Sote kontni prensipal la
Manje

Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo

Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC) | Depatman Sante Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

WIC ofri manje ki bon pou lasante ak sèvis pou fanm ki gen yon ti kras revni ak timoun, tankou konsèy sou nitrisyon, sipò pou bay tete, edikasyon sou lasante, ak referans pou ede fanmi yo rete an sante. Manje ou kapab achte yo sou yon lis sou yon chèk oswa koupon epi ou dwe itilize yo nan boutik ki aksepte WIC yo.

 • Apati fevriye 2019, moun k ap patispe nan NYS WIC yo ap ka achte manje pandan y ap itilize yon kat Transfè Avantaj Elektwonik ki rele eWIC. Li pral fasilite pou achte manje pou fanmi WIC yo.
 • Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken pou resevwa WIC
 • W ap bezwen bay prèv idantite, revni, ak adrès
 • Si w deja konn resevwa avantaj SNAP, Medicaid, oswa TANF, ou kapab elijib pou resevwa WIC lan.
 • Chak moun k ap aplike pou WIC dwe ale nan ajans lokal la lè y ap bay yo sètifikasyon an
 • Gid Manje Akseptab WIC NYS la gen yon lis ak manje ou kapab achte ak WIC

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou menm oswa pitit ou kapab kalifye si ou ka reponn wi pou kesyon sa yo:

Èske ou:

  • ansent;
  • ou se manman yon tibebe jiska sis mwa;
  • ou se manman k ap bay yon tibebe jiska 12 mwa tete; OSWA
  • paran yon timoun ki gen senkan oswa pi piti?
 • Èske w ap viv nan Eta New York?

Remak: Papa epi Gadyen yo kapab aplike pou timoun yo tou.

WIC gade revni ou pou detèmine si ou kalifye tou. Ou kapab itilize ACCESS NYC pou reponn kèk kesyon epi wè si ou kapab kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Batistè
 •  Kat idantite travay ak foto
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Kat Medicaid
 • Dosye nesans ofisyèl
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Kat Koupon pou Achte Manje ki gen foto
 • Dosye Vaksinasyon (pou ti bebe ak timoun)
 • Kat enskripsyon pou vote
 • Fòmilè Referans Medikal WIC pou Ti bebe ak Timoun

 

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Resous

Proof of pregnancy status

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Pou aplike pou WIC:

 • Chèche ajans WIC lokal ou a oswa rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a nan 800-522-5006 epi mande adrès ajans ki pi pre ou a.
 • Sanble dokiman ki montre revni, rezidans, ak idantite yo pou pote ak ou.
 • Rele ajans WIC kote ou vle resevwa sèvis la epi pran yon randevou
 • Yon manm ekip WIC ki kalifye ap fè yon ti evalyasyon sou nitrisyon lè randevou ou a..

Anplwaye a ap di ou si ou bezwen pote Fòm Referans Medikal WIC (WIC Medical Referral Form) pou ou ak/oswa pou pitit ou a ke founisè swen sante ou ranpli.

Chèche yon klinik

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb WIC la pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC).

Rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a

Rele 800-522-5006 pou plis enfòmasyon sou WIC.

Vizite yon biwo

Chèche yon biwo WIC tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Monday, June 29th, 4:54pm