Sote kontni prensipal la
Lojman

Lojman Piblik Abòdab

Lojman Piblik | NYC Otorite nan Lojman

1. Kijan li mache

Moun revni yo ba ak mwayèn ka jwenn lojman abòdab nan New York City Housing Authority (Otorite Lojman Vil New York, NYCHA). NYCHA gen Senior and Community Centers (Sant pou Moun Aje ak Sant Kominotè) epi li ofri rezidan yo pwogram pou ede yo jwenn travay epi li bay fòmasyon sou fason pou jere lajan ak finans.

Akòz COVID-19, sant kontak kliyan NYCHA yo pa resevwa moun ki vini san randevou nan moman an. Aplikan yo ka rele 718-707-7771 pou èd.

 • Pri lwaye a baze sou revni fanmi ou. Pifò bilding gen elektrisite ak gaz nan pri lwaye a.
 • Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken pou w aplike. Sepandan, omwen yon (1) moun ki abite avèk ou dwe yon sitwayen ameriken oswa gen papye imigrasyon ki kòrèk.
 • Gen apatman ki aksesib pou chèz woulant pou moun ki gen andikap. Gen kèk apatman yo te modifye epi ki disponib pou moun ki gen andikap pou deplase. Yo ka fè lòt aranjman rezonab tou.

Gen chwa nan lojman abòdab disponib tou nan NYC Housing Connect (Koneksyon Lojman Vil New York) ak NYC Housing Development Corporation (Kòporasyon Devlopman Lojman Vil N.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou lojman piblik, ou sipoze kapab reponn ‘wi pou kesyon sa yo:

 • Èske omwen yon (1) moun lakay ou se yon sitwayen ameriken? Si pa genyen, èske omwen yon moun gen papye imigrasyon ki kòrèk (pa egzanp, rezidan pèmanan, refijye oswa azil)?
 • Eske ou gen 18 tan oswa plis, oswa ou se yon minè emansipe?
 • Si w ap aplike avèk yon moun (yon mari / madanm oswa moun ou plase ak li), èske li gen 18 tan oswa plis, oswa li se yon minè emansipe?
 • Si w ap aplike pou lojman piblik pou moun aje, èske oumenm ak tout lòt moun ki pral viv avèk ou yo gen 62 zan oswa plis?
 • Èske ou satisfè definisyon NYCHA pou fanmi, ki gen ladan:
  • de (2) oswa plis moun se fanmi selon san, maryaj, patenarya domestik, adopsyon, gad legal, oswa gad tribinal te akòde?
  • yon moun selibatè?
 • Èske revni fanmi ou nan limit revni yo oswa pi ba?
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $63,700 $5,308 $1,225
2 $72,800 $6,067 $1,400
3 $81,900 $6,825 $1,575
4 $90,950 $7,579 $1,749
5 $98,250 $8,188 $1,889
6 $105,550 $8,796 $2,030
7 $112,800 $9,400 $2,169
8 $120,100 $10,008 $2,310

 

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ou pa bezwen soumèt okenn dokiman pou aplike pou lojman piblik. Si ou jwenn yon entèvyou, ou pral bezwen pote dokiman orijinal sa yo avèk ou.

 • Sètifika maryaj oswa patnè domestik (si w genyen)
 • Batistè tout moun k ap viv avèk ou
 • Kat Sekirite Sosyal tout moun k ap viv avèk ou
 • Prèv sitiyasyon ou ak imigrasyon (si w genyen)
 • Prèv kote ou rete kounye a, tankou yon bòdwo sèvis piblik resan
 • Resi lwaye pou sis (6) mwa ki sot pase yo ak kontra lwaye (si ou genyen youn)
 • Dènye bòdwo gaz ak kouran ou
 • Prèv revni ou (si genyen): tankou yon lèt rekonpans, souch chèk, oswa lèt SNAP
 • Dokiman ki montre byen ou genyen, tankou yon etadkont labank

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 • Jwenn konsèy finansye ak èd pou aplikasyon nan lotri Lojman NYC a. Kreye yon kont epi rezève yon randevou sou sitwèb Ready to Rent lan.
 • Pou aplike pou lojman piblik, ou dwe soumèt yon aplikasyon nan sitwèb NYCHA a.
 • Apre ou fin aplike, yo pral ba w yon nimewo dosye epi y ap mete ou sou lis datant la pou yon entèvyou pou wè si ou kalifye.
 • Sèvi ak sit entènèt sèvis lib pou verifye eta dosye ou a nenpòt ki lè. Ou pral bezwen enskri epi konekte.

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb NYCHA a pou jwenn plis enfòmasyon.

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Rele 311

Mande pou Public Housing (Lojman Piblik).

Rele NYCHA

Ou ka kontakte Rele Sant Kontak Kliyan (Customer Contact Center, CCC) NYCHA a nan 718-707-7771 si ou gen kesyon sou lojman piblik.

Last Updated Monday, March 1st, 9:45am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.