Sote kontni prensipal la
Travay

Opòtinite ak konsèy pou moun k ap chèche travay

Workforce1 | NYC Depatman Sèvis pou ti biznis

1. Kijan li mache

Workforce1 se yon sèvis ki prepare ak konekte aplikan ki kalifye ak opòtinite pou jwenn travay nan Vil New York. Sèvis sa a itilize yon melanj inik ak ekspètiz nan rekritman, konesans nan endistri, ak atelye pou bay bonjan konpetans pou kandida yo kapab kalifye pou travay yo epi sa fè li yon bon fason pou mete moun k ap chèche travay ak patwon yo ansanm.

 • Nenpòt moun ki gen 18 an oswa plis kalifye epi li kapab itilize yon Sant Karyè Workforce1
 • Pa gen okenn kondisyon konsènan revni, sitwayènte, oswa rezidans

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

 • Nenpòt moun ki gen 18 an oswa plis kalifye epi li kapab itilize yon Sant Karyè Workforce1
 • Pa gen okenn kondisyon konsènan revni, sitwayènte, oswa rezidans

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Paspò
 • Batistè
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye nesans ofisyèl
 • Official government record showing birth date
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Kat pou benefis
 • Dosye Asistans Lajan Kash
 • Dosye anplwa/salè
 • Kat Koupon pou Achte Manje ki gen foto
 • Kat Rezidans
 • Fòmilè USCIS I-94
 • Lisansiman militè/Transfè: DD-214
 • Ak Maryaj
 • Kat Medicaid
 • Dokiman tribal Endyen Ameriken
 • Sètifika natiralizasyon
 • Kat enskripsyon pou vote
 • W-2/Dokiman otorizasyon travay
 • Dosye Adopsyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Ranpli yon fòm byen kout sou entènèt pou enskri.
 2. Jwenn aksè nan opòtinite travay, evènman rekritman, atelye, opòtinite fòmasyon, ak lòt sèvis – tout bagay sa yo gratis!

Aplike sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite yon resous sou entènèt

Vizite yon bibliyotèk resous pou kesyon moun poze souvan yo.

Imèl Workforce1

Imèl kesyon ou oswa si ou bezwen plis enfòmasyon sou Workforce1.

Rele 311

Mande pou Workforce1 si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele Workforce1 si ou gen difikilte pou tande oswa pale

Rele Sistèm Relè Telefòn la nan 800-662-1220.

Vizite yon Sant Karyè Workforce1 tou pre ou

Chèche yon Sant Karyè Workforce1 tou pre ou.

Last Updated Thursday, December 19th, 3:46pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.