Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Nouvo Peman pou granmoun ki kalifye ki pa p travay

Asirans Chomaj NYS (UI) | Depatman Travay Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

Si w te pèdi travay ou men se pa t fòt ou, li posib pou ou kapab jwenn peman Asirans Chomaj (Unemployment Insurance, IU). UI pral ba ou yon ti lajan selon sa ou te konn touche. Ou dwe chèche yon lòt travay si w bezwen genyen UI a.

 • Mise à jour : Les programmes fédéraux d’allocations chômage suivants ne sont plus valides depuis le 5 septembre 2021.
  • Allocations chômage en cas de pandémie (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) :
  • Indemnisation de chômage d’urgence en cas de pandémie (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) :
  • Prolongation des allocations (Extended Benefits, EB)
  • Indemnisation fédérale de chômage de 300 $ en cas de pandémie (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC).
  • Indemnisation de chômage de 100 $ pour travailleurs à revenus mixtes (Mixed Earner Allocation Chômage, MEUC)
  • Pour en savoir plus, visitez la page du Département du travail de l’État de New York.
 • Asirans pou Chomaj (UI): Si w te travay nan Eta New York nan espas 18 mwa ki sot pase yo, ou kapab fè yon reklamasyon pou UI. Ou kapab reklame alokasyon pa ou yo chak semèn rive jiska 25 semèn si ou pa p travay.
  • Genyen yon seri alokasyon UI yo bay chak semèn, selon salè ou te konn touche, ki anviwon $100-$500 chak semèn
  • Nécessite un numéro de Sécurité sociale valide et une carte d’identité délivrée par le gouvernement.
 • Menmsi yo kapab pran taks sou tout alokasyon pou chomaj yo epi yo konsidere yo tankou enpo federal,
  • ou pa bezwen peye enpo federal sou premye $10,200 alokasyon pou chomaj ou a si sa ou touche a pi piti pase $150,000 an 2020.
  • ou ap toujou dwe peye enpo pou eta a ak enpo pou vil la sou alokasyon ou yo paske Eta New York la ak Vil New York la kalkile revni gouvènman federal la apa.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka kalifye pou Asirans Chomaj (UI), Konpansasyon Chomaj nan kad Ijans Pandemi (PEUC), ak Konpansasyon Chomaj nan kad Pandemi (PUC) si ou:

 • ou te pèdi travay ou san se pa te fòt ou (pa egzanp, yo te voye ou lakay ou paske pa t gen travay)
 • ou te travay nan espas 18 mwa ki sot pase yo epi ou pare, ou vle epi ou kapab travay tousuit
 • ou ap chèche travay san pran souf epi ou note jefò ou fè yo (sou entènèt oswa alekri)
 • ou gen ase revni nan travay ki resan ou te genyen an pou w pwouve yon reklamasyon
 • si yo otorize ou travay US epi yo te otorize ou travay lè ou te pèdi travay ou a

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Sa yo se dokiman ou bezwen pou w aplike:

 • Nimewo Sekirite Sosyal ou
 • Lisans chofè w la oswa nimewo kat ID Veyikil-a-Motè w la (si w gen youn oubyen lòt)
 • Adrès ak kòd postal konplè ou
 • Yon nimewo telefòn DOL kapab jwenn ou rive 8è AM–5è PM, Lendi–Vandredi
 • Nimewo kat Anrejistreman Etranje w la (si ou pa yon sitwayen ameriken men ou gen yon kat)
 • Non ak adrès tout patwon yo pandan 18 mwa ki sot pase yo, ak sa ki nan lòt eta yo tou
 • Nimewo Anrejistreman Patwon oswa Nimewo Idantifikasyon Federal Patwon (Federal Employer Identification Number, FEIN) pou patwon ki pi resan ou yo, afiche sou fòm W-2 ou yo (pa bay tèt ou pwoblèm si w pa gen sa a)

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Fason ki pi fasil pou ou kapab aplike pou alokasyon pou chomaj la se sou entènèt.

 • Vizite sitwèb Depatman Travay lan pou aplike epi depoze yon demann pou UI.
  • Pou ou kapab jwenn èd pou pwoblèm ki gen rapò ak kont NY.gov ou an, tankou difikilte pou ou konekte, difikilte pou ou chanje enfòmasyon pèsonèl ou yo oswa pou ou chanje modpas ou, tanpri rele nan 800-833-3000.
 • Lè ou fin aplike, ou pral gen bezwen kontinye enskri pou ou kapab jwenn alokasyon yo bay chak semèn nan labor.ny.gov/signin
  • Konekte epi klike sou bouton “Unemployment Services” lan.
  • Aprèsa klike sou bouton “Certify to Claim Your Weekly Benefits Here” (”Enskri Pou Ou Kapab Reklame Alokasyon Chak Semèn Pa w Lan”) la. Suiv tout enstriksyon ki sou lòt ekran an.
 • Depatman Travay pral egzamine reklamasyon w lan pou avantaj IU yo epi deside si ou kalifye.

Reklame sou entènèt

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Asirans Chomaj Eta New York la pou w jwenn plis enfòmasyon.

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Voye yon imèl bay Depatman Travay Eta New York la

Voye yon imèl bay chomaj Eta New York pou w jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Asirans Chomaj NYS.

Rele Asirans Chomaj NYS la

Si w oblije rele sant reklamasyon nan telefòn lan konsènan reklamasyon w lan, rele nan 888-209-8124 pandan lè fonksyònman yo:

 • Lendi jiska vandredi, 8è AM rive 7:30 PM, Samdi ak Dimanch 7:30 AM rive 8:00 PM

Si w bezwen sèvis yon entèprèt, rele Sant Reklamasyon nan Telefòn nan 888-209-8124 epi chwazi lang ou pale a.

Si ou gen pwoblèm pou tande, fè moun k ap ede w la rele Sant Reklamasyon nan Telefòn lan nan 888 783 1370.

Pou TTY/TDD, rele yon operatè relè toudabò nan 800-662-1220, epi mande operatè a pou l rele pou ou Sant Reklamasyon nan Telefòn lan nan 888 783 1370.

Last Updated Thursday, October 7th, 11:34am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.