Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo.

Pwogram Nitrisyon Siplemantè pou Fi, Tibebe ak Timoun (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, WIC) (WIC) | Depatman Sante Eta New York (NYS Department of Health, NYSDOH)

1. Kijan li mache

WIC ede fanm ki gen yon revni ki ba ak timoun yo achte manje. Ou pral gen yon kat eWIC pou achte manje. Ou ap gen aksè ak sèvis tankou konsèy nan zafè nitrisyon, konsèy pou bay tete, edikasyon sou sante epi li refere yo ak lòt pwogram.

 • Pèsonèl WIC la pral ede w konnen ki pake manje ki bon pou ou ak pitit ou yo.
 • Kapab itilize WICpou achte manje. Ou dwe achte manje nan magazen ki aksepte WIC yo. WIC kapab ede w si w vle tou pou achte lèt tibebe.
 • Ou pa bezwen yon sitwayen Ameriken pou w resevwa WIC.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si ou ka reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske w youn nan sa yo?
  • ansent
  • manman yon tibebe ki gen jiska sis (6) mwa
  • yon manman ki ap bay tete ki gen yon tibebe ki gen jiska 12 mwa
  • paran oswa moun ki ap okipe yon timoun ki gen jiska senk (5) lane
 2. Èske ou ap viv nan Eta New York?
 3. Èske revni ou rive nan limit sa yo oswa anba limit sa yo?
Kantite moun k ap viv nan kay la Revni anyèl brit
1 $26,973
2 $36,482
3 $45,991
4 $55,500
5 $65,009
6 $74,518
7 $84,027
8 $93,536
Pou chak manm anplis, ajoute: $9,509

Si w deja gen avantaj SNAP, MEDICAID, oswa TANF, ou gendwa elijib pou w resevwa WIC.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

 1. Pran yon randevou nan ajans WIC lokal oswa Rele Liy Asistans Growing Up Healthy nan800-522-5006.
 2. Ale nan randevou ou an ak dokiman ou yo. Chak moun ki aplike nan WIC dwe nan randevou an.
  • Ajans WIC lan ap di w si w ap gen bezwen vini ak Fòm Referans Medikal WIC sa a pwofesyonèl swen sante ou an ranpli.
  • Si pitit ou a gen bezwen alimantè espesyal, pwofesyonèl swen sante ou an ka ba ou yon Fòm Papye Medikal ki ranpli pou w pote.
 3. Yo pral evalye ou menm ak fanmi ou nan moman randevou an. Sa gen ladan yon tès san nan pwent dwèt, wotè ak pwa, ak yon chita pale sou pwoblèm sante ak nitrisyon ou genyen.

Jwenn yon biwo

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Aprann plis

Ale sou sitwèb WIC pou ou kapab konnen plis bagay toujou.

Rele 311

Mande pou Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC).

Rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a

Rele 800-522-5006 pou plis enfòmasyon sou WIC.

Vizite yon biwo

Chèche yon biwo WIC tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated June 7, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.