Sote kontni prensipal la
Moun Andikape

Swen adomisil alontèm

Pwogram Sèvis Swen Adomisil (Home Care Services Program) (HCSP) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Ou ka jwenn swen adomisil olye ou ale nan yon kay retrèt. Gen plizyè kalite swen tankou: yon enfimyè adomisil, netwaye kay, terapi fizik ak plis, sa pral depann de bezwen w.

  • Tout pwogram egzije pou w kalifye pou Medicaid.
  • Gen sèvis ki disponib pou timoun ak granmoun.
  • Gen swen ijans adomisil ki disponib tou.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram swen adomisil la gen diferan egzijans pou kalifikasyon men tout mande pou w kalifye pou Medicaid.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Rele718-557-1399 pou w ka konnen kijan pou w aplike.

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Ale sou sitwèbHome Care lapou jwenn plis enfòmasyon sou diferan opsyon pou swen adomisil ki genyen yo.

Rele 311

Mande pou Sèvis Swen Lakay si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele Biwo Sèvis Espesyal HRA a

Rele 718-557-1399 pou yo kapab ede ou jwenn yon pwogram.

Vizite yon biwo Swen Lakay

Vizite yon Biwo Home Care CASA pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated April 4, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.