Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Èd pou viktim vyolans domestik yo

Sant Jistis Familyal yo (FJCs) | Biwo Majistra a pou Konbat Vyolans Domestik

1. Kijan li mache

Sèvis nan FJC yo gen ladan:
 • Konsèy pou granmoun ak timoun, ak sèvis sante mantal pou granmoun
 • Èd avèk planifikasyon sekirite, lojman, abri, ak lòt bezwen
 • Èd jiridik ak lòd pwoteksyon, gad, vizitasyon, divòs, imigrasyon, ak zafè lojman.
 • Èd pou ranpli rapò lapolis
 • Referans pou sèvis finansye, fòmasyon travay, ak pwogram edikasyon
 • Rele Liy Dirèk Vyolans Domestik NYC a nan 800-621-4673 oswa 800-810-7444 (si ou gen difikilte pou tande), oswa rele 311 epi mande pou Liy Dirèk Vyolans Domestik la
 • Rele 911 si ou nan danje epi ou bezwen èd touswit.
 • Ou pa bezwen yon randevou pou ale nan yon Sant Jistis Familyal
 • Sèvis yo gratis, konfidansyèl, epi pifò disponib nan yon biwo
 • Ou kapab jwenn èd kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon
 • Pèsonèl la pale plis pase 30 lang epi gen entèprèt ki disponib
 • Gen gadri disponib pandan w ap resevwa sèvis yo

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Sèvis yo gratis ak konfidansyèl. Nou akeyi moun tout laj, oryantasyon seksyèl, ak idantite seksyèl kèlkeswa lang yo pale, sitiyasyon yo ak imigrasyon, oswa revni yo.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Biwo Majistra a pou Konbat Vyolans Domestik pou aprann plis sou Sant Jistis Familyal yo ak lòt sèvis pou viktim vyolans domestik yo.

Rele 311

Mande pou Liy Dirèk Vyolans Domestik la.

Rele 911 si ou nan danje epi ou bezwen èd touswit.

Rele liy dirèk la

Rele Liy Dirèk Vyolans Domestik NYC a nan 800-621-4673 oswa 800-810-7444 (si ou gen difikilte pou tande) pou pale ak yon konseye.

Vizite yon Sant Jistis Familyal

Chèche yon Sant Jistis familyal nan minisipalite ou a pou pale ak yon konseye.