Sote kontni prensipal la
Travay

Jwenn travay ki bon pou ou an

Sant Karyè Workforce1 (WF1CC) | NYC Depatman Sèvis pou ti biznis

1. Kijan li mache

Depatman Sèvis pou Ti Biznis NYC an (SBS) prepare ak ede Nouyòkè yo jwenn djòb. Sèvis gratis yo ofri nan rezo Sant Karyè Workforce1 yo nan tout senk minisipalite yo gen ladan anons travay, evènman rekritman, resous pou chèche travay, sèvis veteran, atelye sou CV ak entèvyou, epi fòmasyon.

 • Jwenn travay ki bon pou ou an
 • Prepare pou pwochen entèvyou ou
 • Jwenn edikasyon ak eksperyans ou bezwen

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Nenpòt moun ki gen laj 18 lane oswa plis ki otorize legalman pou travay Ozetazini ka itilize yon Sant Karyè Workforce1.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Paspò
 • Batistè
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye nesans ofisyèl
 • Official government record showing birth date
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Kat pou benefis
 • Dosye Asistans Lajan Kash
 • Dosye anplwa/salè
 • Kat Koupon pou Achte Manje ki gen foto
 • Kat Rezidans
 • Fòmilè USCIS I-94
 • Lisansiman militè/Transfè: DD-214
 • Ak Maryaj
 • Kat Medicaid
 • Dokiman tribal Endyen Ameriken
 • Sètifika natiralizasyon
 • Kat enskripsyon pou vote
 • W-2/Dokiman otorizasyon travay
 • Dosye Adopsyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ranpli yon fòm rapid sou entènèt pou kòmanse pwosesis enskripsyon an.

Aplike sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite yon resous sou entènèt

Vizite yon bibliyotèk resous pou kesyon moun poze souvan yo.

Voye kesyon ou yo nan imèl

Voye imèl konsènan sèvis yo ofri nan Sant Karyè Workforce1 yo.

Rele 311

Mande pou Workforce1 si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele Workforce1 si ou gen difikilte pou tande oswa pale

Rele Sistèm Relè Telefòn la nan 800-662-1220.

Vizite yon Sant Karyè Workforce1 tou pre ou

Chèche yon Sant Karyè Workforce1 tou pre ou.

Last Updated Tuesday, January 26th, 10:39am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.