Sote kontni prensipal la
Moun Andikape

S"èvis familyal pou elèv ki gen andikap

Sant Enplikasyon Familyal pou Timoun ki nan Laj Lekòl ak Timoun Pitit (FACE) | Depatman Edikasyon NYS

1. Kijan li mache

Sant Enplikasyon Familyal pou Timoun ki nan Laj Lekòl ak Timoun Piti yo (School-Age and Early Childhood Family Engagement, FACE) ede fanmi ki gen timoun ki gen andikap yo enplike yo nan edikasyon pitit yo. Yo devlope relasyon kominotè pou fanmi yo tou epi bay enfòmasyon ak fòmasyon konsènan opsyon sèvis pou timoun soti depi lè yo fèt rive laj 21 lane.

  • Elèv yo ak fanmi yo kapab jwenn sèvis yo gratis
  • Seyans fòmasyon yo gratis tou

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout fanmi nan NYC ki ap pran swen yon timoun ki gen andikap elijib pou resevwa sèvis yo gratis. Fòmasyon yo ouvè pou tout moun.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb INCLUDnyc a pou jwenn plis enfòmasyon.

Voye yon imel bay Sant Enplikasyon Familyal pou Timoun ki nan Laj Lekòl ak Timoun Piti yo (School-Age and Early Childhood Family Engagement, FACE)

Voye yon imel bay yon Sant pou Paran pou jwenn plis enfòmasyon:
Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens ak Staten Island

Rele 311

Mande pou Sant Enplikasyon Familyal pou Timoun ki nan Laj Lekòl ak Timoun Piti (School-Age and Early Childhood Family Engagement, FACE)

Rele Sant Enplikasyon Familyal pou Timoun ki nan Laj Lekòl ak Timoun Piti yo (FACE)

Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, ak Staten Island: 212-677-4660 (angle), 212-677-4668 (panyòl).

Ale nan yon Sant FACE

Chache yon sant pou jwenn èd an pèsòn.

INCLUDEnyc
116 East. 16th St., 5th flr,
New York, NY 10003

Last Updated Wednesday, July 14th, 9:49am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.