Sote kontni prensipal la
Kat ID Vil la

Yon kat idantite vil gratis

IDNYC | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

IDNYC se yon kat idantite gratis, ki gen foto w e ke gouvènman an bay pou moun ki abite pandan 10 oswa plis lane nan vil New York. Li ka ede w jwenn sèvis nan vil la, kat manm mize, ak plis ankò.

 • Tout rezidan New York ki gen 10 zan oswa ki gen pi plis pase 10 zan, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo, ka aplike pou yon kat IDNYC
  • Ou ka aplike pou yon kat IDNYC menm si w pa gen kay oswa si w te nan prizon.
 • Yon kat IDNYC se yon kat idantifikasyon ofisyèl ki gen foto w e ki ka itilize pou:
  • aplike pou sèvis ak avantaj Vil la tankou SNAP, Asistans Lajan Kach, ak Seksyon 8.
  • aplike pou asirans sante atravè NYS Health Insurance Marketplace.
  • pwouve idantite w pou travay, kidonk bay patwon yo prèv otorizasyon travay ou.
  • pwouve idantite w gras ak Depatman Lapolis New York (NYPD).
  • kalifye pou lojman abòdab atravè NYC Housing Connect.
  • antre nan bilding vil yo ki bay sèvis piblik, tankou lekòl yo.
  • tcheke liv ki soti nan Bibliyotèk Piblik New York, Brooklyn ak Queens.
  • enskri nan anpil etablisman sante ak lopital Vil New York.
  • jwenn aksè ak dosye vaksen fanmi w.
  • ouvri yon kont labank nan kèk bank nan vil New York.
  • pran egzamen ekivalans lekòl segondè nan vil New York.
 • Yon kat IDNYC ofri tou avantaj ki fè livin plis pase yon kat idantite. Avantaj sa yo gen ladan yo:
  • rabè pou manje, fè makèt, ak amizman, tankou kat manm gratis nan anpil mize ak teyat nan Vil New York.
  • gen aksè ak sante, espò, transpò, ak edikasyon.
  • Deziyasyon pou veteran ameriken yo.
  • Ou kapab jwenn lis konplè avantaj yo sou sit entènèt IDNYC.
 • Kat ranplasman yo disponib pou kat pèdi oswa yo vòlè lè yo fè yon randevou nan yon Sant Enskripsyon IDNYC.
  • Remak: aplikasyon sou entènèt yo pa disponib kounye a pou ranplasman kat pèdi oswa yo vòlè li.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Nenpòt moun ki abite nan vil New York epi ki gen 10 an oswa plis lane elijib pou aplike pou yon kat IDNYC.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

IDNYC sèvi ak yon sistèm pwen pou pwouve idantite w ak kote w rete. Sèvi ak Kalkilatris dokiman IDNYC yo pou ou kapab wè ki dokiman ou ka itilize.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Vizite Sit entènèt IDNYC an pou plis enfòmasyon sou fason pou aplike ak avantaj IDNYC.

Imèl IDNYC

Imèl IDNYC pou jwenn repons kesyon ou yo.

Rele 311

Mande sou IDNYC.

Last Updated May 21, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.