Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Pre-K gratis pou timoun ki gen katran

Pre-Matènèl (Pre-K) | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Nan pwogram Jadendanfan gratis la, tout jounen an, epi bon kalite an, pwofesè yo deklanche admirasyon ak kreye santiman aprantisay lakay timoun nou yo. Pwogram Jaden Danfan pou Tout Moun lan bay timoun yon bonjan konpetans nan matematik ak lekti nan lekòl primè epi yon pi bon chans pou reyisi nan lavi yo. Gen etid yo fè ki montre edikasyon nan laj piti timoun yo amelyore pèfòmans pandan tout eksperyans lekòl yon timoun.

Mizajou: Yo pwolonje dat limit pou aplikasyon pre-K a. Dat limit pou aplike a se 29 mas 2020 kounye a.

  • Aplikasyon pou ane lekòl 2020-2021 an louvri nan dat 5 fevriye 2020.
  • Aplike sou entènèt, avèk telefòn, oswa fas-a-fas.
  • Disponib pou elèv ki gen andikap ak elèv k ap aprann Angle.
  • Egzije prèv adrès ak laj timoun lan.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout fanmi nan Vil New York yo ki gen yon timoun ki fèt an 2016 kapab aplike pou pwogram Pre-K for All (pre-Kindègadenn pou Tout Moun) apati 5 fevriye 2020.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

It’s important to include the right documents when you apply. Your documents show whether the program is right for you.

This page can help you choose the right documents for your application.

Prèv Idantite

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

  • Batistè
  • Paspò
  • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye

Prèv Kote Ou Abite

Prèv Asirans Sante

Prèv Dosye Vaksinasyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplikasyon pou ane lekòl 2020-2021 la louvri nan kòmansman 2020. Lè aplikasyon an louvri:

  1. Sèvi ak MySchools pou gade diferan pwogram yo anvan ou aplike. Tape adrès ou a pou wè pwogram ki tou pre ou yo.
  2. Aplike pou youn oswa plizyè pwogram ou chwazi.

Aplike sou entènèt

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Pre-K a pou jwenn yon pwogram ak aprann plis.

Voye yon imèl bay admisyon Pre-K

Voye yon imèl bay depatman admisyon Pre-K si ou gen kesyon sou fason pou antre nan Pre-K.

Rele 311

Mande pou Pre-Matènèl.

Rele admisyon Pre-K

Rele 718-935-2009 si ou gen kesyon sou fason pou antre nan Pre-K.

Vizite yon Sant Akèy Familyal

Vizite yon Sant Akèy Familyal pou jwenn plis enfòmasyon konsènan pwogram Pre-K yo.

Last Updated Wednesday, May 20th, 4:47am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.