Sote kontni prensipal la
Lojman

Èd finansyè pou ijans

Kontra ki Siyen yon Sèl fwa (One Shot Deal) | Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) Vil New York

1. Kijan li mache

One Shot Deal founi èd finansyè ak moun ki pa kapab fè yon depans. Sa fèt souvan, men pa tout tan, li lye ak evènman oswa sitiyasyon enprevi. Yo itilize li souvan pou ede peye lwaye pou evite oswa repouse lè pou yo mete ou deyò.

 • Èd ijans kapab ede moun ki ap fè fas ak sitiyasyon ki genyen ladan men yo pa limite:
  • Pwoblèm Sanzabri
  • Degèpisman oswa deposede
  • Dekoneksyon oswa sispansyon an atant sèvis piblik
  • Katastwòf dife
  • Vyolans domestik
  • Sikonstans ki kapab afekte sante ak sekirite patikilye oswa fanmi
 • Kandida yo dwe genyen kapasite pou peye depans nan lavni, si yo se depans regilye.
 • Laplipa benefisyè yo pral peye kòb yo te dwe sou lwaye a oswa sèvis piblik yo. Sa p ap kapab pa ou an si ou ap resevwa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income SSI).
 • Ou kapab aplike si ou te resevwa sa anvan. Si ou pa peye yon premye sisbvansyon, sa pral afekte dwa ou pou ou jwenn yon nouvo.
 • HRA kapab pran jiska 30 jou pou pran yon desizyon. Lè li posib, HRA pral pran yon desizyon rapid epi atan pou evite ijans lan rive.
 • Ou dwe yon Sitwayen Ameriken oswa ou dwe genyen kondisyon imigrasyon satisfezan pou resevwa èd.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Yo detèmine kalifisyon ka pa ka. Faktè yo kapab konsidere ki ladan:

 • revni (sa ou touche nan travay ak sa ou pa touche nan travay)
 • kantite moun ki nan fanmi an
 • rezon pou bezwen a, tankou pèdi yon travay
 • ekonomi ak resous disponib
 • si lojman an abòdab
 • andikap
 • yon plan pou lavni pou peye depans ki ap vini yo
 • sitwayen oswa estati imigrasyon

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Yo pral mande dokiman espesifik ka pa ka. Sa yo kapab genyen ladan yo:

 • Batistè oswa Nimewo Sekirite Sosyal ak/oswa yon kat idantite ki genyen foto pou chak granmoun nan fanmi an
 • Prèv revni pou tout manm nan fanmi ou
 • Bòdwo oswa lèt nan men pwopriyetè a pou lwaye chak mwa, ak lwaye yo dwe
 • Kopi òdonans Tribinal yo
 • Kontra-lwaye

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Aplike anliy pou èd lajan kach nan sit entènèt ACCESS HRA oswa nan Aplikasyon Mobil ACCESS HRA. Fè konnen se pou yon “One Shot Deal”.
 2. HRA ap rele ou pou konplete yon entèvyou kalifikasyon.

Si ou genyen yon dosye HRA Èd Lajan Kach ki aktif:

 1. Ale sou ACCESS HRA epi konekte.
 2. Mete enfòmasyon idantifikasyon pou ‘Jwenn Dosye Mwen an’ ak lyen ka HRA ou an.
 3. Chwazi ‘Gade Dosye’ nan paj akèy itilizatè ACCESS HRA lan.
 4. Chwazi ‘Mande Sibvansyon Espesyal,’ ki sou bò gòch la.
 5. Idantifye sibvansyon espesyal w ap mande a, ranpli demand lan epi soumèt li.
 6. Swiv enstriksyon yo nan konfimasyon an epi soumèt dokiman obligatwa yo ak Aplikasyon ACCESS HRA a.

Aplike nan ACCESS HRA

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Rele Liy Enfòmasyon HRA a

Rele 718-557-1399
Lendi – Vandredi
8 a.m – 5 p.m

Resevwa èd fas-a-fas

Jwen yon Sant Travay HRA ki louvri pre ou.

Si ou genyen riske pou rantre nan refij, kontakte Homebase.

Last Updated Monday, November 15th, 2:18pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.