Sote kontni prensipal la
Lojman

Sipò ak lojman pou veteran yo

Lojman Sipòte Zafè Veteran (HUD-VASH) | Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini / Depatman Afè Veteran Etazini

1. Kijan li mache

Veteran yo ak fanmi yo ki sanzabri ka jwenn èd nan HUD-VASH. Pwogram nan ede veteran yo jwenn ak kenbe lojman pèmanan ak koupon pou lwe kay nan Seksyon 8 ansanm ak jesyon dosye ak lòt sèvis sipò nan sant medikal Va yo.

  • Rele 877-424-3838 pou yo ka konekte ou ak pwogram lokal pou moun ki sanzabri ou a ak pou w aplike
  • Jesyon dosye se yon pati enpòtan nan pwogram nan, epi ou pral oblije patisipe
  • Ou dwe re-sètifye chak ane pou kenbe koupon pou lojman ou a
  • Ou dwe kontribye 30% nan revni chak mwa ou pou lwaye, epi koupon an ap kouvri rès la

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

  • Pou w kapab kalifye pou HUD-VASH, ou dwe elijib pou swen sante VA epi reponn ak definisyon federal moun sanzabri yo.
  • Revni ou dwe nan limit pwogram nan epi ou dwa dakò pou w resevwa sèvis jesyon dosye nan VA.
  • Sant Apèl Nasyonal Veteran Sanzabri yo kapab ba w referans sant medikal lokal ou an pou defini elijibilite w.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Rele Sant Apèl Nasyonal pou Veteran Sanzabri yo nan 877-424-3838 pou yo ka konekte ou ak pwogram lokal VA pou sanzabri a pou yon referans bay HUD-VASH.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HUD-VASH la pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Veterans Affairs Supportive Housing Program (Pwogram Sipò ak Lojman Afè Veteran) epi y ap konekte ou ak youn nan sant VA yo.

Rele National Call Center for Homeless Veteran (Sant Apèl Nasyonal pou Veteran ki Sanzabri)

Rele nan 877-424-3838 pou yo ba w referans sant medikal VA lokal ou an.

Vizite yon biwo

Vizite VA Medical Center (Sant Medikal VA) nan Bronx (chak lendi, madi ak vandredi, ant 6:45 AM – 3:15 PM ) oswa VA NY Harbor Site (Sit VA NY Harbor) nan Manhattan (chak lendi, ant 9:00 AM ak 4:30 PM ak chak jedi, ant 11:00 AM ak 4:30 PM) pou jwenn èd.

Last Updated Monday, October 21st, 12:56pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.