Sote kontni prensipal la
Sante

Sèvis pou moun ki gen VIH oswa SIDA

Administrasyon Sèvis VIH/SIDA (HASA) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

HASA ede moun ak fanmi k ap viv ak VIH oswa SIDA vin pi anfòm ak pi endepandan. Yo mete moun ki ak HASA yo an kontak ak yon travayè sosyal ki ede yo jwenn èd yo bezwen. Yo ede yo aplike pou asistans piblik ak sèvis tou.

  • Si ou sewo-pozitif, ou pa bezwen gen okenn sentòm pou ou kalifye
  • Souvan se òganizasyon ak sèvis medikal ki refere moun yo

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Si ou kalifye pou HASA, fòk yo te dyagnostike ou ak VIH oswa SIDA, jan li defini nan Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi a (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou aplike pou HASA, w ap bezwen bay prèv bagay sa yo:

  • Idantite ou: tankou yon lisans chofè oswa yon pyès idantite ki pa lisans chofè.
  • Kondisyon medikal ou, ak VIH ou genyen an.
    • Ou menm oswa doktè ou kapab voye enfòmasyon medikal ou pa lapòs oswa pa faks nan 400 Eighth Ave., 2nd Flr, New York, NY 10001 oswa voye li pa faks nan 212-971-0820.
  • Sitwayènte oswa sitiyasyon imigrasyon ou: tankou batistè ou oswa paspò ameriken ou.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Rele HASA nan 212-971-0626, oswa pou machin TTY la 212-971-2731, si ou gen kesyon oswa pou plis enfòmasyon.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HASA a pou aprann plis sèvis ki disponib yo.

Rele 311

Mande pou sèvis pou moun ki gen VIH oswa SIDA.

Rele HASA

Rele 212-971-0626, oswa pou machin TTY la 212-971-2731, si ou gen kesyon oswa pou plis enfòmasyon.

Last Updated Tuesday, February 16th, 10:15am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.