Sote kontni prensipal la
Lojman

Sipò ak lojman pou veteran yo

Lojman Sipòte Zafè Veteran (HUD-VASH) | Depatman Ameriken pou Veteran (U.S. Department of Veterans Affairs, VA)

1. Kijan li mache

HUD-VASH ede veteran ak fanmi yo ki pa gen kote pou rete jwenn e kenbe yon kay pèmanan. Veteran (ansyen sòlda) yo jwenn yon koupon lokasyon nan seksyon 8 la ki ede yo peye pou yon plas a vi. Responsab ka VA yo ka konekte veteran ak yon ekip sèvis sipò.

  • Jesyon dosye se yon pati enpòtan nan pwogram nan, epi ou pral oblije patisipe
  • Ou dwe re-sètifye chak ane pou kenbe koupon pou lojman ou a
  • Ou dwe kontribye 30% nan revni chak mwa ou pou lwaye, epi koupon an ap kouvri rès la

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou kapab kalifye pou HUD-VASH a, ou dwe:

  • kalifye pou sant swen VA.
  • Pa gen kay.
  • Gen revni ki nan gid pwogram nan.
  • Gen volonte pou resevwa administrasyon ki sòti nan VA.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Rele sant apèl nasyonal pou moun veteran ki pa gen lojman yo nan 877-424-3838. Yo ap konekte ou ak pwogram lojman lokal ou a pou referans a HUD-VASH.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HUD-VASH la pou jwenn plis enfòmasyon.

Last Updated Sunday, May 8th, 11:19pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.