Sote kontni prensipal la
Manje

Manje maten ak manje midi pandan ete

Repa Pandan Ete | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Ete sa a, nenpòt New Yorker ki vle kapab jwenn pla “tou pare” gratis 400 kote nan vil la.

  • Ou pa bezwen ni enskri, ni gen dokiman oswa ID pou ou resevwa dejene oswa lennch gratis.
  • Sant kote pla yo disponib yo ouvri pou timoun ak fanmi soti 7:30 rive 11:30am epi pou adilt soti 11:30am rive 1:30pm, Lendi pou Vandredi
  • Pla kosher ak halal disponib sèten kote
  • Jwenn kote ki gen Repa Eta Gratis

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout timoun NYC, 18 an ak pi piti, kapab jwenn repa gratis pandan ete.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Gade sit entènèt pou Manje Ete (Summer Meals) pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou asistans ak Manje Pandan Ete.

Rele biwo asistans la

Si w gen kesyon, rele ekip manje ete Schoolfood la nan 718-707-4398 oswa Biwo Asistans la nan 877-363-6325.

Jwenn yon adrès

Jwenn kote ki gen Repa Eta Gratis.

Last Updated Friday, July 31st, 12:58pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.