Sote kontni prensipal la
Lojman

Asistans pou peye lwaye

Pwogram Seksyon 8/Koupon Pou Chwazi Lojman (HCV) | NYC Otorite nan Lojman

1. Kijan li mache

Seksyon 8 ede fanmi ak revni ba ak modere yo lwe kay. Jeneralman, fanmi yo pa peye plis pase 40 pousan revni yo fè chak mwa pou lwaye yo epi NYCHA peye rès la bay pwopriyetè a.

 • Apati 14 me 2007, nou pa aksepte aplikasyon pou pwogram Seksyon 8/HCV yo ankò; n ap fè piblik la konnen lè aplikasyon yo louvri ankò ak kijan pou yo aplike
 • Si ou te soumèt yon aplikasyon pou Seksyon 8 lè lis datant la te louvri, konekte sou Sitwèb Lib Sèvis la pou konfime ou te resevwa aplikasyon NYCHA ou a
 • Opsyon pou jwenn lojman ki bon mache disponib atravè NYC Housing Connect ak NYC Housing Development Corporation tou
 • Pa janm peye lajan pou ou aplike pou Seksyon 8 oswa lojman piblik
 • NYCHA, NYC Housing & Preservation Development, ak NYS Home & Community Renewal yo tout administre pwogram Seksyon 8 nan NY

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou kalifye pou pwogram Seksyon 8/HCV a, sa pral depann prensipalman sou kantite lajan fanmi ou fè ak kantite moun nan fanmi an. Ak detwa kesyon, nou kapab ede ou detèmine si ou kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Batistè
 • IDNYC
 • Dosye maryaj
 • Sètifika natiralizasyon
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv Resous

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb yo

Vizit sitwèb NYCHA a pou aprann plis sou chak pwogram.

Rele 311

Mande pou Pwogram Seksyon 8/Koupon Pou Chwazi Lojman.

Rele si ou gen kesyon

Rele Seksyon 8 NYCHA nan 718-707-7771.

Vizite sant san randevou NYCHA a

Bronx: 478 East Fordham Rd, 2nd Flr, Bronx, NY 10458

Brooklyn: 787 Atlantic Ave, 2nd Flr, Brooklyn, NY 11238

Last Updated Tuesday, June 16th, 1:32pm