Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Nouvo Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

We Speak NYC (WSNYC) | Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo

1. Kijan li mache

We Speak NYC se pwogram aprantisaj lang anglè vil la. Pwogram sa se pou moun kap aprann anglè ki nan nivo entèmedyè ki gen pou laj 16 lane ak plis. Ou ka aprann plis sou sèvis Vil la epi pratike anglè nan klas kominotè nan tout senk awondisman yo. Pwogram nan gen kou sou entènèt, videyo, entènèt, ak dokiman ki enprime pou ou ka fè pratik lakay ou.

  • Kou We Speak NYC yo ede ou bati epi pratike ladrès ak konpetans nan sa ki gen pou wè ak konvèsasyon. Akòz de COVID-19 la, kou yo fèt sou entènèt.
  • Kou sou entènèt yo fèt yon fwa pa semèn, chak semèn pandan 7-10 semèn.
  • Kou ak materyèl yo fèt pou moun kap aprann anglè ki nan nivo entèmedyè.
  • Videyo ak materyèl yo enfòme moun kap aprann yo sou sèvis ak resous enpòtan Vil New York.
  • Chak videyo gen yon skript, gid etid, ak pratik vokabilè.
  • Ou kapab chwazi sèvi kòm volontè tou pou anime yon kou oswa òganize yon kou pou We Speak NYC.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Nenpòt moun kapab enskri pou yon kou sou entènèt. Kou ak materyèl yo fèt pou moun kap aprann anglè ki nan nivo entèmedyè ki gen pou laj 16 lane ak plis.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Vizite sit entènèt We Speak NYC la pou plis enfòmasyon.

Voye yon imèl bay We Speak NYC

Voye yon imèl sou wespeaknyc@cityhall.nyc.gov si ou gen kesyon oswa si ou vle aprann plis.

Rele pou ou kapab jwenn èd

Si ou gen kesyon, tanpri rele liy prensipal Biwo Majistra Afè Imigran yo nan 212-788-7654.

Last Updated Monday, May 24th, 6:04pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.