Sote kontni prensipal la
Manje

Manje gratis pou Rezidan New York ki gen 18 lane oswa mwens pandan ete a

Repa Pandan Ete | NYC Depatman Edikasyon (NYC Department of Education, DOE)

1. Kijan li mache

Pandan ete a, Rezidan New York yo kapab jwenn manje maten oswa manje midi gratis nan lekòl yo, sant pisin kominotè yo, pak yo ak nan kamyon restoran ki toupre yo.

Jwenn yon lokal ki toupre ou oswa ekri “NYC Food” voye nan 304-304 pou ou jwenn lokal yo.

  • Disponib jiska 1 Septanm 2023. Pa gen sèvis 4 Jiyè.
  • Ou pa bezwen enskri, epi ou pa bezwen gen nimewo oswa dokiman.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Rele 311

Mande sou “Summer Meals” (Manje Ete).

Last Updated June 6, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.