Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan Kach pandan yon ijans

Èd Ann Ijans/ Èd Moun Resevwa Yon Sèl Fwa (One Shot Deal) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Ou ka jwenn èd si ou pa kapab peye bòdwo w yo paske w te pèdi travay ou, w ap resevwa mwens salè nan travay ou oswa ou te gen yon lòt ijans tankou yon pwoblèm medikal ki rive sanzatann. Èd sa a rele “Èd ann Ijans” oswa yon “Èd Moun Resevwa Yon Sèl Fwal”.

 • Èd ann Ijans lan ka ede w si:
  • Ou sanzabri oswa w ap pèdi kay ou si w pa jwenn èd.
  • Yo koupe gaz ou oswa kouran w oubyen w te resevwa yon avi ki di yo pral koupe l.
  • ou pèdi rad, atik pèsonèl oswa mèb akòz vòl, akòz yon dife oswa yon dezas natirèl.
  • W ap sibi vyolans domestik.
  • ou gen lòt pwoblèm ki afekte sante w ak sekirite w oswa ki afekte sante ak sekirite fanmi ou.
 • Si w pa jwenn Revni Sekirite Siplemantè (SSI), ou ka oblije ranbouse yon pati oswa tout Èd ann Ijans lan. Administratsyon Resouzimèn (HRA) ap fè w konnen si w dwe remèt li.
 • Si revni ou depase yon sèten kantite lajan, ou ka oblije siyen yon akò ke w ap remèt Èd ann Ijans lan.
 • Ou ka aplike pou Èd ann Ijans menm si w te resevwa l deja. Si yo te mande w pou w ranbouse yon sibvansyon ou te resevwa men w pa t fè sa, sa ka ba w pwoblèm pou w resevwa yon lòt sibvansyon.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Yo detèmine kalifisyon ka pa ka. Faktè yo kapab konsidere ki ladan:

 • revni (sa ou touche nan travay ak sa ou pa touche nan travay)
 • kantite moun ki nan fanmi an
 • rezon pou bezwen a, tankou pèdi yon travay
 • ekonomi ak resous disponib
 • si lojman an abòdab
 • andikap
 • yon plan pou lavni pou peye depans ki ap vini yo
 • sitwayen oswa estati imigrasyon

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Yo pral mande kèk dokiman espesifik sou yon baz ka pa ka. Yo kapab genyen ladan yo:

 • Batistè oswa Nimewo Sekirite Sosyal ak/oswa yon kat idantite ki genyen foto pou chak granmoun nan fanmi an
 • Prèv revni pou tout manm nan fanmi ou
 • Bòdwo oswa lèt nan men pwopriyetè kay la pou lwaye chak mwa ak lwaye ou dwe
 • Kopi òdonans tribinal yo
 • Kontra lwaye

Apre ou fin bay Administrasyon Resouzimèn (HRA) enfòmasyon li bezwen pou aplikasyon w lan, y ap pran yon desizyon pi vit ke posib.

HRA ap voye yon avi pou ou si yo bezwen plis enfòmasyon oswa plis dokiman nan men ou.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplike pou Èd ann Ijans anliy sou ACCESS HRA.

Apre w fin aplike, ou dwe pase yon entèvyou pou w ka jwenn Èd ann Ijanss oswa yon Èd Moun Resevwa Yon Sèl Fwa (One Shot Deal).

Aplike sou entènèt

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Rele Liy Enfòmasyon HRA a

Rele 718-557-1399
Lendi – Vandredi
8 a.m – 5 p.m

Jwenn èd fas-a-fas

Vizite yon Sant Travay Administrasyon Resouzimèn (HRA Job Center) tou pre w.

Si ou genyen risk pou w antre nan refij, kontakte Homebase.

Last Updated Tuesday, April 12th, 3:00pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.