Sote kontni prensipal la

Pre-K gratis pou timoun ki gen katran

Pre-Matènèl (Pre-K) | Depatman Edikasyon Vil New York

1. Kijan li mache

Nan klas Pre-K gratis, jounen konplè, ak bon kalite yo, pwofesè yo ap ankouraje timoun nou yo pou yo kapab imajine ak aprann. Pre-K for All bay timoun ladrès nan matematik ak lekti ki fè yo travay pi byen lekòl primè, epi bay yo plis chans pou yo reyisi nan lavi a. Etid montre lè yon timoun resevwa edikasyon pandan li tou piti, li travay pi byen pandan tout ekperyans li lekòl.

 • Aplikasyon pou ane akademik 2018 – 2019 yo louvri 05 fevriye 2018
 • W ap bezwen bay prèv adrès ak laj timoun nan
 • Aplike sou entènèt, nan telefòn, oswa an pèsòn
 • Disponib pou timoun ki gen andikap ak elèv k ap apran angle

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout fanmi nan Vil New York ki gen yon timoun ki te fèt an 2014 kapab aplike pou Pre-K for All kòmanse 05 fevriye 2018.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

It’s important to include the right documents when you apply. Your documents show whether the program is right for you.

This page can help you choose the right documents for your application.

Prèv Kote Ou Abite

kache lis sa a montre lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Fotokopi papye tè ki pi resan an
 • Lèt/kontra fèm/resi lwaye ki resan e ki gen adrès lakay ou sou li e ke pwopriyetè kay la ba w
 • Dokimantasyon Otorite Lojman nan Vil Nouyòk (NYCHA) fè
 • Dokimantasyon ki soti nan Jesyon Resous Imèn nan Vil Nouyòk (HRA)
 • Kontra fèm ke toude pwopriyetè kay la avèk lokatè a siyen
 • Deklarasyon yon patwon oswa ajans sèvis sosyal fè
 • Bòdwo Sèvis Piblik (gaz, kouran, dlo)

Kontra lokasyon, bòdwo telefòn ak bòdwo kab pa reprezante prèv adrès lakay san lòt dokimantasyon.

Si gen fanmi k ap pataje apatman ak lòt fanmi, fòk lokatè gen yon lèt notè siyen ak nenpòt nan atik ki make anlè a.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Itilize Zouti Pou Chèche Pre-K a pou gade diferan pwogram ki genyen yo avan ou aplike. Tape adrès ou pou wè pwogram ki tou pre ou yo.
 2. Aplike pou youn oswa plizyè pwogram ou chwazi.

Aplike sou entènèt

Aplike pa telefòn

Pou aplike nan telefòn rele 718-935-2067 , Lendi-Vandredi 8 a.m. – 3 p.m. (sof pou jou ferye)

Aplike fas a fas

 1. Itilize Zouti Pou Chèche Pre-K a pou fè rechèch sou pwogram yo ak pou jwenn nouvo chwa avan ou ranpli aplikasyon ou a.
 2. Tape adrès ou pou wè pwogram ki tou pre ou yo.
 3. Telechaje epi ranpli aplikasyon pou pwogram ou chwazi yo.
 4. Soumèt aplikasyon ou a sou entènèt epi pote aplikasyon ou fin ranpli a nan Sant Akèy Familyal la.

Chèche yon Sant Akèy Familyal

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Pre-K a pou jwenn yon pwogram ak aprann plis.

Voye yon imèl bay admisyon Pre-K

Voye yon imèl bay depatman admisyon Pre-K si ou gen kesyon sou fason pou antre nan Pre-K.

Rele 311

Mande pou Pre-Matènèl.

Rele admisyon Pre-K

Rele 718-935-2009 si ou gen kesyon sou fason pou antre nan Pre-K.

Vizite yon Sant Akèy Familyal

Vizite yon Sant Akèy Familyal pou jwenn plis enfòmasyon konsènan pwogram Pre-K yo.

Dènye mizajou July 24, 2018