Sote kontni prensipal la
Sante

Sèvis pou moun ki gen VIH oswa SIDA

Administrasyon Sèvis VIH/SIDA (HASA) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

HASA konekte moun ki gen VIH/SIDA ak sèvis ki ede yo viv yon vi ki pi ansante ak endepandan.

 • Sant HASA yo sitiye nan tout 5 minisipalite yo.
 • Y ap ba w yon travayè sosyal ki ka ede w devlope yon plan sèvis.
  • Plan sa a vize avantaj ki nesesè yo epi li bay sipò ki espesifik pou bezwen ou yo.
 • HASA ka ede w tou pou w aplike pou avantaj ak sèvis piblik, tankou:
  • Medicaid
  • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè
  • Asistans lajan kach
  • Lojman tranzisyon ijans
  • Lojman ki pa ijans
  • Asistans pou lokasyon
  • Swen nan kay ak sèvis fè kay
  • Depistaj sante mantal ak abi sibstans ak referans tretman
  • Travay ak sèvis travay
  • Asistans transpò
  • Aplikasyon ak apèl SSI oswa SSD

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou HASA, ou dwe te dyagnostike ak VIH oswa ak SIDA, jan sa defini nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC). Ou pa bezwen gen sentòm pou w kalifye.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Rele HASA nan 718-557-1399 pou aplike oswa pou w jwenn plis enfòmasyon.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HASA a pou aprann plis sèvis ki disponib yo.

Rele 311

Mande pou sèvis pou moun ki gen VIH oswa SIDA.

Last Updated January 30, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.