Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Vizit adomisil pou fanm ak tifi ki ansent.

Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC (NYC NFP) | NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

1. Kijan li mache

NYC NFP se yon pwogram kote yo vizite fanm ak tifi ki gen yon ti kras revni epi ki ansent ak premye pitit yo lakay yo. Enfimyè ki te resevwa fòmasyon pou sa vizite ou lakay ou regilyèman depi ou ansent la jiskaske pitit ou vin dezan epi yo ba ou sipò pou ede ou vin yon paran ki gen konesans epi ki ka pran swen pitit ou byen.

  • Ou kapab resevwa sèvis kèlkeswa laj ou oswa sitiyasyon ou ak imigrasyon
  • Ou kapab enskri nan NFP bonè nan gwosès ou a, men ou p ap ka enskri apre ou gen 28 semèn
  • Tout sèvis nou ofri yo gratis pou kliyan an

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

  • Èske ou se yon fanm oswa tifi ki ansent 28 semèn oswa mwens ak premye pitit ou?
  • Si ou gen plis pase 18 an, èske w ap viv nan yon kòd postal ki sou kat sèvis NFP a?
  • Èske ou satisfè kondisyon konsènan revni yo?
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $35,520 $2,960 $740
2 $44,796 $3,733 $933.25
3 $55,272 $4,606 $1,151.50
4 $63,360 $5,280 $1,320
5 $72,636 $6,053 $1,513.25
6 $81,912 $6,826 $1,706.50
7 $91,188 $7,599 $1,899.75

Eksepsyon:

  • Tout tifi NYC ki poko gen 18 an yo kalifye, kèlkeswa kòd postal yo.
  • Tout fanm ak tifi kalifye si yo: san kote pou rete oswa nan prizon, nan fanmi dakèy, oswa enplike nan sistèm jistis minè a.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Si ou se yon kote ki ofri sèvis, ou kapab refere pasyan/kliyan ou yo bay NFP ak fòm referans la epi poste oswa faks li bay sit yo ki sou fòm nan.

Telechaje fòm nan

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb NYC NFP a pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC.

Rele NYC NFP

Rele NYC NFP nan 646-364-0714 pou plis enfòmasyon.