Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Sipò pou manman premye fwa yo

Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC (NYC NFP) | NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

1. Kijan li mache

Patenarya Enfimyè-Fanmi NYC (NYC Nurse-Family Partnership, NYC NFP) bay yon pèsonèl enfimye pou ede moun k ap manman premye fwa yo. Enfimyè ou an ka reponn kesyon ou yo epi bay konsèy ak sipò ki gen anpil valè.

 • Avèk NYC NFP, ou pral rankontre avèk enfimyè ou regilyèman pou pale sou gwosès, elvasyon timoun, sante ak devlopman pitit ou, ak kèlkeswa lòt bagay ki enkyete ou antanke paran pou premye fwa.
 • Enfimyè ou an ap soutni ou pou:
  • Konnen sa pou ou atann pandan gwosès ak akouchman
  • Aprann fason pou pran swen tibebe ou (manje, benyen, dòmi san danje ak plis toujou)
  • Reyalize objektif pèsonèl (tankou edikasyon ak travay)
  • Bay tibebe ou meyè kòmansman ki posib nan lavi
 • Enfimyè ou an ka konekte ou tou nan lòt resous ak sèvis, tankou asirans sante, swen sante mantal, gadri ak pwogram edikatif
 • Ou ka enskri pou NYC NFP byen bonè nan gwosès ou jan ou vle, men pa pita pase nan 28 semèn ou
 • Yo bay tout sèvis yo san ou pa peye anyen
 • Ou ka jwenn sèvis NYC NFP yo kèlkeswa laj, sitiyasyon imigrasyon oswa idantite seksyèl ou

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kalifye pou NYC NFP si ou reponn ‘wi’ pou kesyon yo ki anba a:

 • Èske ou gen 28 semèn ansent avèk premye tibebe ou?
 • Èske ou abite nan Vil New York?
 • Èske ou kalifye oswa ou kwè ou ka elijib pou Medicaid, WIC, SNAP (food stamps) oswa Public Assistance?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Pou refere pasyan oswa kliyan yo nan NYC NFP, founisè sèvis yo kapab rele nan 347-396-4200 oswa ranpli fòm referans lan epi fakse li nan 347-396-4360 oswa voye li pa imèl bay nycnfp@health.nyc.gov.

Telechaje fòm nan

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Pou aprann plis sou fason pwòp enfimyè pèsonèl ou an ka soutni ou pandan gwosès ou ak pi lwen, vizite sitwèb NYC NFP an.

Voye yon imèl bay NYC NFP

Ou ka voye nenpòt kesyon ou gen sou NYC NFP pa imèl bay nycnfp@health.nyc.gov.

Rele 311

Rele 311 epi di ou se yon moun k ap manman pou premye fwa ki enterese nan Patenarya Enfimyè-Fanmi.

Rele NYC NFP

Rele NYC NFP nan 347-396-4200 pou jwenn plis enfòmasyon.

Last Updated Tuesday, October 12th, 5:50pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.