Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

New Peman pou granmoun ki kalifye ki pa p travay

Asirans Chomaj NYS | Depatman Travay Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

Si w te pèdi travay ou men se pa t fòt ou, li posib pou ou kapab jwenn peman Asirans Chomaj (Unemployment Insurance, IU). Moun yo apwouve pou UI yo kalifye pou pi gwo peman yo ak yon lòt 13 semèn peman pou sa ki gen pou wè ak COVID-19.

 • Asirans Chomaj (UI): Si w te travay nan Eta New York nan espas 18 mwa ki sot pase yo, ou kapab fè yon reklamasyon pou UI. Ou kapab reklame avantaj yo chak semèn pandan jiska 26 semèn si w pa p travay.
  • Yon limit nòmal avantaj UI yo chak semèn, selon salè anvan yo, se anviwon $100-$500 pa semèn
  • Ou ka tou kalifye pou yon lòt 13 semèn avantaj UI pou yon total 39 semèn atravè Konpansasyon pou Chomaj nan kad Ijans Pandemi an (PEUC, Pandemic Emergency Unemployment Compensation)
  • Ou ka tou kalifye pou yon lòt $600 pa semèn jiska 31 jiyè 2020 atravè Konpansasyon pou Chomaj nan kad Ijans Pandemi an (PUC)
  • Avantaj PUC yo pa pral konte pou kalifikasyon revni w lan pou Medicaid ak Pwogram Asirans Sante pou Timoun (Children’s Health Insurance Program, CHIP)
  • Imigran yo dwe te ap travay legalman lè yo te pèdi travay yo a, epi yo dwe gen otorizasyon lalwa pou yo travay lè yo ap aplike pou UI a.
  • Si w deja ap resevwa UI, ou pa bezwen pran okenn mezi sinon kontinye konfimasyon chak semèn lan
 • Asistans Chomaj nan kad Pandemi (PUA, Pandemic Unemployment Assistance): Pou moun ki pa t abitye kalifye pou UI regilye yo, tankou travayè tan pasyèl yo, travayè endepandan yo, antreprenè endepandan yo, ak moun ki pa gen eksperyans travay resan yo.
  • Avantaj yo ka kouvri peryòd chomaj yo rive jiska 39 semèn
  • Peman an baze sou dènye salè yo epi y ap mete $600 sou li chak semèn jiska 31 jiyè 2020
  • Yo anile peryòd atant abityèl yon semèn lan pou avantaj yo
  • Yo kapab peye avantaj yo apre pandan peryòd chomaj yo, apati 27 janvye 2020 oswa apre 27 janvye 2020

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka kalifye pou Asirans Chomaj (UI), Konpansasyon Chomaj nan kad Ijans Pandemi (PEUC), ak Konpansasyon Chomaj nan kad Pandemi (PUC) si ou:

 • ou te pèdi travay ou san se pa te fòt ou (pa egzanp, yo te voye ou lakay ou paske pa t gen travay)
 • ou te travay nan espas 18 mwa ki sot pase yo epi ou pare, ou vle epi ou kapab travay tousuit
 • ou ap chèche travay san pran souf epi ou note jefò ou fè yo (sou entènèt oswa alekri)
 • ou gen ase revni nan travay ki resan ou te genyen an pou w pwouve yon reklamasyon
 • ou se yon imigran ki gen otorizasyon pou travay Ozetazini epi ou te gen otorizasyon pou w travay lè ou te pèdi travay la

Ou gen dwa kalifye pou Asistans Chomaj nan Kad Pandemi (PUA), si ou:

 • Ou travay ak tèt ou, ou travay tan pasyèl, oswa ou se yon travayè endepandan, ou fè ti travay oswa ou se yon travayè ki gen eksperyans travay limite
 • Ou pa kalifye pou avantaj UI regilye yo epi ou pa kapab travay paske
  • yo jwenn ou gen COVID-19 oswa ou gen sentòm COVID-19 yo epi w ap chèche dyagnostik
  • ou gen yon moun nan kay la yo jwenn ki gen COVID-19
  • w ap bay yon fanmi oswa yon moun nan kay la yo jwenn ki gen COVID-19 swen
  • ou se prensipal moun k ap bay yon timoun swen ki gen lekòl li oswa etablisman swen li ki fèmen akoz COVID-19
  • ou pa kapab rive nan espas travay ou akoz yon karantèn yo enpoze, oswa paske yon pwofesyonèl medikal te ba ou konsèy pou w mete tèt ou an karantèn akoz COVID-19
  • yo te prevwa pou w kòmanse yon nouvo travay men ou pa gen travay ni ou pa kapab rive nan espas travay la akoz COVID-19
  • ou te vin tounen premye moun k ap sipòte fanmi an paske chèf kay la mouri nan COVID-19
  • ou te oblije kite travay ou akoz COVID-19
  • espas travay ou fèmen akoz COVID-19; oswa
  • ou satisfè tout kritè anplis Sekretè Travay Ameriken an espesifye

Ou pa kalifye pou Asistans Chomaj nan kad Pandemi (PUA), si ou:

 • Ou kapab travay adistans oswa w ap resevwa konje maladi peye oswa lòt avantaj ki gen pou wè ak konje peye (malgre ou tonbe nan yon kategori pi wo a)
 • Yo ap peye ou pou w travay adistans
 • Ou se yon travayè imigran ki pa gen otorizasyon pou travay Ozetazini
 • Ou ap travay ak yon viza, ki se yon viza tip H-1B, epi viza w la fini

Pou w jwenn plis enfòmasyon, al gade nan fèy Senaryo sou COVID-19.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Sa yo se dokiman ou bezwen pou w aplike:

 • Nimewo Sekirite Sosyal ou
 • Lisans chofè w la oswa nimewo kat ID Veyikil-a-Motè w la (si w gen youn oubyen lòt)
 • Adrès ak kòd postal konplè ou
 • Yon nimewo telefòn DOL kapab jwenn ou rive 8è AM–5è PM, Lendi–Vandredi
 • Nimewo kat Anrejistreman Etranje w la (si ou pa yon sitwayen ameriken men ou gen yon kat)
 • Non ak adrès tout patwon yo pandan 18 mwa ki sot pase yo, ak sa ki nan lòt eta yo tou
 • Nimewo Anrejistreman Patwon oswa Nimewo Idantifikasyon Federal Patwon (Federal Employer Identification Number, FEIN) pou patwon ki pi resan ou yo, afiche sou fòm W-2 ou yo (pa bay tèt ou pwoblèm si w pa gen sa a)

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplike sou entènèt

Reklame sou entènèt

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Asirans Chomaj Eta New York la pou w jwenn plis enfòmasyon.

Ale sou sitwèb Èd pou Chomaj Pandemi NYS la pou jwenn plis enfòmasyon.

Li Kesyon Yo Poze Pi Souvan konsènan Asirans Chomaj yo.

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Voye yon imèl bay Depatman Travay Eta New York la

Voye yon imèl bay chomaj Eta New York pou w jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Asirans Chomaj NYS.

Rele Asirans Chomaj NYS la

Si w oblije rele sant reklamasyon nan telefòn lan konsènan reklamasyon w lan, rele nan 888-209-8124 pandan lè fonksyònman yo:

 • Lendi jiska vandredi, 8è AM rive 7:30 PM, Samdi ak Dimanch 7:30 AM rive 8:00 PM

Si w bezwen sèvis yon entèprèt, rele Sant Reklamasyon nan Telefòn nan 888-209-8124 epi chwazi lang ou pale a.

Si ou gen pwoblèm pou tande, fè moun k ap ede w la rele Sant Reklamasyon nan Telefòn lan nan 888 783 1370.

Pou TTY/TDD, rele yon operatè relè toudabò nan 800-662-1220, epi mande operatè a pou l rele pou ou Sant Reklamasyon nan Telefòn lan nan 888 783 1370.

Last Updated Thursday, February 4th, 2:53pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.