Sote kontni prensipal la
Lojman

Lojman Piblik Abòdab

Lojman Piblik | NYC Housing Authority

1. Kijan li mache

Moun revni yo ba ak mwayèn ka jwenn lojman abòdab nan New York City Housing Authority (Otorite Lojman Vil New York, NYCHA). NYCHA gen Senior and Community Centers (Sant pou Moun Aje ak Sant Kominotè) epi li ofri rezidan yo pwogram pou ede yo jwenn travay epi li bay fòmasyon sou fason pou jere lajan ak finans.
 • Pri lwaye a baze sou revni fanmi ou. Pifò bilding gen elektrisite ak gaz nan pri lwaye a.
 • Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken pou w aplike. Sepandan, omwen yon (1) moun ki abite avèk ou dwe yon sitwayen ameriken oswa gen papye imigrasyon ki kòrèk.
 • Gen apatman ki aksesib pou chèz woulant pou moun ki gen andikap. Gen kèk apatman yo te modifye epi ki disponib pou moun ki gen andikap pou deplase. Yo ka fè lòt aranjman rezonab tou.
 • Gen chwa nan lojman abòdab disponib tou nan NYC Housing Connect (Koneksyon Lojman Vil New York) ak NYC Housing Development Corporation (Kòporasyon Devlopman Lojman Vil New York)

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou lojman piblik, ou sipoze kapab reponn ‘wi pou kesyon sa yo:

 • Èske omwen yon (1) moun lakay ou se yon sitwayen ameriken? Si pa genyen, èske omwen yon moun gen papye imigrasyon ki kòrèk (pa egzanp, rezidan pèmanan, refijye oswa azil)?
 • Eske ou gen 18 tan oswa plis, oswa ou se yon minè emansipe?
 • Si w ap aplike avèk yon moun (yon mari / madanm oswa moun ou plase ak li), èske li gen 18 tan oswa plis, oswa li se yon minè emansipe?
 • Si w ap aplike pou lojman piblik pou moun aje, èske oumenm ak tout lòt moun ki pral viv avèk ou yo gen 62 zan oswa plis?
 • Èske ou satisfè definisyon NYCHA pou fanmi, ki gen ladan:
  • de (2) oswa plis moun se fanmi selon san, maryaj, patenarya domestik, adopsyon, gad legal, oswa gad tribinal te akòde?
  • yon moun selibatè?
 • Èske revni fanmi ou nan limit revni yo oswa pi ba?
Family size Income in a year Income in a month Income in a week
1 $58,450 $4,870 $1,124
2 $66,800 $5,566 $1,284
3 $75,150 $6,262 $1,445
4 $83,450 $6,954 $1,604
5 $90,150 $7,512 $1,733
6 $96,850 $8,070 $1,862
7 $103,500 $8,625 $1,990
8 $110,200 $9,183 $2,119

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

kache lis sa a montre lis sa a

Aplike fas a fas

kache lis sa a montre lis sa a

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb NYCHA a pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Public Housing (Lojman Piblik).

Rele NYCHA

Rele 718-707-7771 si ou gen kesyon sou lojman piblik.

NYCHA Customer Contact Centers (Sant Kontak Kliyan NYCHA) yo chita nan:

Sant Kontak Kliyan NYCHA – Bronx
478 East Fordham Road (1 Fordham Plaza), 2nd Floor
Bronx, NY 10458

Sant Kontak Kliyan NYCHA – Brooklyn
787 Atlantic Avenue, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11238