Asistans pou peye lwaye

Pwogram Seksyon 8/Koupon Pou Chwazi Lojman (HCV) | NYC Otorite nan Lojman

1. Kijan li mache

Seksyon 8 ede fanmi ak revni ba ak modere yo lwe kay. Jeneralman, fanmi yo pa peye plis pase 40 pousan revni yo fè chak mwa pou lwaye yo epi NYCHA peye rès la bay pwopriyetè a.

 • Apati 14 me 2007, nou pa aksepte aplikasyon pou pwogram Seksyon 8/HCV yo ankò; n ap fè piblik la konnen lè aplikasyon yo louvri ankò ak kijan pou yo aplike
 • Pa janm peye lajan pou ou aplike pou Seksyon 8 oswa lojman piblik
 • Opsyon pou jwenn lojman ki bon mache disponib atravè NYC Housing Connect ak NYC Housing Development Corporation tou
 • Si ou te soumèt yon aplikasyon pou Seksyon 8 lè lis datant la te louvri, konekte sou Sitwèb Lib Sèvis la pou konfime ou te resevwa aplikasyon NYCHA ou a
 • NYCHA, NYC Housing & Preservation Development, ak NYS Home & Community Renewal yo tout administre pwogram Seksyon 8 nan NY

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb yo

Vizit sitwèb NYCHA a pou aprann plis sou chak pwogram.

Rele 311

Mande pou Pwogram Seksyon 8/Koupon Pou Chwazi Lojman.

Rele si ou gen kesyon

Rele Seksyon 8 NYCHA nan 718-707-7771.

Vizite sant san randevou NYCHA a

 • Bronx: 478 East Fordham Rd, 2nd Flr, Bronx, NY 10458
 • Brooklyn: 787 Atlantic Ave, 2nd Flr, Brooklyn, NY 11238

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou kalifye pou pwogram Seksyon 8/HCV a, sa pral depann prensipalman sou kantite lajan fanmi ou fè ak kantite moun nan fanmi an. Ak detwa kesyon, nou kapab ede ou detèmine si ou kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Batistè
 • IDNYC
 • Dosye maryaj
 • Sètifika natiralizasyon
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv kote w rete

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lèt yon ajans gouvènman ekri ki gen non ak adrès la sou li (li pa kapab genyen yon Bwat Postal sou li)
 • Lèt/kontra fèm/resi lwaye ki resan e ki gen adrès lakay ou sou li e ke pwopriyetè kay la ba w
 • Anvlòp, kat postal, oswa etikèt magazin ki gen so lapòs la sou li avèk non epi dat la (ou pa kapab itilize l si se nan yon Bwat Postal yo voye l)
 • Bòdwo Sèvis Piblik (gaz, kouran, dlo)
 • Verifikasyon montan lwaye a

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè 

 • W-2
 • Deklarasyon revni (inkòm taks)

Travay Endepandan 

 • Dosye revni ak depans
 • Deklarasyon revni ki siyen e ki gen dat sou li ak tout tablo konplemantè yo (Orè yo)

Benefis Chomaj 

 • 1099-G
 • Lèt/sètifika benefis

Avantaj Sekirite Sosyal (SSI, Depandan, Andikap, Sivivan, Retrèt) 

 • Lèt/sètifika benefis ki resan

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA) 

 • 1099-R
 • 1099-INT
 • Etadkont labank, kredi inyon oswa yon enstitisyon finansyè

Enterè/Dividann/Redevans 

 • 1099-DIV
 • 1099-INT

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Kat Rezidans (devan ak dèyè)
 • Fòmilè USCIS I-94

Prèv Resous

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak resous pou chak moun ki gen resous la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Fotokopi aksyon, bon, tit plasman

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 • Nou p ap aksepte nouvo aplikasyon Seksyon 8 / HCV nan moman an. N ap fè piblik la konnen lè n ap aksepte aplikasyon ankò.
 • Si ou te soumèt yon aplikasyon pou Seksyon 8 lè lis datant la te louvri, konekte sou Sitwèb Lib Sèvis la pou konfime ou te resevwa aplikasyon NYCHA ou a.

Konfime ou te resevwa aplikasyon ou

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb yo

Vizit sitwèb NYCHA a pou aprann plis sou chak pwogram.

Rele 311

Mande pou Pwogram Seksyon 8/Koupon Pou Chwazi Lojman.

Rele si ou gen kesyon

Rele Seksyon 8 NYCHA nan 718-707-7771.

Vizite sant san randevou NYCHA a

 • Bronx: 478 East Fordham Rd, 2nd Flr, Bronx, NY 10458
 • Brooklyn: 787 Atlantic Ave, 2nd Flr, Brooklyn, NY 11238
Dènye mizajou May 4, 2017