Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo

Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC) | Depatman Sante Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

WIC ofri manje ki bon pou lasante ak sèvis pou fanm ki gen yon ti kras revni ak timoun, tankou konsèy sou nitrisyon, sipò pou bay tete, edikasyon sou lasante, ak referans pou ede fanmi yo rete an sante. Manje ou kapab achte yo sou yon lis sou yon chèk oswa koupon epi ou dwe itilize yo nan boutik ki aksepte WIC yo.

 • Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken pou resevwa WIC
 • W ap bezwen bay prèv idantite, revni, ak adrès
 • Si ou deja ap resevwa SNAP, Medicaid, oswa asistans TANF, ou kapab kalifye pou WIC
 • Chak moun k ap aplike pou WIC dwe ale nan ajans lokal la lè y ap bay yo sètifikasyon an
 • Gid Manje Akseptab WIC NYS la gen yon lis ak manje ou kapab achte ak WIC

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb WIC la pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC).

Rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a

Rele 800-522-5006 pou plis enfòmasyon sou WIC.

Vizite yon biwo

Chèche yon biwo WIC tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou menm oswa pitit ou kapab kalifye si ou ka reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou:
  • ansent;
  • ou se manman yon tibebe jiska sis mwa;
  • ou se manman k ap bay yon tibebe jiska 12 mwa tete; OSWA
  • paran yon timoun ki gen senkan oswa pi piti?
 • Èske w ap viv nan Eta New York?

WIC gade revni ou pou detèmine si ou kalifye tou. Ou kapab itilize ACCESS NYC pou reponn kèk kesyon epi wè si ou kapab kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Batistè
 •  Kat idantite travay ak foto
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Kat Medicaid
 • Dosye nesans ofisyèl
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Kat Koupon pou Achte Manje ki gen foto
 • Dosye Vaksinasyon (pou ti bebe ak timoun)
 • Kat enskripsyon pou vote
 • Fòmilè Referans Medikal WIC pou Ti bebe ak Timoun

 

Prèv kote w rete

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè
 • Kat Idantifikasyon ki gen adrès sou li
 • Lèt/kontra fèm/resi lwaye ki resan e ki gen adrès lakay ou sou li e ke pwopriyetè kay la ba w
 • Lèt yon ajans gouvènman ekri ki gen non ak adrès la sou li (li pa kapab genyen yon Bwat Postal sou li)
 • Kat Medicaid
 • Paycheck stubs with your home address
 • Anvlòp, kat postal, oswa etikèt magazin ki gen so lapòs la sou li avèk non epi dat la (ou pa kapab itilize l si se nan yon Bwat Postal yo voye l)
 • Bòdwo Sèvis Piblik (gaz, kouran, dlo)
 • Fòm Referans Medikal WIC

 

 

 

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè

 • W2
 • Lèt patwon w lan ekri sou papye a antèt konpayi an, ki siyen e ki gen dat la sou li
 • Deklarasyon revni (inkòm taks)
 • Souch chèk pewòl (4 semenn konsekitif resan si salè a pa chanje. Si li chanje, se pou w bay 12 semenn souch chèk pewòl.)

Travay Endepandan 

 • Dosye revni ak depans
 • Deklarasyon revni ki siyen e ki gen dat sou li ak tout tablo konplemantè yo (Orè yo)

Asistans Lajan Kash 

 • Lèt Bidjè pou Asistans Lajan Kash

Revni ki sot nan Lwaye oswa Lokasyon/Pansyon

 • Lèt moun k ap lwe chanm lan, pansyonè a, lokatè a ekri

Peman bay Militè 

 • Souch chèk ki resan
 • Deklarasyon Depa ak Revni (Leave and Eanings: LES)

Sipò pou Timoun/Pansyon Alimantè 

 • Lèt tribinal la ekri
 • Lèt moun k ap bay sipò a ekri

Benefis Chomaj 

 • Lèt/sètifika benefis
 • Korespondans Depatman Travay nan Leta Nouyòk (NYS Dept. of Labor) voye NYS

Avantaj Sekirite Sosyal (SSI, Depandan, Andikap, Sivivan, Retrèt) 

 • Korespondans ki soti nan biwo Administrasyon Sekirite Sosyal (Social Security Administration)
 •  Lèt/sètifika benefis ki resan

Dedomajman pou Travayè

 • Lèt benefis ki resan

Benefis pou Veteran

 • Korespondans ki soti nan biwo Administrasyon Veteran (Veterans Administration)
 • Lèt benefis ki resan

 Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA)

 • Etadkont pou pansyon/vèsman anyèl

 Enterè/Dividann/Redevans

 • Etadkont labank, kredi inyon oswa yon enstitisyon finansyè

Sibvansyon/Prè pou Edikasyon

 • Lèt benefis ki resan

Sipò ou resevwa nan men lòt Moun nan Fanmi w

 • Deklarasyon oswa lèt yon moun k ap souni w sipò te ekri ak siyen

Prèv Resous

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak resous pou chak moun ki gen resous la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Etadkont labank
 • Dosye kredi inyon
 • Fon Depo

Proof of pregnancy status

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun ki ansent, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Dated sonogram that confirms pregnancy and includes mother’s name
 • Lèt doktè/pwofesyonèl medikal la ekri ki bay dat yo prevwa pou akouchman an
 • Presumptive Medicaid eligibility screening form completed and signed by your health care provider
 • Fòm Referans Medikal WIC

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Pou aplike pou WIC:

 • Chèche ajans WIC lokal ou a oswa rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a nan 800-522-5006 epi mande adrès ajans ki pi pre ou a.
 • Sanble dokiman ki montre revni, rezidans, ak idantite yo pou pote ak ou.
 • Rele ajans WIC kote ou vle resevwa sèvis la epi pran yon randevou
 • Yon manm ekip WIC ki kalifye ap fè yon ti evalyasyon sou nitrisyon lè randevou ou a..

Ekip la pral di ou si ou bezwen pote Fòm Referans Medikal WIC la pou ou ak/oswa pitit ou pwofesyonèl swen sante ap bezwen ranpli a.

Chèche yon klinik

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb WIC la pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC).

Rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a

Rele 800-522-5006 pou plis enfòmasyon sou WIC.

Vizite yon biwo

Chèche yon biwo WIC tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.

Dènye mizajou December 8, 2017