Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Pre-K gratis pou timoun ki gen katran

Pre-Matènèl (Pre-K) | NYC Depatman Edikasyon (NYC Department of Education, DOE)

1. Kijan li mache

Pwogram Pre-K yo ede timoun yo gen yon pi bon depa nan lekòl ak nan lavi. Timoun yo aprann rezoud pwoblèm, poze kesyon, epi eksplore mond yo ap viv ladan an. Pwogram Pre-K yo bay timoun yo nan NYC yon kominote pou aprann san danje epi ki ankourajan.

  • Aplike nan pre-K pou ane lekòl 2022-2023 a anvan 18 mas 2022.
  • Nan Vil New York, timoun yo kòmanse pre-K nan ane sivil yo genyen kat (4) lane a.
  • Pwogram pre-K yo ofri kalite plas Tout jounen, Jounen ak Ane Pwolonje ak Pwogram pou Degoche Timoun Bonè (Head Start). Jwenn plis enfòmasyon.
  • Pwogram pre-K yo ofri nan kèk lekòl primè piblik, sant Pre-K ekip NYCDOE a dirije, ak nan òganizasyon kominotè yo. Chak etablisman ofri yon kourikoulòm DOE ki regilye, kalite siperyè ki baze sou jwèt.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

  • Tout fanmi NYC ki gen timoun ki fèt nan lane 2018 kapab enskri pou ane lekòl 2022-2023 a.
  • Timoun ki gen andikap yo patisipe nan pwogram Pre-K pou Tout Moun (Pre-K for All). Jwenn plis enfòmasyon.

Timoun yo pa oblije konn itilize vaz oswa twalèt pou yo patisipe nan pwogram pre-K a.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplike sou MySchools anvan 18 mas 2022.

  • Ou kapab aplike nan lang Anglè, Arab, Bengali / Bangla, -Chinwa, Kreyòl Ayisyen, Fransè, Koreyen, Ris, Panyòl, oswa Oudou.

Ou kapab jwenn pwogram pre-K demi jounen ak pwogram pre-K lekòl charter yo nan MySchools.

Aplike sou Entènèt

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Pre-K a pou jwenn plis enfòmasyon sou pwosesis admisyon pou Pre-K a.

Voye yon imèl bay admisyon Pre-K

Voye yon imèl bay Pre-K admissions sou ESEnrollment@schools.nyc.gov si ou genyen kesyon sou fason pou antre nan pwogram pre-K a.

Rele 311

Mande pou Pre-Matènèl.

Rele admisyon Pre-K

Rele nan 718-935-2009 si w gen kesyon konsènan enskripsyon pre-K.

Vizite yon Sant Akèy Familyal

Ale nan yon Sant Akèy pou Fanmi pou w jwenn plis enfòmasyon sou pwogram pre-K yo.

Last Updated Monday, March 14th, 12:18pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.