Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Nowy Świadczenia dla uprawnionych bezrobotnych osób pełnoletnich

Ubezpieczenie od utraty pracy stanu Nowy Jork | Departament Pracy w Stanie Nowy Jork

1. Jak to działa

Osoby, które straciły pracę z nie swojej winy, mogą się ubiegać o świadczenie z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (Unemployment Insurance, UI). Podczas pandemii osoby zatwierdzone do UI mogą się kwalifikować do tymczasowych wyższych świadczeń.

Aktualizacja: Świadczenia można otrzymywać przez kolejnych 25 tygodni, do 6 września 2021 roku, jeżeli otrzymuje się zapomogę dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA), awaryjny zasiłek dla bezrobotnych w czasie pandemii (PEUC), federalny zasiłek dla bezrobotnych w czasie pandemii (FPUC) lub zasiłek dla bezrobotnych o mieszanym statusie (MEUC).

 • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI): O świadczenie UI mogą się ubiegać osoby, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracowały w stanie Nowy Jork. Świadczenie można pobierać co tydzień do 25 tygodni w okresie bezrobocia.
  • Tygodniowa kwota świadczenia UI wynosi zwykle od 100 do 500 USD, zależnie od wysokości wynagrodzenia w przeszłości.
  • Awaryjny zasiłek dla bezrobotnych w czasie pandemii (PEUC) – w przypadku upływu okresu wypłaty świadczeń lub wykorzystania świadczeń istnieje możliwość otrzymywania płatności przez dodatkowe 53 tygodnie, po uprzednim potwierdzeniu każdego tygodnia do 6 września 2021 roku.
  • Świadczenia dodatkowe (EB) – istnieje możliwość otrzymywania tych świadczeń po wykorzystaniu świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI) oraz awaryjnego zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PEUC).
  • Zasiłek dla bezrobotnych o mieszanym statusie (MEUC) – istnieje możliwość otrzymywania dodatkowych 100 USD tygodniowo, jeżeli dochód z tytułu samozatrudnienia lub wykonywania pracy jako samodzielny wykonawca przekroczył 5000 USD (1099) – dodatkowo do dochodu z wynagrodzenia (W2).
   • Kwota otrzymana w ramach zasiłku MEUC wlicza się do przychodów określających uprawnienie do świadczeń Medicaid.
 • Zapomoga dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA): Tygodniowe płatności dla osób nieuprawnionych do otrzymywania zwykłych świadczeń UI. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, samozatrudnionych, niezależnych wykonawców i osób, które nie były ostatnio zatrudnione.
  • Okres wypłaty zapomogi PUA został przedłużony do 6 września 2021 roku. Zapomogę można otrzymywać przez kolejnych 79 tygodni.
   Kwota świadczenia bazuje na wysokości ostatnich zarobków.
  • Zniesiono tygodniowy okres oczekiwania na świadczenie.
  • W przypadku złożenia pierwszego wniosku o zapomogę PUA po 27 grudnia 2020 roku można otrzymać płatności wsteczne za tygodnie począwszy od 6 grudnia 2020 roku.
 • Federalny zasiłek dla bezrobotnych w czasie pandemii (FPUC) – dodatkowe 300 USD tygodniowo oprócz płatności w ramach UI lub PUA. Program został przedłużony do 6 września 2021 roku. (Kwota tego świadczenia wynosiła wcześniej 600 USD tygodniowo, ale od grudnia 2020 roku została ona obniżona do 300 USD).
 • Uprawnienie do otrzymywania świadczeń można ponownie uzyskać po dacie zakończenia roku otrzymywania świadczeń (BYE) – w przypadku braku powrotu do pracy lub otrzymywania zapomogi PUA. Jednakże konieczne jest złożenie nowego wniosku, jeśli:
  • Data zakończenia roku otrzymywania świadczeń wypada 7 marca 2021 roku lub później oraz
  • Otrzymujesz świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI) i w trakcie roku otrzymywania świadczeń wypłacono Ci wynagrodzenie, którego łączna kwota przekracza kwotę 10 tygodniowych płatności świadczenia.
  • Wydział Pracy opracował sekcję pytań i odpowiedzi (FAQ) dotyczącą zakończenia roku otrzymywania świadczeń w języku angielskim i hiszpańskim.
 • Pomimo że wszystkie zasiłki dla bezrobotnych podlegają opodatkowaniu i są traktowane jako dochód do rozliczenia w ramach federalnego zeznania podatkowego,
  • nie ma konieczności odprowadzania federalnych podatków od łącznej kwoty zasiłku dla bezrobotnych wynoszącej 10 200 USD w przypadku uzyskania w 2020 roku indywidualnego dochodu niższego niż 150 000 USD.
  • Nadal konieczne jest odprowadzanie od świadczeń podatku stanowego i miejskiego, ponieważ stan i miasto Nowy Jork mierzą dochód niezależnie od rządu.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI), awaryjnego zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PEUC) oraz zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUC) kwalifikuje się osoba:

 • która straciła pracę z nieswojej winy (na przykład została zwolniona)
 • która była zatrudniona w ciągu ostatnich 18 miesięcy i jest gotowa, chętna i zdolna do podjęcia pracy natychmiast
 • która aktywnie szuka pracy i prowadzi dokumentację (online lub pisemną) swoich wysiłków
 • której ostatni dochód uprawnia do uzyskania świadczenia
 • posiada zezwolenie na pracę w USA i posiadała zezwolenie na pracę, gdy utraciła zatrudnienie

Do zapomogi dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA) kwalifikuje się osoba, która:

 • Jest samozatrudniona, zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy lub jest wolnym strzelcem, pracuje w trybie realizacji zleceń bądź ma ograniczoną historię zatrudnienia
 • Nie jest uprawniona do zwykłych świadczeń UI i nie może podjąć zatrudnienia, ponieważ
  • stwierdzono u niej COVID-19 lub ma objawy zakażenia COVID-19 i czeka na diagnozę
  • u członka jej gospodarstwa domowego stwierdzono COVID-19
  • opiekuje się członkiem rodziny lub gospodarstwa domowego, u którego stwierdzono COVID-19
  • jest głównym opiekunem dziecka, ponieważ szkoła lub placówka opieki, do której uczęszczało, została zamknięta ze względu na COVID-19
  • nie może dotrzeć do miejsca pracy ze względu na kwarantannę lub ponieważ lekarz zalecił jej odbycie kwarantanny domowej ze względu na COVID-19
  • miała rozpocząć nową pracę i nie ma pracy lub nie może dotrzeć do miejsca pracy, co jest bezpośrednim skutkiem epidemii COVID-19
  • stała się głównym żywicielem rodziny, ponieważ głowa rodziny zmarła na COVID-19
  • musiała odejść z pracy ze względu na COVID-19
  • jej miejsce pracy zamknięto ze względu na epidemię COVID-19 lub
  • jej miejsce pracy zamknięto ze względu na epidemię COVID-19
  • otrzymywała zasiłki dla bezrobotnych, ale jej wniosek został odrzucony, ponieważ odmówiła wykonywania swoich obowiązków, gdyż jej miejsce pracy nie spełniało wymogów sanitarnych związanych z pandemią COVID-19
  • pracownicy szkół pracujący na własny rachunek, którym grozi wypłata niższego wynagrodzenia i którzy nie mają gwarancji otrzymywania dalszych wypłat w trakcie zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19 lub
  • spełnia dodatkowe kryteria ustanowione przez Sekretarza Pracy USA

Do zapomogi dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA) nie kwalifikuje się osoba która:

 • Może pracować zdalnie lub otrzymuje zasiłek chorobowy lub inne świadczenie z tytułu płatnego urlopu (nawet jeżeli spełnia powyższe warunki)
 • Otrzymuje wynagrodzenie za pracę zdalną
 • Jest imigrantem nieposiadającym zezwolenia na pracę w USA
 • Pracuje na podstawie wizy, w tym H-1B, ale wiza wygasła

Aby sprawdzić uprawnienie, należy zajrzeć do arkusza Scenariuszy dotyczących COVID-19.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Dokumenty, jakie należy złożyć:

 • Numer ubezpieczenia społecznego
 • Numer prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej pojazdu (jeżeli posiadasz)
 • Pełny adres korespondencyjny i kod pocztowy
 • Numer telefonu, pod który DOL może dzwonić między godz. 8.00 a 17.00 od poniedziałku do piątku
 • Numer karty rejestracji cudzoziemca (jeżeli nie jesteś obywatelem USA i posiadasz kartę)
 • Nazwy i adresy wszystkich pracodawców z ostatnich 18 miesięcy, w tym z innych stanów
 • Numer rejestracyjny pracodawcy lub federalny numer identyfikacyjny (FEIN) ostatniego pracodawcy wymieniony w formularzach W-2 (nie martw się, jeżeli nie możesz go znaleźć)

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Wniosek o świadczenia dla osób bezrobotnych najłatwiej jest złożyć przez internet.

W przypadku otrzymywania świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI, nie PUA), konieczne jest złożenie nowego wniosku, jeżeli:

 • rok otrzymywania świadczeń (BYE) zakończył się 7 marca 2021 roku lub później i
 • w roku otrzymywania świadczeń pobrano łączną kwotę wynagrodzenia ponad 10-krotnie przekraczającą sumę tygodniowych świadczeń.
  • Aby poznać datę końcową roszczenia dotyczącego interfejsu użytkownika (datę BYE), zaloguj się w witrynie NYS DOL i kliknij „View Payment History” w sekcji „Unemployment Services”

Aby złożyć wniosek online:

 • Należy zalogować się na stronie unemployment.labor.ny.gov za pomocą konta NY.gov.
  • Konto Ny.gov można utworzyć, klikając przycisk „Don’t have an account?” (Nie masz jeszcze konta?).
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z kontem NY.gov, na przykład podczas logowania, zmiany danych osobowych lub zmiany hasła, można uzyskać pod numerem telefonu 800-833-3000.
 • Po zalogowaniu należy kliknąć opcję „File a Claim” (Złóż wniosek) i postępować zgodnie z instrukcjami.
 • Po wypełnieniu wniosku konieczne będzie uzyskanie uprawnienia do otrzymywania cotygodniowych świadczeń za pośrednictwem strony labor.ny.gov/signin.
  • Zarejestruj się i kliknij przycisk „Unemployment Services” (Usługi dla osób bezrobotnych).
  • Następnie kliknij przycisk „Certify to Claim Your Weekly Benefits Here” (Uzyskaj uprawnienie do otrzymywania cotygodniowych świadczeń). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnym ekranie.
 • Wydział Pracy rozpatrzy wniosek pod kątem świadczeń UI i zadecyduje, czy wnioskodawca jest do nich uprawiony.

Tutaj można znaleźć ilustrowaną instrukcję krok po kroku na temat korzystania z usług składania wniosku online.

Złóż wniosek online

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź stronę świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy stanu Nowy Jork, aby uzyskać więcej informacji.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Napisz e-mail do Wydziału Pracy stanu Nowy Jork

Napisz e-mail do Działu ds. Bezrobocia stanu Nowy Jork, aby uzyskać więcej informacji.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w ramach New York State Unemployment Insurance assistance (Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w stanie Nowy Jork).

Zadzwoń do Działu ds. Bezrobocia stanu Nowy Jork

Jeżeli chcesz połączyć się z centrum obsługi wniosków telefonicznych w sprawie swojego wniosku, zadzwoń pod numer 888-209-8124 w godzinach pracy:

 • od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.30, sobota i niedziela od 7.30 do 20.00

Jeśli chcesz skorzystać z usługi tłumaczeń ustnych, zadzwoń do telefonicznego centrum zgłaszania roszczeń (Telephone Claims Center) pod numer 888-209-8124 i wybierz swój język.

Jeśli jesteś osobą niesłyszącą, poproś opiekuna o kontakt z telefonicznym centrum zgłaszania roszczeń pod numerem 888-783-1370.

W celu skorzystania z usługi TTY/TDD zadzwoń najpierw do operatora pod numer 800-662-1220, a następnie poproś o połączenie z telefonicznym centrum zgłaszania roszczeń (Telephone Claims Center) pod numerem 888-783-1370.

Last Updated poniedziałek, 17 maja, 1:10pm

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.