Sote kontni prensipal la
Manje

Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo

Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC) | Depatman Sante Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

WIC ofri manje ki bon pou lasante ak sèvis pou fanm ki gen yon ti kras revni ak timoun, tankou konsèy sou nitrisyon, sipò pou bay tete, edikasyon sou lasante, ak referans pou ede fanmi yo rete an sante.

 • Kandida NYS WIC yo kapab achte manje avèk yon kat Transfè Elektwonik Avantaj ki rele eWIC. Li fasilite acha manje pou fanmi WIC yo.
 • Ou pa bezwen se yon sitwayen ameriken pou w resevwa WIC.
 • Pou fè demann lan w ap bezwen prèv sou idantite, revni, ak adrès.
 • Si w deja konn resevwa avantaj SNAP, MEDICAID, oswa TANF, ou kapab elijib pou resevwa WIC
 • Chak moun ki aplike nan WIC dwe la nan ajans minisipal lan nan moman konfimasyon an.
 • Machaswiv pou Manje Admisib WIC Eta New York enimere manje ou kapab achte ak WIC. Ou dwe pran manje nan magazen ki aksepte WIC.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou menm oswa pitit ou kapab kalifye si ou ka reponn wi pou kesyon sa yo:

Èske ou:

  • ansent;
  • ou se manman yon tibebe jiska sis mwa;
  • ou se manman k ap bay yon tibebe jiska 12 mwa tete; OSWA
  • paran yon timoun ki gen senkan oswa pi piti?
 • Èske w ap viv nan Eta New York?

Remak: Papa epi Gadyen yo kapab aplike pou timoun yo tou.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Batistè
 •  Kat idantite travay ak foto
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Kat Medicaid
 • Dosye nesans ofisyèl
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Kat Koupon pou Achte Manje ki gen foto
 • Dosye Vaksinasyon (pou ti bebe ak timoun)
 • Kat enskripsyon pou vote
 • Fòmilè Referans Medikal WIC pou Ti bebe ak Timoun

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv ou ansent

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Chèche yon klinik

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb WIC la pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC).

Rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a

Rele 800-522-5006 pou plis enfòmasyon sou WIC.

Vizite yon biwo

Chèche yon biwo WIC tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Wednesday, July 21st, 10:39am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.