Sote kontni prensipal la
Travay

Sipò pou rezidan NYCHA yo

Otonomi ak Estabilite Ekonomik Rezidan NYCHA (REES) | NYC Otorite nan Lojman

1. Kijan li mache

REES ede rezidan NYCHA yo amelyore avni yo ak lajan. Si w ap viv nan lojman NYCHA, ou kapab jwenn èd pou jwenn yon travay, pran kèk kou, oswa lanse yon biznis.
  • REES kapab ede ou evite pri lwaye ou monte si revni ou monte
  • Biwo Brooklyn nan gen seyans enfòmasyon chak madi ak jedi a 8:30 a.m

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Nenpòt moun k ap viv nan lojman NYCHA kalifye pou REES. Men, sèvis REES mete ou an kontak ak yo a gen diferan règ pou kalifye. W ap jwenn kalifikasyon pou chak pwogram sou Sit Opòtinite NYCHA a.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Opòtinite NYCHA a pou aprann plis sou sèvis REES yo.

Rele 311

Mande pou Otonomi ak Estabilite Ekonomik Rezidan.

Rele REES

Rele liy dirèk REES la nan 718-289-8100 pou aprann plis.

Vizite biwo a

Vizite biwo REES la nan 787 Atlantic Ave., Brooklyn, NY, 11238 pou jwenn èd fas-a-fas.