Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Pre-K gratis pou timoun ki gen katran

Pre-Matènèl (Pre-K) | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Timoun patisipe nan pwogram Pre-K yo gen yon pi bon depa nan lekòl ak nan lavi. Yo aprann rezoud pwoblèm, poze kesyon, epi eksplore mond y ap viv ladan an. Pwogram Pre-K yo bay timoun yo nan NYC yon kominote pou aprann san danje epi ki ankourajan.

  • Aplikasyon pou ane lekòl 2021-22 an louvri nan dat 24 fevriye 2021, epi dat limit pou aplike a se 19 avril 2021.
  • Aplike sou entènèt nan MySchools oswa pa telefòn nan 718-935-2009
  • Disponib pou elèv ki andikape ak elèv k ap aprann anglè.
  • Bezwen bay prèv pou adrès ak laj timoun nan.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout fanmi ki abite nan Vil New York epi epi ki gen yon timoun ki te fèt an 2017 kapab aplike nan Pre-K for All pou ane lekòl 2021-22 a.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv Idantite

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

  • Batistè
  • Paspò
  • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye

Prèv Kote Ou Abite

Prèv Asirans Sante

Prèv Dosye Vaksinasyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplikasyon pwogram pre-K pou ane lekòl 2021-22 an louvri nan dat 24 fevriye epi dat limit limit pou aplike a se 19 avril.

  1. Sèvi ak MySchools pou w egzamine divès pwogram ki genyen yo anvan w aplike. Tape adrès ou pou w wè pwogram ki toupre w yo.
  2. Lè aplikasyon an louvri, ou ka itilize MySchools pou soumèt aplikasyon pitit ou a tou.

Fason ou kapab aplike pou MySchools

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Pre-K a pou jwenn yon pwogram epi jwenn plis enfòmasyon sou pwosesis aplikasyon an.

Voye yon imèl bay admisyon Pre-K

Voye yon imèl bay admisyon Pre-K si ou gen kesyon sou Pre-K.

Rele 311

Mande pou Pre-Matènèl.

Rele admisyon Pre-K

Rele nan 718-935-2009 si ou genyen kesyon sou tès admisyon Pre-K a.

Last Updated Tuesday, April 6th, 10:04am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.