Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Bon ki peye yon pati nan lwaye ou

Seksyon 8 / Pwogram Bon Chwa Lojman (HCV) | NYC Otorite nan Lojman (NYC Housing Authority, NYCHA)

1. Kijan li mache

Seksyon 8 la peye yon pati nan lwaye a pou fanmi ki gen revni ba ak modere ki vle lwe nan mache prive a. Elijiblite pou pwogram sa a baze sou revni anyèl brit yon fanmi ak gwosè fanmi an. Anjeneral, fanmi yo pap peye plis pase 40% nan revni mansyèl yo pou lwaye yo. NYCHA peye rès la bay pwopriyetè pwopriyete a.

  • Aplikasyon an ap disponib sou entènèt nan on.nyc.gov/section8-application soti nan Lendi, 3 jen 2024, a 12:00 AM, jiska Dimanch, 9 jen 2024, a 11:59 PM.
    • Si w gen kesyon oswa ou vle konnen ki enfòmasyon ki nesesè pou ranpli aplikasyon Seksyon 8 la, vizite on.nyc.gov/sec8-app-faq
    • Si ou te deja soumèt yon aplikasyon Seksyon 8 lè lis datant la te ouvri, konekte sou Pòtal Oto-Sèvis pou ou konfime ke yo resevwa aplikasyon NYCHA ou a.
  • NYC Housing & Preservation Development ak NYS Home & Community Renewal tou opere pwogram Seksyon 8 la nan NYC.
    • Lotri pou piblik la an jeneral nan pwogram sa yo kounye a fèmen.
  • Kòm yon altènatif, ou ka jwenn lojman abòdab atravè NYC Housing Connect ak NYC Housing Development Corporation.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Elijiblite pou pwogram Seksyon 8/HCV yo baze sitou sou kantite lajan fanmi w ap touche ak gwosè fanmi w.

Kantite moun ki nan kay la Revni Anyèl
1 $54,350
2 $62,150
3 $69,900
4 $77,650
5 $83,850
6 $90,050
7 $96,300
8 $102,500

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplikasyon an ap disponib sou entènèt nan on.nyc.gov/section8-application soti nan Lendi, 3 jen 2024, a 12:00 AM, jiska Dimanch, 9 jen 2024, a 11:59 PM.

Aplike pa lapòs

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Aprann plis sou Seksyon 8 la sou sitwèb NYCHA a.

Rele 311

Mande asistans Seksyon 8.

Rele si w gen kesyon

Rele Sant Kontak Kliyan (CCC) NYCHA nan 718-707-7771. Akòz COVID-19, sant kontak kliyan NYCHA yo kounye a pa resevwa vizitè ki pa gen okenn vizit.

Last Updated June 10, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.