Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Èd pou sivivan vyolans ki fèt nan relasyon renmen, vyolans domestik ak vyolans ki baze sou sèks

Sant Jistis Fanmilyal Vil New York yo (FJCs) | Biwo Majistra Vil New York pou Elimine Vyolans nan Kay ak Vyolans ki baze sou Sèks (NYC Mayor's Office to End Domestic and Gender-Based Violence, ENDGBV)

1. Kijan li mache

Sivivan vyolans seksyèl, trafik moun, asèlman ak vyolans anba men patnè entim yo ak fanmi yo ka jwenn sèvis ki gratis ak konfidansyèl nan FJC Vil New York yo.

 • Sèvis Sant Jistis Fanmilyal (Family Justice Center, FJC) yo gen pami yo:
  • Konsèy pou granmoun ak timoun, ak sèvis sante mantal pou granmoun
  • Planifikasyon sekirite, lojman, abri, ak lòt bezwen
  • Èd jiridik pou òdonans pwoteksyon, gad timoun, vizit, divòs, imigrasyon, ak zafè lojman
  • Ede depoze rapò lapolis
  • Sèvis finansye, fòmasyon pwofesyonèl, ak referans pou pwogram edikatif
 • Rele Liy Dirèk kont Vyolans Domestik ak Agresyon Seksyèl Vil New York la nan 800-621-4673 (HOPE), TTY: 866-604-5350 (si ou gen difikilte pou w tande), oswa rele 311 epi mande pou liy dirèk la.
 • Rele 911 si w an danje epi w bezwen èd imedyatman.
 • Ou pa bezwen pran yon randevou pou w vizite yon FJC.
 • Sèvis yo gratis ak konfidansyèl, epi pifò disponib nan yon sèl anplasman.
 • Estaf pèsonèl la pale plis pase 30 lang, epi gen entèprèt ki disponib nan chak FJC.
 • Gen sèvis gadri ki disponib pou timoun ki gen twa (3) lane oswa plis pandan w ap resevwa sèvis sou plas.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Sèvis yo gratis ak konfidansyèl. Y ap akeyi avèk de (2) bra louvri moun tout laj, tout nivo revni, tout oryantasyon seksyèl, tout idantite seksyèl, tout estati imigrasyon, oswa nenpòt ki lang moun yo pale a.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt yo

Ale sou sit entènèt Biwo Majistra a pou Elimine Vyolans Domestik ak Vyolans ki baze sou Sèks (Mayor’s Office to End Domestic and Gender-Based Violence) pou plis enfòmasyon.

Konsilte Repètwa Resous HOPE NYC a pou w ka jwenn enfòmasyon ak resous pou sivivan vyolans domestik ak vyolans ki baze sou sèks yo.

Rele liy dirèk la

Rele Liy Dirèk kont Vyolans Domestik ak Agresyon Seksyèl Vil New York la nan 800-621-4673 (HOPE), TTY 866-604-5350 (si w gen difikilte pou w tande) pou w ka pale ak yon konseye.

Last Updated June 28, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.