Sote kontni prensipal la
Lojman

Bon ki peye yon pati nan lwaye ou

Pwogram Seksyon 8/Koupon Pou Chwazi Lojman (HCV) | NYC Otorite nan Lojman

1. Kijan li mache

Seksyon 8 la peye yon pati nan lwaye a pou fanmi ki gen revni ba ak modere ki vle lwe nan mache prive a. Anjeneral, fanmi yo pap peye plis pase 40% nan revni mansyèl yo pou lwaye yo. NYCHA peye rès la bay pwopriyetè pwopriyete a.

 • Pou ou kapab aplike pou Seksyon 8 Bon ki peye yon pati nan lwaye ouVil Nouyòk la, w ap bezwen tann pou lotri a ouvri.
  • Kounye a lotri a fèmen. Lotri yo ka fèmen pou plizyè ane. Lè yo louvri, li gratis pou aplike.
  • Si ou te deja soumèt yon aplikasyon Seksyon 8 lè lis datant la te ouvri, konekte sou Portal Self-Service pou ou konfime ke yo resevwa aplikasyon NYCHA ou a.
 • NYC Housing & Preservation Development ak NYS Home & Community Renewal tou opere pwogram Seksyon 8 la nan NYC.
  • Lotri pou piblik la an jeneral nan pwogram sa yo kounye a fèmen.
 • Kòm yon altènatif, ou ka jwenn lojman abòdab atravè NYC Housing Connect ak NYC Housing Development Corporation.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou kalifye pou pwogram Seksyon 8/HCV a, sa pral depann prensipalman sou kantite lajan fanmi ou fè ak kantite moun nan fanmi an. Avèk kèk kesyon, nou ka ede ou konnen si ou gednwa kalifye .

Gwosè fanmi an Revni anyèl
1 $41,800
2 $47,750
3 $53,700
4 $59,650
5 $64,450
6 $69,200
7 $74,000
8 $78,750

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Batistè ak nimewo Sekirite Sosyal (pou chak manm)
 • IDNYC
 • Dosye maryaj (si moun nan marye)
 • Sètifika natiralizasyon
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv resous ou

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sit entènèt la

Aprann plis sou Seksyon 8 la sou sitwèb NYCHA a.

Rele 311

Mande pou Pwogram Seksyon 8/Koupon Pou Chwazi Lojman.

Rele si w gen kesyon

Rele Sant Kontak Kliyan (CCC) NYCHA nan 718-707-7771. Akòz COVID-19, sant kontak kliyan NYCHA yo kounye a pa resevwa vizitè ki pa gen okenn vizit.

Imigran yo ka pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa asistans.

Last Updated Thursday, February 24th, 11:00am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.