Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Èd pou sivivan vyolans ki fèt pandan yon randevou, vyolans nan kay akvyolans ki baze sou sèks

Sant Jistis Familyal yo (FJCs) | Biwo Majistra Vil New York pou Elimine Vyolans nan Kay ak Vyolans ki baze sou Sèks (NYC Mayor's Office to End Domestic and Gender-Based Violence, ENDGBV)

1. Kijan li mache

Sivivan vyolans seksyèl, trafik moun, asèlman ak vyolans patnè entim yo fè sou yo epi moun k ap siviv apre vyolans fanmi yo ka jwenn sèvis gratis ak konfidansyèl nan FJC NYC yo.

 • Sèvis FJC yo gen ladan:
  • Konsèy pou granmoun ak timoun, ak sèvis sante mantal pou granmoun
  • Planifikasyon sekirite, lojman, abri, ak lòt bezwen
  • Èd legal ak lòd pwoteksyon, gad timoun, vizit, divòs, imigrasyon, ak zafè lojman
  • Ede w depoze rapò lapolis
  • Sèvis finansye, fòmasyon travay, ak rekòmandasyon pou pwogram edikasyon
 • Rele Liy dirèk pou Vyolans nan Kay ak Agresyon Seksyèl Vil New York la nan 800-621-4673 (HOPE) oswa 866-604-5350 (si ou gen pwoblèm pou tande), oswa rele 311 epi mande liy dirèk la
 • Rele 911 si ou an danje epi ou bezwen èd touswit
 • Ou pa bezwen pran yon randevou pou ou vizite yon Sant Jistis Familyal Vil New York
 • Sèvis yo gratis, yo konfidansyèl, e pifò nan yo disponib nan yon sèl kote
 • Pèsonèl la pale plis pase 30 lang epi gen entèprèt ki disponib nan chak NYC FJC
 • Pandan w ap resevwa sèvis sou plas, gen sèvis gadri disponib pou timoun ki gen laj twazan ak plis

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Sèvis yo gratis ak konfidansyèl. Moun ki gen nenpòt laj, revni, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, sitiyasyon imigrasyon oswa lang pale yo byenveni.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt yo

Vizite sit entènèt Biwo Majistra pou Elimine Vyolans nan Kay ak Vyolans ki baze sou Sèks (Mayor’s Office to End Domestic and Gender-Based Violence) pou plis enfòmasyon.

Tcheke Repètwa Resous HOPE NYC a pou w ka jwenn enfòmasyon ak resous pou sivivan vyolans domestik ak vyolans ki baze sou sèks.

Rele liy dirèk la

Rele Liy Dirèk Vyolans Domestik ak Atak Seksyèl Vil New York la nan 800-621-4673 (HOPE), TTY 866-604-5350 (si w gen pwoblèm pou w tande) pou w ka pale ak yon konseye.

Last Updated June 6, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.