Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Nouvo Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

We Speak NYC (WSNYC) | Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo (MOIA)

1. Kijan li mache

We Speak NYC ede elèv ki gen 16 lane oswa plis toujou, k ap aprann lang Anglè a pou yo aprann Anglè epi jwenn aksè a sèvis yo. Pwogram nan gen kou sou entènèt, videyo, entènèt, ak dokiman ki enprime pou w ka fè pratik lakay ou.

  • Kou We Speak NYC yo ede w devlope epi pratike konpetans konvèsasyon w nan kou kominotè k ap fèt nan tout senk (5) minisipalite yo.
  • Akòz COVID-19 la, kou yo fèt sou entènèt.
  • Kou sou entènèt yo fèt yon fwa pa semèn, chak semèn pandan 7 jiska 10 semèn.
  • Kou ak materyèl yo fèt pou moun k ap aprann anglè ki nan nivo entèmedyè.
  • Videyo ak materyèl yo rakonte istwa konsènan yon seri rezidan New York ki soti toupatou nan mond lan epi eksplike kèk sèvis ak resous enpòtan Vil la ofri.
    • Chak videyo gen yon skript, gid etid, ak pratik vokabilè.
  • Ou kapab chwazi sèvi kòm volontè tou pou dirije yon kou oswa òganize yon kou pou We Speak NYC.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Nenpòt moun kapab enskri pou yon kou sou entènèt. Kou ak materyèl yo fèt pou moun kap aprann anglè ki nan nivo entèmedyè ki gen pou laj 16 lane ak plis.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Vizite sit entènèt We Speak NYC la pou plis enfòmasyon.

Voye yon imèl bay We Speak NYC

Voye yon imèl sou wespeaknyc@cityhall.nyc.gov si ou gen kesyon oswa si ou vle aprann plis.

Rele We Speak NYC

Pou kòmantè jeneral oswa pou kesyon, ranpli fòm Kontakte Nou MOIA a (MOIA’s Contact Us form) oswa rele nan 212-788-7654.

Last Updated Friday, January 7th, 5:03pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.