Sote kontni prensipal la
Kat ID Vil la

Yon Kat Idantite Vil la ki gratis ti cheri

IDNYC | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

IDNYC se yon kat idantifikasyon ak foto gouvènman an bay gratis pou moun ki gen 10 an oswa plis k ap viv nan NYC. Li kapab ede ou jwenn sèvis Minisipalite a, abònman nan mize, ak plis toujou.

 • Tout rezidan New York ki gen 10 zan oswa ki pi gran, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon, ka aplike pou yon kat IDNYC.
 • W ap bezwen bay prèv idantite ak rezidans.
 • Chèche yon sant IDNYC tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.
 • Aplikan ki gen 14 zan oswa ki pi gran yo ka soumèt aplikasyon yo sou entènèt anvan yo ale nan yon sant enskripsyon
 • Ou kapab aplike pou yon kat IDNYC menm si ou pa gen kay pou rete.
 • Kounye a moun ki gen Kat IDNYC yo kapab peye frè pou ranplase yon kat yo pèdi oswa yo vòlè sou entènèt atravè Sit Entè IDNYC a. Moun ki gen Kat yo ka kòmanse aplikasyon pou ranplase kat yo sou entènèt ak opsyon ki rele “Ranplase Kat ou”, peye frè $10 a, epi fini ak pwosesis la nan nenpòt sant enskripsyon oswa sant tanporè. Ou ka mande yon anilasyon frè ranplasman an pou difikilte.
 • Moun ki gen kat IDNYC yo epi ki gen ant 10 zan ak 13 zan ka peye frè a pou ranplase yon kat yo te pèdi oswa yo te vòlè nan yon Sant Enskripsyon Depatman Finans IDNYC.
 • Itilize IDNYC ou nan aktivite lwazi ak kilti kote tout fanmi an ap ka amize li.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Nenpòt moun k ap viv nan NYC epi ki gen 10 an oswa plis kalifye pou aplike pou yon kat IDNYC.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

IDNYC itilize yon sistèm pwen pou pwouve idantite ou ak kote ou abite. Pou aplike, w ap bezwen bay:

 • Prèv idantite ou: omwen twa (3) pwen.
 • Prèv kote ou abite: yon (1) pwen.
 • Omwen yon (1) youn nan dokiman ou yo dwe gen foto ou.
 • Omwen yon (1) dokiman ak dat nesans ou.

Si ou gen ant 10 ak 21 an ak/oswa ou andikape, epi ou pa gen ase pwen oswa yon idantifikasyon ak foto ou kapab aplike ak yon moun ki responsab ou.

Itilize Kalkilatris Dokiman IDNYC a pou wè ki dokiman ou kapab itilize.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ou kapab soumèt aplikasyon ou a sou entènèt avan ou ale nan yon sant enskripsyon. Pou fè sa:

 1. Ale sou sitwèb IDNYC a.
 2. Chwazi lang ou prefere itilize a.
 3. Li enstriksyon aplikasyon yo ki gen kondisyon pou kalifye ak dokiman w ap bezwen yo.
 4. Ranpli aplikasyon elektwonik la.
 5. Chwazi dokiman ou pral pote nan sant enskripsyon an pou randevou ou a.
 6. Pwograme yon randevou pou yon sant enskripsyon.
 7. Verifye enfòmasyon ou te mete yo epi bay yon siyati elektwonik.
 8. Enprime resi aplikasyon ou a epi pa bliye pote li lè ou ale nan randevou a.

Soumèt aplikasyon ou a sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb IDNYC a pou jwenn plis enfòmasyon sou kijan ou kapab aplike pou avantaj IDNYC yo.

Imèl IDNYC

Imèl IDNYC pou jwenn repons kesyon ou yo.

Rele 311

Mande pou IDNYC.

Vizite yon sant IDNYC

Chèche yon sant IDNYC tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Tuesday, December 22nd, 2:44pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.