Sote kontni prensipal la
Travay

Jwenn mesaj tèks ki di gen nouvo debouche

Pwogram Mesaj Tèks pou Travay (Text 2 Work) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

TXT-2-WORK voye mesaj tèks ba ou pou di w gen nouvo debouche. Anpil ladan yo peye salè ki depase salè minimòm lan epi ou kapab chwazi resevwa alèt nan domèn ou enterese travay ladan an.

  • TXT-2-WORK se youn nan sèvis gratis Business Link HRA a ofri. Epitou, Business Link mete moun ki ap chèche travay ki resevwa asistans HRA yo an kontak ak konpayi yo
  • Travay yo disponib nan toulè senk (5) minisipalite Vil New York yo.
  • Resevwa alèt travay nan domèn ou enterese travay yo tankou: swen sante adomisil, lavant an detay, sèvis kliyantèl/lavant, sèvis manje, elatriye. Gade lis konplè a la a.
  • Si ou kalifye, yo ka rekòmande w yon debouche menm jou a.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

TXT-2-WORK disponib pou:

  • Rezidan Vil New York yo
  • Kliyan HRA ki benefisye asistans tankou lajan kach tanporè, SNAP oswa asistans pou lojman

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb Text2-work la pou w jwenn plis enfòmasyon.

Voye yon Imèl bay Business Link 

Pou w poze kesyon, voye imèl nan BusinessLink@hra.nyc.gov oswa BusinessLinkRecruitment@hra.nyc.gov.

Rele NYC Business Link

Rele Business Link nan 718-557-1399 – pran opsyon 1 an pou Anglè, 2 pou Panyòl.

Jwenn èd fas-a-fas

Ale nan NYC Business Link ki nan:
123 William Street, 6yèm Etaj
New York, NY 10038
Lendi rive Vandredi, 9è AM rive 5è PM.

Last Updated Monday, January 30th, 10:05am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.