Sote kontni prensipal la
Sante

Sèvis pou moun ki gen VIH oswa SIDA

Administrasyon Sèvis VIH/SIDA (HASA) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

HASA ede moun ak fanmi k ap viv ak VIH oswa SIDA vin pi anfòm ak pi endepandan. Yo mete moun ki ak HASA yo an kontak ak yon travayè sosyal ki ede yo jwenn èd yo bezwen. Yo ede yo aplike pou asistans piblik ak sèvis tou.
  • Aplike fas-a-fas nan biwo Admisyon Liy Sèvis HASA a
  • Si ou sewo-pozitif, ou pa bezwen gen okenn sentòm pou ou kalifye
  • Souvan se òganizasyon ak sèvis medikal ki refere moun yo

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Si ou kalifye pou HASA, fòk yo te dyagnostike ou ak VIH oswa SIDA, jan li defini nan Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi a (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

kache lis sa a montre lis sa a

Aplike nan Inite Admisyon Liy Sèvis HASA a nan 400 Eighth Ave., 2nd Flr, New York, NY 10001, lendi jiska vandredi ant 9:00 a.m. Ak 5:00 p.m.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HASA a pou aprann plis sèvis ki disponib yo.

Rele 311

Mande pou sèvis pou moun ki gen VIH oswa SIDA.

Rele HASA

Rele 212-971-0626, oswa pou machin TTY la 212-971-2731, si ou gen kesyon oswa pou plis enfòmasyon.

Vizite biwo Admisyon Liy Sèvis (HASA) a

400 Eighth Ave., 2nd Flr.
New York, NY 10001
Lendi jiska vandredi ant 9:00 AM a.m. ak 5:00 AM p.m.