye ou, ou kapab fè yon verifikasyon kredi nan plas li.
 • Ou kapab gen bezwen papye tankou ak nesans ak idantifikasyon pou manm fanmi ou yo.

Verifye lis konplè dokimanou kapab gen bezwen yo.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Kreye ak konplete pwofil ou sou NYC Housing Connect.
  • Si ou te deja genyen yon pwofil sou ansyen pòtay lan, ou dwe kreye yon pwofil sou nouvo pòtay NYC Housing Connect lan.
 2. Chache lotri ki ouvè pou ka jwenn yon kay ou renmen e ke ou kalifye pou li.
 3. Aplike pou lotri yon kay anvan dat limit lan.
  • Yo kapab analize kèk aplikan an premye si yo gen yon andikap oswa ap viv sou katye a.
  • Sa kapab pran plizyè mwa oswa plis avan ou konnen sa k pase ak aplikasyon ou an. Etandone w ap tann, rasire ou kenbe pwofil ou ajou si gen chanjman (tankou revni fanmi ou an).

Ou kapab enskri pou resevwa imèl mizajou pou lè gen nouvo tiraj k ap aksepte aplikasyon.

Vizite NYC Housing Connect

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Li Kesyon Moun Poze Souvan (FAQ) yo konsènan NYC Housing Connect.

Voye Imèl bay NYC Housing Connect

[email protected]

Rele Liy Asistans Telefonik Lojman Bon Mache NYC Housing Connect lan

Rele 212-863-7990. Nou ka pa kapab reponn apèl yo kote ou rele a, men kite yon mesaj vokal.

Resevwa èd an pèsòn

Resevwa asistans pou aplikasyon lan nan men yon òganizasyon gras ak Anbasadè Lojman yo.

Resevwa konsèy finansye ak asistans pou aplikasyon an gras ak Ready to Rent (Pare pou Lwe).

Last Updated June 8, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.