Sote kontni prensipal la
Travay

Sipò pou rezidan NYCHA yo

Otonomi ak Estabilite Ekonomik Rezidan NYCHA (REES) | NYC Otorite nan Lojman

1. Kijan li mache

REES ede rezidan NYCHA yo amelyore avni finansye yo. Li konekte rezidan yo ak pwogram ki ka ede pou edikasyon, fòmasyon travay, alfabetizasyon finansye, ak kòmanse yon biznis.

  • REES ka ede rezidan ki kalifye yo jwenn aksè nan Earned Income Disallowance (EID), sa ki ka retade ogmantasyon pri lwaye a si revni ou ogmante
  • Edikasyon ak Fòmasyon pou Adilt, Alfabetizasyon Finansye ak Kreyasyon Byen, Travay ak Avansman epi Devlopman Biznis Kay.
  • Biwo Brooklyn nan gen seyans enfòmasyon chak madi ak jedi a 8:30 a.m

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Nenpòt moun k ap viv nan lojman NYCHA kalifye pou REES. Men, sèvis REES mete ou an kontak ak yo a gen diferan règ pou kalifye. W ap jwenn kalifikasyon pou chak pwogram sou Sit Opòtinite NYCHA a.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

  • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

  1. Gen seyans enfòmasyon chak madi ak jedi a 8:30 a.m nan biwo Brooklyn nan: 787 Atlantic Ave., Brooklyn, NY 11238.
  2. Ou kapab enskri pou yon seyans enfòmasyon sou entènèt oswa rele liy dirèk REES la nan 718-289-8100.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Opòtinite NYCHA a pou aprann plis sou sèvis REES yo.

Rele 311

Mande pou Otonomi ak Estabilite Ekonomik Rezidan.

Rele REES

Rele liy dirèk REES la nan 718-289-8100 pou aprann plis.

Vizite biwo a

Vizite biwo REES la nan 787 Atlantic Ave., Brooklyn, NY, 11238 pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Wednesday, October 16th, 5:03pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.