Sote kontni prensipal la
Travay

Jwenn travay ki bon pou ou an

Sant Karyè Workforce1 (WF1CC) | NYC Depatman Sèvis pou ti biznis (NYC Department of Small Business Services, SBS)

1. Kijan li mache

Workforce1 Career Centers ede Nouyòkè yo prepare yo epi konekte yo ak travay nan vil NOUYÒK nan senk minisipalite yo.

 • Sèvis yo disponib gratis sou entènèt la ak lè ou vin an pèsòn. Ki gen ladan yo:
  • Lis travay , rekritman pou evènman, ak resous pou rechèch travay
  • rezime ak atelye pou fè entèvyou
  • Fòmasyon travay pou jwenn ladrès nan yon anviwonman pou w ka grandi

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka jwenn sèvis nan yon sant karyè Workforce1 si ou:

 • abite nan Vil New York
 • gen 18 lane e plis
 • legalman gen dwa pou travay nan etazini

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Paspò
 • Batistè
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye nesans ofisyèl
 • Official government record showing birth date
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Kat pou benefis
 • Dosye Asistans Lajan Kash
 • Dosye anplwa/salè
 • Kat Koupon pou Achte Manje ki gen foto
 • Kat Rezidans
 • Fòmilè USCIS I-94
 • Lisansiman militè/Transfè: DD-214
 • Ak Maryaj
 • Kat Medicaid
 • Dokiman tribal Endyen Ameriken
 • Sètifika natiralizasyon
 • Kat enskripsyon pou vote
 • W-2/Dokiman otorizasyon travay
 • Dosye Adopsyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Kontakte Workforce1 anliy

Si ou genyenkesyon, kontakte Workforce1 nan fòm anliy yo a.

Rele 311

Mande pou Workforce1 si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele Workforce1 si ou gen difikilte pou tande oswa pale

Rele Sistèm Relè Telefòn la nan 800-662-1220.

Last Updated Wednesday, May 11th, 9:32am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.