Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Pre-K gratis pou timoun ki gen katran

Pre-Matènèl (Pre-K) | Depatman Edikasyon Vil New York

1. Kijan li mache

Nan klas Pre-K gratis, jounen konplè, ak bon kalite yo, pwofesè yo ap ankouraje timoun nou yo pou yo kapab imajine ak aprann. Pre-K for All bay timoun ladrès nan matematik ak lekti ki fè yo travay pi byen lekòl primè, epi bay yo plis chans pou yo reyisi nan lavi a. Etid montre lè yon timoun resevwa edikasyon pandan li tou piti, li travay pi byen pandan tout ekperyans li lekòl.

  • Aplikasyon pou ane akademik 2019-2020 yo louvri fevriye 2019
  • Aplike sou entènèt, nan telefòn, oswa an pèsòn
  • Disponib pou timoun ki gen andikap ak elèv k ap apran angle
  • W ap bezwen bay prèv adrès ak laj timoun nan

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout fanmi nan Vil New York ki gen yon timoun ki te fèt an 2015 kapab aplike pou Pre-K for All kòmanse fevriye 2019.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

It’s important to include the right documents when you apply. Your documents show whether the program is right for you.

This page can help you choose the right documents for your application.

Prèv Idantite

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

  • Batistè
  • Paspò
  • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye

Prèv Kote Ou Abite

kache lis sa a montre lis sa a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Pre-K a pou jwenn yon pwogram ak aprann plis.

Voye yon imèl bay admisyon Pre-K

Voye yon imèl bay depatman admisyon Pre-K si ou gen kesyon sou fason pou antre nan Pre-K.

Rele 311

Mande pou Pre-Matènèl.

Rele admisyon Pre-K

Rele 718-935-2009 si ou gen kesyon sou fason pou antre nan Pre-K.

Vizite yon Sant Akèy Familyal

Vizite yon Sant Akèy Familyal pou jwenn plis enfòmasyon konsènan pwogram Pre-K yo.