Sote kontni prensipal la
Moun Andikape

Sipò pou jèn moun ki andikape yo

Sant Enplikasyon Familyal pou Timoun ki nan Laj Lekòl ak Timoun Pitit (FACE) | Depatman Edikasyon Eta New York (NYS Department of Education, NYSED)

1. Kijan li mache

Sant Angajman Fanmi ak Kominote pou elèv Lekòl ak Timoun Piti yo (FACE) ede jèn New Yorkè andikape ki gen ant 0 a 21 an yo. Gen èd ki disponib tou pou fanmi yo ak pwofesyonèl ki sipòte yo.

 • Sèvis sant FACE yo disponib gratis pou jèn ak paran yo ki abite nan senk minisipalite yo.
 • Sant FACE yo ofri anpil sèvis tankou:
  • konsèy pou ede timoun andikape yo ak paran yo byen viv anfans yo.
  • anseye edikasyon espesyal pou timoun pou yo defann tèt yo nan lekòl. Sa gen ladann anseye yo kijan pou yo patisipe nan reyinyon Pwogram Edikasyon Endividyalize (IEP) yo.
  • anseye paran ak elèv yo edikasyon espesyal sou pwosesis admisyon nan inivèsite.
  • ede jèn yo tranzisyone nan lavi granmoun yo. Sa vle di travay ak jèn yo pou planifye fòmasyon sou travay, travay, edikasyon siperyè, ak angaje nan kominote a.
  • atelye ak aktivite pou ede jèn adilt yo devlope konpetans sosyal-emosyonèl ak konpetans +pou yo gen yon lavi endepandan.
 • Paran yo ka jwenn sipò tou atravè atelye sou sijè tankou:
  • konpreyansyon IEPs (Pwogram Edikasyon Endividyalize)
  • pwosesis edikasyon espesyal la
  • plasman nan lekòl la
  • gen aksè a travay ak benefis piblik yo
  • defans paran yo

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout fanmi Vil New York ki pran swen yon timoun andikape elijib pou resevwa sèvis gratis yo. Fòmasyon yo disponib pou tout moun.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ranpli fòmilè anliy la sou sitwèb IncludeNYC a pou ou kapab mande èd.

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb IncludeNYC a

Vizite includenyc.org pou plis enfòmasyon ak sèvis.

Voye yon imèl bay IncludeNYC

[email protected]

Rele Liy Èd IncludeNYC an nan

Anglè 212-677-4660

Panyòl 212-677-4668

Last Updated May 22, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.