Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan Kach pandan yon ijans

Èd Ann Ijans/ Èd Moun Resevwa Yon Sèl Fwa (One Shot Deal) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Ou ka jwenn èd si ou pa kapab peye bòdwo w yo paske w te pèdi travay ou, w ap resevwa mwens salè nan travay ou oswa ou te gen yon lòt ijans tankou yon pwoblèm medikal ki rive sanzatann. Èd sa a rele “Èd ann Ijans” oswa yon “Èd Moun Resevwa Yon Sèl Fwal”.

 • Èd ann Ijans lan ka ede w si:
  • Ou sanzabri oswa w ap pèdi kay ou si w pa jwenn èd.
  • Yo koupe gaz ou oswa kouran w oubyen w te resevwa yon avi ki di yo pral koupe l.
  • ou pèdi rad, atik pèsonèl oswa mèb akòz vòl, akòz yon dife oswa yon dezas natirèl.
  • W ap sibi vyolans domestik.
  • ou gen lòt pwoblèm ki afekte sante w ak sekirite w oswa ki afekte sante ak sekirite fanmi ou.
 • Si w pa jwenn Revni Sekirite Siplemantè (SSI), ou ka oblije ranbouse yon pati oswa tout Èd ann Ijans lan. Administratsyon Resouzimèn (HRA) ap fè w konnen si w dwe remèt li.
 • Si revni ou depase yon sèten kantite lajan, ou ka oblije siyen yon akò ke w ap remèt Èd ann Ijans lan.
 • Ou ka aplike pou Èd ann Ijans menm si w te resevwa l deja. Si yo te mande w pou w ranbouse yon sibvansyon ou te resevwa men w pa t fè sa, sa ka ba w pwoblèm pou w resevwa yon lòt sibvansyon.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Yo detèmine kalifisyon ka pa ka. Faktè yo kapab konsidere ki ladan:

 • revni (sa ou touche nan travay ak sa ou pa touche nan travay)
 • kantite moun ki nan fanmi an
 • rezon pou bezwen a, tankou pèdi yon travay
 • ekonomi ak resous disponib
 • si lojman an abòdab
 • andikap
 • yon plan pou lavni pou peye depans ki ap vini yo
 • sitwayen oswa estati imigrasyon

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Yo pral mande kèk dokiman espesifik sou yon baz ka pa ka. Yo kapab genyen ladan yo:

 • Batistè oswa Nimewo Sekirite Sosyal ak/oswa yon kat idantite ki genyen foto pou chak granmoun nan fanmi an
 • Prèv revni pou tout manm nan fanmi ou
 • Bòdwo oswa lèt nan men pwopriyetè kay la pou lwaye chak mwa ak lwaye ou dwe
 • Kopi òdonans tribinal yo
 • Kontra lwaye

Apre ou fin bay Administrasyon Resouzimèn (HRA) enfòmasyon li bezwen pou aplikasyon w lan, y ap pran yon desizyon pi vit ke posib.

HRA ap voye yon avi pou ou si yo bezwen plis enfòmasyon oswa plis dokiman nan men ou.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplike pou Èd ann Ijans anliy sou ACCESS HRA.

Apre w fin aplike, ou dwe pase yon entèvyou pou w ka jwenn Èd ann Ijanss oswa yon Èd Moun Resevwa Yon Sèl Fwa (One Shot Deal).

Aplike sou entènèt

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Rele Liy Enfòmasyon HRA a

Rele 718-557-1399
Lendi – Vandredi
8 a.m – 5 p.m

Jwenn èd fas-a-fas

Vizite yon Sant Travay Administrasyon Resouzimèn (HRA Job Center) tou pre w.

Si ou genyen risk pou w antre nan refij, kontakte Homebase.

Last Updated April 12, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.