Sote kontni prensipal la
Travay

Benevola ak devlopman konpetans pou granmoun aje

Silver Corps | Depatman pou Granmoun Aje Vil New York (NYC Aging)

1. Kijan li mache

Silver Corps se yon pwogram ki finanse pa AmeriCorps e ki jere atravè NYC Aging Li founi misyon benevòl bay granmoun aje yo nan yon òganizasyon ki se patnè l. Patisipan yo konekte avèk fòmasyon, ak/oswa akreditasyon pou yo kenbe travay yo.

 • Misyon sèvis kominotè – Angaje w pou w fè benevola omwen 10 èdtan pa semèn nan yon ajans ki san bi likratif oswa yon ajans gouvènman an pou jwenn eksperyans ki gen anpil valè, fè rezotaj avèk pwofesyonèl, epi kontribye nan kominote lokal ou a.
 • Atelye Debaz – Benefisye fòmasyon pou preparasyon pou travay, yon amelyorasyon literati finansyè, epi konpetans nimerik pou prepare w pou siksè sou mache travay jodi a.
 • Pwogram fòmasyon ak /oswa akreditasyon: enskri nan kou fòmasyon ak akreditasyon an fonksyon objektif karyè w ak konpetans ou.
 • Jwenn travay – Jwenn ankadreman ak soutyen pwofesyonèl pou jwenn travay.
 • Kenbe travay: Yo founi soutyen apre w fin jwenn travay la pou garanti ou kenbe travay la.
 • Egzije prèv idantite, revni, kote w rete, ak kalifikasyon pou travay

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kalifye pou Silver Corps si ou:

 • gen omwen 55 lane
 • se yon rezidan Vil New York
 • aktyèlman nan chomaj oswa w nan yon travay w estime ki pa ase adekwa pa rapò ak kapasite w oswa bezwen w
 • angaje w pou w fè benevola pandan omwen 10 èdtan pa semèn nan yon ajans ki san bi likratif oswa yon ajans gouvènman an
 • prè pou patisipe nan yon fòmasyon pwofesyonèl epi nan pwogram fòmasyon espesyalize ak/oswa akreditasyon
 • gen revni ki egal ak nivo sa yo oswa enferyè:
Kantite moun k ap viv nan kay la Revni ou
1 $60,240
2 $81,760
3 $103,280
4 $124,800
5 $146,320
6 $167,840
7 $189,360
8 $210,880
Pou chak moun ki ajoute anplis: Ajoute $6,425

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Imèl

Voye kesyon yo pa imèl nan [email protected]

Rele

Rele 212-Aging-NY nan 212-244-6469

Last Updated February 12, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.