Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Unemployment for workers

Asirans Chomaj NYS | Depatman Travay Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

Si ou te pèdi travay ou epi se pa te fòt ou, gen posiblite pou ou jwenn asirans chomaj. Asirans chomaj pral ba ou yon ti lajan, selon kantite lajan ou te fè nan travay ou a. Pou jwenn asirans, fòk w ap chèche yon nouvo travay.

 • Si ou t ap travay nan Eta New York nan 18 dènye mwa ki sot pase yo, ou gen dwa pou depoze yon reklamasyon pou avantaj
 • Ou kapab reklame avantaj chak semèn jiska 26 semèn pandan ou nan chomaj
 • W ap bezwen yon Nimewo Sekirite Sosyal valid ak yon pyès idantifye gouvènman te ba ou
 • Li pran twa a sis semèn apre dat ou te depoze reklamasyon ou a pou resevwa premye peman ou
 • Aplike sou entènèt oswa nan telefòn

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si ou pa reponn wi pou kesyon sa yo.

 • Èske ou te pèdi travay ou epi se pa te fòt ou (pa egzanp: yo te voye ou lakay ou paske pa te gen travay)?
 • Èske ou te travay nan dènye 18 mwa ki sot pase yo?
 • Èske ou pre, gen volonte, ak kapasite pou travay touswit?
 • Èske ou toujou ap chèche travay epi ou anrejistre (sou entènèt oswa alamen) efò w ap fè?
 • Èske ou te fè ase revni nan dènye travay ou a pou etabli yon reklamasyon?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou reklame avantaj chomaj, w ap bezwen bay prèv bagay sa yo:

 • Sitwayènte oswa sitiyasyon ak imigrasyon: tankou yon kat otorizasyon travay.
 • Idantite ou ak dat nesans ou: tankou yon lisans chofè oswa yon pyès idantite ki pa lisans chofè.
 • Revni ou (si genyen): tankou dènye deklarasyon taks sou revni ou, dènye sous chèk, oswa lèt rekonpans.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Kreye yon kont nan NY.gov.
  • Aprann plis sou jan ou kapab jwenn yon idantifikasyon NY.gov.
 2. Konekte ak nouvo idantifikasyon Ny.gov ou.
 3. Swiv enstriksyon pou depoze yon reklamasyon.
 4. Soumèt aplikasyon ou.
 5. Depatman Travay (Department of Labor) pral evalye reklamasyon ou pou avantaj chomaj epi deside si ou kalifye.
 6. Se sèlman lè sa yo ou kapab depoze yon reklamasyon sou entènèt:
  • Lendi jiska jedi: 7:30 a.m. – 7:30 p.m.
  • Vandredi: 7:30 a.m. – 5:00 p.m.
  • Wikenn: Samdi 12:00 a.m. – Sunday 7:00 p.m

Reklame sou entènèt

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Asirans Chomaj NYS la pou plis enfòmasyon

Imèl Depatman Travay NYS la

Imèl asirans chomaj NYS pou jwenn plis enfòmasyon

Rele 311

Mande pou Asirans Chomaj NYS.

Rele Asirans Chomaj NYS la

Rele 888-469-7365 si ou gen kesyon konsènan avantaj chomaj yo.

Si ou gen pwoblèm pou tande, fè moun k ap ede w la rele Sant Reklamasyon nan Telefòn lan nan 888 783 1370.

Pou TTY/TDD, rele yon operatè relè toudabò nan 800-662-1220, epi mande operatè a pou l rele pou ou Sant Reklamasyon nan Telefòn lan nan 888 783 1370.