Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Pre-K gratis pou timoun ki gen katran

Pre-Matènèl (Pre-K) | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Timoun patisipe nan pwogram Pre-K yo gen yon pi bon depa nan lekòl ak nan lavi. Yo aprann rezoud pwoblèm, poze kesyon, epi eksplore mond y ap viv ladan an. Pwogram Pre-K yo bay timoun yo nan NYC yon kominote pou aprann san danje epi ki ankourajan.

  • Aplikasyon pou ane lekòl 2021-22 an fèmen.
  • Si w fenk vin rete nan Vil New York lan oswa ou rate enskripsyon pou lekòl preskolè (pre-K) a pou ane lekòl 2021-22 an, li poko twò ta pou aplike.
  • Ajoute pitit ou an nan lis atant pou pwogram preskolè (pre-k) a jodia.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout fanmi ki fenk vin abite nan Vil New York epi ki gen yon timoun ki te fèt nan lane 2017 lan kapab enskri nan Pre-K for All (Lekòl Preskolè pou Tout Moun) pou ane lekòl 2021-22 a.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Pre-K a pou jwenn yon pwogram epi jwenn plis enfòmasyon sou pwosesis aplikasyon an.

Voye yon imèl bay admisyon Pre-K

Voye yon imèl bay admisyon Pre-K si ou gen kesyon sou Pre-K.

Rele 311

Mande pou Pre-Matènèl.

Rele admisyon Pre-K

Rele nan 718-935-2009 si ou genyen kesyon sou tès admisyon Pre-K a.

Last Updated Tuesday, July 13th, 7:08pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.