Sote kontni prensipal la
Kat ID Vil la

Yon Kat Idantite Vil la ki gratis ti cheri

IDNYC | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

IDNYC se yon kat idantifikasyon ak foto gouvènman an bay gratis pou moun ki gen 14 an oswa plis k ap viv nan NYC. Li kapab ede ou jwenn sèvis Minisipalite a, abònman nan mize, ak plis toujou.

 • Tout Rezidan New York, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon, kapab aplike pou yon kat IDNYC
 • W ap bezwen bay prèv idantite ak rezidans
 • Ou kapab soumèt aplikasyon ou a sou entènèt avan ou ale nan yon sant enskripsyon oswa aplike an pèsòn
 • Ou kapab aplike pou yon kat IDNYC menm si ou pa gen kay pou rete
 • Kounye a moun ki gen Kat IDNYC yo kapab peye frè pou ranplase yon kat yo pèdi oswa yo vòlè sou entènèt atravè Sit Entènèt IDNYC a. Moun ki gen Kat yo ka kòmanse aplikasyon pou ranplase kat yo sou entènèt ak opsyon ki rele “Ranplase Kat ou”, peye frè $10 a, epi fini ak pwosesis la nan nenpòt sant enskripsyon oswa sant tanporè
 • IDNYC te lanse plizyè nouvo patenarya ak enstitisyon lwazi ak kilti kote tout fanmi an ap ka amize li

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Nenpòt moun k ap viv nan NYC epi ki gen 14 an oswa plis kalifye pou aplike pou yon kat IDNYC.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

kache lis sa a montre lis sa a

Ou kapab soumèt aplikasyon ou a sou entènèt avan ou ale nan yon sant enskripsyon. Pou fè sa:

 1. Ale sou sitwèb IDNYC a.
 2. Chwazi lang ou prefere itilize a.
 3. Li enstriksyon aplikasyon yo ki gen kondisyon pou kalifye ak dokiman w ap bezwen yo.
 4. Ranpli aplikasyon elektwonik la.
 5. Chwazi dokiman ou pral pote nan sant enskripsyon an pou randevou ou a.
 6. Pwograme yon randevou pou yon sant enskripsyon.
 7. Verifye enfòmasyon ou te mete yo epi bay yon siyati elektwonik.
 8. Enprime resi aplikasyon ou a epi pa bliye pote li lè ou ale nan randevou a.

Soumèt aplikasyon ou a sou entènèt

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb IDNYC a pou jwenn plis enfòmasyon sou kijan ou kapab aplike pou avantaj IDNYC yo.

Imèl IDNYC

Imèl IDNYC pou jwenn repons kesyon ou yo.

Rele 311

Mande pou IDNYC.

Vizite yon sant IDNYC

Chèche yon sant IDNYC tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.