Sote kontni prensipal la
Sante

Sipò pou paran ki vini premye fwa

Patenarya Enfimyè-Fanmi NYC (Nurse-Family Partnership) (NYC NFP) | NYC Depatman Sante ak Sante Mantal (NYC Department of Health & Mental Hygiene, DOHMH)

1. Kijan li mache

Paran ki vini pou premye fwa yo kapab jwen pwòp enfimyè pèsonèl yo gratis. Enfimyè ou an ka reponn kesyon ou yo epi bay konsèy ak sipò ki gen anpil valè, epi li ka sipòte w pou gen yon gwosès an sante epi pou w gen yon ti bebe ki an sante.

 • Avèk NYC NFP, ou pral rankontre avèk enfimyè ou regilyèman pou pale sou gwosès, elvasyon timoun, sante ak devlopman pitit ou, ak kèlkeswa lòt bagay ki enkyete ou antanke paran pou premye fwa.
 • Enfimyè ou a pral ede w:
  • Konnen sa pou ou atann pandan gwosès ak akouchman an
  • Aprann fason pou pran swen tibebe ou (manje, benyen, dòmi san danje ak plis toujou)
  • Konprann kòman ti bebe yo aprann ak grandi
  • Bay tibebe ou pi bon kòmansman ki posib nan lavi
 • Epitou, enfimyè ou a kapab:
  • Reyalize objektif pèsonèl (tankou edikasyon ak travay)
  • Konekte avèk lòt resous ak sèvis, tankou asirans sante, swen sante mantal, gadri ak pwogram edikatif
 • Ou kapab enskri nan NYC NFP byen bonè nan kòmansman gwosès ou a depi w vle sa men ou pa dwe kite 28 semèn gwosès pase.
 • Ou ka jwenn sèvis NYC NFP yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kalifye pou NYC NFP si ou reponn ‘wi‘ pou kesyon yo ki anba a:

 1. Èske ou gen 28 semèn ansent oswa mwens avèk premye tibebe ou?
 2. Èske w ap viv nan vil Nouyòk?
 3. Èske w kalifye oswa ou kwè ou gendwa kalifye pou Medicaid oswa WIC?

Pwogram sa a disponib pou tout paran, kèlkeswa laj, sitiyasyon imigrasyon, oswa idantite seksyèl.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Moun k ap paran pou premye fwa yo kapab aplike nan pwogram nan epi jwenn yon enfimyè pèsonèl lè yo voye yon imèl nan [email protected].

Founisè sèvis yo kapab refere pasyan oswa kliyan yo nan NYC NFP pandan y ap ranpli fòm referans lan epi fakse li nan [email protected].

Telechaje fòm referans lan

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Pou aprann plis sou fason pwòp enfimyè pèsonèl ou an ka soutni ou pandan gwosès ou ak pi lwen, vizite sitwèb NYC NFP an.

Voye yon imèl bay NYC NFP

Ou kapab voye yon imèl ak nenpòt kesyon ou genyen sou pwogram NYC NFP a.

Rele 311

Rele 311 epi di ou se yon moun k ap paran pou premye fwa ki enterese nan Patenarya Enfimyè-Fanmi.

Rele NYC NFP

Rele NYC NFP nan 347-396-4200 pou jwenn plis enfòmasyon.

Last Updated October 2, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.