Sote kontni prensipal la
Travay

Eksperyans ete travay peye pou jèn yo

Pwogram Travay Pou Jèn Pandan Ete (SYEP) | Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (Department of Youth and Community Development, DYCD)

1. Kijan li mache

Pwogram Travay Ete pou Jèn (SYEP) konekte jèn NYC 14-24 ane ak eksperyans travay peye ak opòtinite eksplorasyon karyè chak ete.

 • Aplike anvan 6 Me 2022.
  • Ou kapab aplike anliy oswa jwenn èd pou w aplike nan men yon òganizasyon ki baze nan kominote a.
  • Seleksyon an baze sou yon lotri.
 • SYEP ofri:
  • Fòmasyon preparasyon pou travay
  • Aprantisaj ki baze sou pwojè
  • Fòmasyon alfabetizasyon finansye
  • Travay ete peye
 • Travay disponib pou jèn ki gen andikap.
 • Jèn yo kapab aplike bonè chak ane nan kad Preparasyon Karyè ak Inisyativ Espesyal si:
  • y ap viv nan kèk katye NYCHA,
  • yo sanzabri oswa yo sove
  • yo te enplike nan kesyon lajistis
  • yo nan fanmi dakèy
  • yo fè eksperyans vyolans ki baze sou sèks
  • yo gen yon dosye nan ACS

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka elijib si ou ka reponn wi pou kesyon sa yo.

 • Èske w ap viv nan vil Nouyòk?
 • Èske w gen 14-24 an?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Verifye lis tout dokiman w ap bezwen kòm 14 jiska 15 lane oswa 16 jiska 24 lane.

Prèv Nimewo Sekirite Sosyal

Nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Kat Sekirite Sosyal, moun ki ap aplike a siyen

Prèv idantite

Prèv laj

Prèv adrès

Prèv travay

Prèv ki montre papye travay

Prèv sitiyasyon andikap

Prèv enskripsyon Sèvis Selektif ou a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sit entènèt SYEP la

Aprann plis sou SYEP nan men Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè (DYCD).

Li dokiman kesyon yo poze souvan (FAQ) SYEP yo pou plis èd.

Rele 311

Mande asistans pou Pwogram Travay Jèn ete.

Rele DYCD Community Connect

Rele 800-246-4646 pou jwenn plis enfòmasyon.

Last Updated Monday, August 1st, 2:37pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.