Sote kontni prensipal la
Sante

Swen alontèm lakay

Pwogram Sèvis Swen Lakay (HCSP) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Moun ki bezwen swen kapab jwenn li lakay yo tan pou yo al viv nan yon kay ti granmoun oswa azil. Gen diferan kalite swen pou moun ki gen diferan bezwen. Pwogram Sèvis Swen Lakay la kapab ba ou yon enfimyè pou pran swen ou lakay ou, moun pou pwòpte lakay ou, tretman ak egzèsis, ak plis toujou.

  • Tout pwogram sa yo mande pou ou kalifye pou Medicaid.
  • Sèvis yo disponib pou timoun ak granmoun.
  • Gen swen lakay an ijans disponib tou.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram swen lakay ou gen diferan kondisyon pou kalifye, men yo tout mande pou ou kalifye pou Medicaid.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Ou kapab rele Biwo Sèvis Espesyal HRA a nan 718-557-1399 pou konnen kijan pou ou aplike pou yon pwogram k ap bon pou ou

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Swen Lakay la pou jwenn plis enfòmasyon sou diferan opsyon ou genyen nan swen lakay.

Rele 311

Mande pou Sèvis Swen Lakay si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele Biwo Sèvis Espesyal HRA a

Rele 718-557-1399 pou yo kapab ede ou jwenn yon pwogram.

Vizite yon biwo Swen Lakay

Vizite yon Biwo Home Care CASA pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Wednesday, March 23rd, 1:21pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.