Sote kontni prensipal la
Lojman

Sipò ak lojman pou veteran yo

Lojman Sipòte Zafè Veteran (HUD-VASH) | Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini / Depatman Afè Veteran Etazini

1. Kijan li mache

Veteran yo ak fanmi yo ki sanzabri ka jwenn èd nan HUD-VASH. Pwogram nan ede veteran yo jwenn ak kenbe lojman pèmanan ak koupon pou lwe kay nan Seksyon 8 ansanm ak jesyon dosye ak lòt sèvis sipò nan sant medikal Va yo.
  • Rele 877-424-3838 pou yo ka konekte ou ak pwogram lokal pou moun ki sanzabri ou a ak pou w aplike
  • Jesyon dosye se yon pati enpòtan nan pwogram nan, epi ou pral oblije patisipe
  • Ou dwe re-sètifye chak ane pou kenbe koupon pou lojman ou a
  • Ou dwe kontribye 30% nan revni chak mwa ou pou lwaye, epi koupon an ap kouvri rès la

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

  • Pou w ka kalifye pou HUD-VASH, ou dwe kalifye pou swen sante VA epi satisfè definisyon federal pou moun ki sanzabri oswa ki gen risk pou yo vin sanzabri
  • Revni ou dwe nan limit pwogram nan epi ou dwa dakò pou w resevwa sèvis jesyon dosye nan VA
  • National Call Center for Homelesss Veteran (Sant Apèl Nasyonal pou Veteran ki Sanzabri ) ka ede ou detèmine si ou kalifye. Rele 877-424-3838 pou w ka konnen

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HUD-VASH la pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Veterans Affairs Supportive Housing Program (Pwogram Sipò ak Lojman Afè Veteran) epi y ap konekte ou ak youn nan sant VA yo.

Rele National Call Center for Homeless Veteran (Sant Apèl Nasyonal pou Veteran ki Sanzabri)

Rele 877-424-3838 pou konnen si ou kalifye epi aplike.

Vizite yon biwo

Vizite VA Medical Center (Sant Medikal VA) nan Bronx (chak lendi, madi ak vandredi, ant 6:45 AM – 3:15 PM ) oswa VA NY Harbor Site (Sit VA NY Harbor) nan Manhattan (chak lendi, ant 9:00 AM ak 4:30 PM ak chak jedi, ant 11:00 AM ak 4:30 PM) pou jwenn èd.