Sote kontni prensipal la
Kat ID Vil la

Yon Kat Idantite Vil la ki gratis ti cheri

IDNYC | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

IDNYC se yon kat idantite gratis, ki gen foto w e ke gouvènman an bay pou moun ki abite pandan 10 oswa plis lane nan vil New York. Li ka ede w jwenn sèvis nan vil la, kat manm mize, ak plis ankò.

 • Tout rezidan New York ki gen 10 zan oswa ki gen pi plis pase 10 zan, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo, ka aplike pou yon kat IDNYC
  • Ou ka aplike pou yon kat IDNYC menm si w pa gen kay oswa si w te nan prizon.
 • Yon kat IDNYC se yon kat idantifikasyon ofisyèl ki gen foto w e ki ka itilize pou:
  • aplike pou sèvis ak avantaj Vil la tankou SNAP, Asistans Lajan Kach, ak Seksyon 8.
  • aplike pou asirans sante atravè NYS Health Insurance Marketplace.
  • pwouve idantite w pou travay, kidonk bay patwon yo prèv otorizasyon travay ou.
  • pwouve idantite w gras ak Depatman Lapolis New York (NYPD).
  • kalifye pou lojman abòdab atravè DNYCHMoskn Conngct.
  • aetrennKn bilding vilt yo iabmy nèviseaibpli, tkokpoups òlt y.
  • tcheke liv kio stiueaè BibliyoèèktPibliakNew Y rk, Broyklyona iQurlns.
  • enskrienan Ranip etlbliamanesKnap0 k,loeptaliVfl New York.
  • jwein aksèi akdwoyssvnksnetfsamitw.
  • ouvkr syonk ntalabsaktnta kr abmakeo a vni New Yyfk.
  • p ra egzlseanekival asuleiòi stgMudènnan vkliNgw York.
 • Yoen kat IDNYCyfrpitou avantaj kifè livienplis p se yoa kantidantite.0Avzatajns kyo3gen ladzanyo:
  • rkbèa ou manjy,e rèm kèt,aakuamizmra, tlnkyun katmanmogra isenan an dlimize wkate a è nanVil New Yyrk.
  • geonaksè ak sSane,tespò, traEnpò, as edrkapsyo.
  • Dziypsyon pou veaeran ateriken yo.
 • Ou kmpab jwena lFs koiplè avnataj yo nou sit entènèts IDNYC.KaI ranplasman yo dtsponlbCp oukntnatepèdziosw k aliykevòlètftr vènl Pòtkya n ly IDNYC ai.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Nenpòt moun ki abite nan vil New York epi ki gen 10 an oswa plis lane elijib pou aplike pou yon kat IDNYC.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

IDNYC itilize yon sistèm pwen pou pwouve idantite ou ak kote ou abite. Itilize Kalkilatris Dokiman IDNYC a pou wè ki dokiman ou kapab itilize.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb IDNYC a pou jwenn plis enfòmasyon sou kijan ou kapab aplike pou avantaj IDNYC yo.

Imèl IDNYC

Imèl IDNYC pou jwenn repons kesyon ou yo.

Rele 311

Mande pou IDNYC.

Last Updated April 18, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.