Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Èd pou reskape vyolans ki baze sou sèks yo

Sant Jistis Familyal yo (FJCs) | Biwo Majistra Vil New York pou Elimine Vyolans nan Kay ak Vyolans ki baze sou Sèks

1. Kijan li mache

Reskape vyolans seksyèl, trafik moun, pèsekisyon, vyolans patnè entim ak vyolans familyal ka jwenn sèvis nan NYC FJC (Sant Jistis Familyal Vil New York) yo, ki gen ladan:

 • Konsèy pou granmoun ak timoun, ak sèvis sante mantal pou granmoun
 • Èd avèk planifikasyon sekirite, lojman, abri, ak lòt bezwen
 • Èd jiridik ak lòd pwoteksyon, gad, vizitasyon, divòs, imigrasyon, ak zafè lojman.
 • Èd pou ranpli rapò lapolis
 • Referans pou sèvis finansye, fòmasyon travay, ak pwogram edikasyon
 • Rele Liy dirèk pou Vyolans nan Kay ak Agresyon Seksyèl Vil New York la nan 800-621-4673 (HOPE) oswa 866-604-5350 (si ou gen pwoblèm pou tande), oswa rele 311 epi mande liy dirèk la
 • Rele 911 si ou an danje epi ou bezwen èd touswit
 • Ou pa bezwen pran yon randevou pou ou vizite yon Sant Jistis Familyal Vil New York
 • Sèvis yo gratis, yo konfidansyèl, e pifò nan yo disponib nan yon sèl kote
 • Pèsonèl la pale plis pase 30 lang epi gen entèprèt ki disponib nan chak NYC FJC
 • Pandan w ap resevwa sèvis sou plas, gen sèvis gadri disponib pou timoun ki gen laj twazan ak plis

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Sèvis yo gratis ak konfidansyèl. Moun ki gen nenpòt laj, revni, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, sitiyasyon imigrasyon oswa lang pale yo byenveni.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale nan Anyè Resous NYC HOPE sou entènèt pou jwenn NYC FJC yo ak lòt enfòmasyon ak resous nan kominote ou pou reskape vyolans nan kay ak vyolans ki baze sou sèks.

Vizite sitwèb Biwo Majistra Vil New York pou Elimine Vyolans nan Kay ak Vyolans ki baze sou Sèks (End Domestic and Gender-Based Violence, ENDGBV) pou mande fòmasyon pou pèsonèl founisè FJC yo ak jèn Vil New York ak pou jwenn plis enfòmasyon sou travay ENDGBV.

Rele 311

Mande pou Liy Dirèk Vyolans Domestik la. Rele 911 si ou nan danje epi ou bezwen èd touswit.

Rele liy dirèk la

Rele Liy dirèk pou Vyolans nan Kay ak Agresyon Seksyèl Vil New York la nan 800-621-4673 (HOPE) oswa 866-604-5350 (si ou gen pwoblèm pou tande).

Vizite yon Sant Jistis Familyal

Jwenn yon Sant Jistis Familyal Vil New York nan minisipalite ou pou ou konekte nan sèvis ak sipò.

Last Updated Tuesday, June 30th, 10:59am