Sote kontni prensipal la
Lojman

Lis datant lojman abòdab yo

NYC Mitchell-Lama | NYC Konsèvasyon ak Devlopman Lojman (NYC Housing Preservation and Development, HPD), Renouvèlman Kay ak Kominote Eta New York (NYS Homes and Community Renewal, HCR)

1. Kijan li mache

Pwogram Mitchell-Lama a bay fanmi ki gen revni mwayen ak modere opòtinite pou lokasyon ak  koperativ pwopriyetè kay.

 • Ou dwe aplike nan chak lis datant devlopman yo separeman.
  • Aplike pou youn ki koresponn ak revni ou, kantite moun ki nan fanmi w, ak preferans ou.
  • Kandida yo ka aplike pou  lis datant ki louvri yo. Lis datant fèmen yo pa aksepte nouvo kandida.
  • Lè w antre nan lotri pou yon lis datant ki louvri, ou mete w nan yon lotri pou lis datant la, se pa pou pwochen apatman ki disponib la.
  • Si yo chwazi aplikasyon w lan nan lotri a, y ap ajoute w nan yon lis datant epi yo ap fè ou konnen lè yon apatman disponib.
 • Sa ka pran plizyè ane anvan yon apatman disponib pou yon moun ki sou yon lis datant.
 • Veteran yo ka gen dwa a yon preferans pou devlopman Mitchell-Lama yo ak yon lis datant ki ouvè.
 • Lotri lojman Mitchell-Lama yo se sèlman yon sèl kalite lotri lojman. Pou lòt opòtinite lojman ki abòdab, vizite NYC Housing Connect.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Elijiblite pou lokasyon apatman Mitchell-Lama yo detèmine pa:

 • Revni total ou nan kay la
 • Kantite moun ki pral rete nan apatman an
 • Revni total fwaye w la ki pa ka depase limit ki montre pi ba yo Devlopman ki diferan gen limit ki diferan.
Kantite Moun ki nan Kay la Lwaye Asistans Federal Kowoperativ ki jwenn asistans federal Ki pa jwenn asistan federal
1 $79,120 $123,625 $123,625
2 $90,400 $141,250 $141,250
3 $101,680 $158,875 $158,875
4 $112,960 $176,500 $176,500
5 $122,000 $190,625 $190,625
6 $131,040 $204,750 $204,750
7 $140,080 $218,875 $218,875
8 $149,120 $233,000 $233,000

 

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Kreye yon kont sou Mitchell-Lama Connect.
  • Lè w enskri pou NYC Mitchell-Lama Connect la, yo ap ba w yon notifikasyon pa imel lè lòt lis datant lotri a ouvè.
 2. Jwenn devlopman ak lotri lis datant ki ouvè yo.
 3. Aplike pou devlopman ki gen lis datant ki ouvè yo. Gen yon frè aplikasyon $75 ki pa ranbousab.

Se NYS Homes and Community Renewal ki jere lòt lis datant Mitchell-Lama yo. Gade lis devlopman yo pou fanmi ki gen revni mwayen ak granmoun aje yo.

Jwenn yon devlopman lojman

Aplike pa lapòs

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite paj Mitchell-Lama HPD a pou plis enfòmasyon.

Imèl HPD

Ekri nan [email protected] pou poze kesyon ou

Rele HPD

Rele HPD nan 212-863-6500 pou kesyon.

Last Updated June 16, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.