Sote kontni prensipal la
Sante

Sèvis pou moun ki gen VIH oswa SIDA

Administrasyon Sèvis VIH/SIDA (HASA) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

HASA konekte moun ki gen VIH/SIDA ak sèvis ki ede yo viv yon vi ki pi ansante ak endepandan.

 • Sant HASA yo sitiye nan tout 5 minisipalite yo.
 • Y ap ba w yon travayè sosyal ki ka ede w devlope yon plan sèvis.
  • Plan sa a vize avantaj ki nesesè yo epi li bay sipò ki espesifik pou bezwen ou yo.
 • HASA ka ede w tou pou w aplike pou avantaj ak sèvis piblik, tankou:
  • Medicaid
  • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè
  • Asistans lajan kach
  • Lojman tranzisyon ijans
  • Lojman ki pa ijans
  • Asistans pou lokasyon
  • Swen nan kay ak sèvis fè kay
  • Depistaj sante mantal ak abi sibstans ak referans tretman
  • Travay ak sèvis travay
  • Asistans transpò
  • Aplikasyon ak apèl SSI oswa SSD

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou HASA, ou dwe te dyagnostike ak VIH oswa ak SIDA, jan sa defini nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC). Ou pa bezwen gen sentòm pou w kalifye.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou aplike pou HASA, w ap bezwen bay prèv ki annapre sa yo:

 • Pyès idantite w, tankou yon lisans chofè oswa idantite ki pa lisans chofè.
 • Papye sitwayènte oswa estati imigrasyon w, tankou batistè w oswa paspò ameriken.
 • Kondisyon medikal ou yo, ki gen ladan sitiyasyon VIH ou an. Oumenm oswa doktè ou ka bay enfòmasyon medikal ou swa:
  • Kontakte pa lapòs HASA ServiceLine Intake Unit, 400 Eighth Ave, 2nd Fl, New York, NY 10001
  • Fakse nou nan 212-971-0820.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Rele HASA nan 212-971-0626 (TTY: 212-971-2731) pou aplike oswa pou w jwenn plis enfòmasyon.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HASA a pou aprann plis sèvis ki disponib yo.

Rele 311

Mande pou sèvis pou moun ki gen VIH oswa SIDA.

Last Updated Thursday, December 23rd, 11:46am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.