Èd pou viktim vyolans domestik yo

Sant Jistis Familyal yo (FJCs) | Mayor’s Office to Combat Domestic Violence

1. Kijan li mache

Moun ki soufri vyolans domestik, abi kont moun aje, ak trafik sèks kapab jwenn èd. Sèvis FJC yo gen ladan yo:

 • Konsèy pou granmoun ak timoun
 • Konsèy sou asistans piblik, lojman, ak abri
 • Pou fè yon deklarasyon lapolis ak lòd pwoteksyon
 • Èd ak pwoblèm legal, zafè lapolis, gad timoun, divòs, ak imigrasyon
 • Rekòmandasyon nan sèvis finansyè ak pwogram fòmasyon travay ak edikasyon
 • Rele Liy Dirèk Vyolans Domestik NYC a nan 800-621-4679 oswa 800-810-7444 (si ou gen difikilte pou tande), oswa rele 311 epi mande pou Liy Dirèk Vyolans Domestik la
 • Rele 911 si ou nan danje epi ou bezwen èd touswit.
 • Ou pa bezwen yon randevou pou ale nan yon Sant Jistis Familyal
 • Sèvis yo gratis, konfidansyèl, epi pifò disponib nan yon biwo
 • Ou kapab jwenn èd kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon
 • Pèsonèl la pale plis pase 30 lang epi gen entèprèt ki disponib
 • Gen gadri disponib pandan w ap resevwa sèvis yo

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Biwo Majistra a pou Konbat Vyolans Domestik pou aprann plis sou Sant Jistis Familyal yo ak lòt sèvis pou viktim vyolans domestik yo.

Rele 311

Mande pou Liy Dirèk Vyolans Domestik la.

Rele 911 si ou nan danje epi ou bezwen èd touswit.

Rele liy dirèk la

Rele Liy Dirèk Vyolans Domestik NYC a nan 800-621-4679 oswa 800-810-7444 (si ou gen difikilte pou tande) pou pale ak yon konseye.

Vizite yon Sant Jistis Familyal

Chèche yon Sant Jistis familyal nan minisipalite ou a pou pale ak yon konseye.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Biwo Majistra a pou Konbat Vyolans Domestik pou aprann plis sou Sant Jistis Familyal yo ak lòt sèvis pou viktim vyolans domestik yo.

Rele 311

Mande pou Liy Dirèk Vyolans Domestik la.

Rele 911 si ou nan danje epi ou bezwen èd touswit.

Rele liy dirèk la

Rele Liy Dirèk Vyolans Domestik NYC a nan 800-621-4679 oswa 800-810-7444 (si ou gen difikilte pou tande) pou pale ak yon konseye.

Vizite yon Sant Jistis Familyal

Chèche yon Sant Jistis familyal nan minisipalite ou a pou pale ak yon konseye.

Dènye mizajou May 9, 2017