Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Unemployment for workers

Asirans Chomaj NYS | Depatman Travay Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

Si ou te pèdi travay ou epi se pa te fòt ou, gen posiblite pou ou jwenn asirans chomaj. Asirans chomaj pral ba ou yon ti lajan, selon kantite lajan ou te fè nan travay ou a. Pou jwenn asirans, fòk w ap chèche yon nouvo travay.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

 • Si ou t ap travay nan Eta New York nan 18 dènye mwa ki sot pase yo, ou gen dwa pou depoze yon reklamasyon pou avantaj
 • Ou kapab reklame avantaj chak semèn jiska 26 semèn pandan ou nan chomaj
 • W ap bezwen yon Nimewo Sekirite Sosyal valid ak yon pyès idantifye gouvènman te ba ou
 • Li pran twa a sis semèn apre dat ou te depoze reklamasyon ou a pou resevwa premye peman ou
 • Aplike sou entènèt oswa nan telefòn

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

kache lis sa a montre lis sa a
 1. Kreye yon kont nan NY.gov.
  1. Aprann plis sou jan ou kapab jwenn yon idantifikasyon NY.gov.
 2. Konekte ak nouvo idantifikasyon Ny.gov ou.
 3. Swiv enstriksyon pou depoze yon reklamasyon.
 4. Soumèt aplikasyon ou.
 5. Depatman Travay (Department of Labor) pral evalye reklamasyon ou pou avantaj chomaj epi deside si ou kalifye.
 6. Se sèlman lè sa yo ou kapab depoze yon reklamasyon sou entènèt:
  1. Lendi jiska jedi: 7:30 a.m. – 7:30 p.m.
  2. Vandredi: 7:30 a.m. – 5:00 p.m.
  3. Wikenn: Samdi 12:00 a.m. – Sunday 7:00 p.m

Reklame sou entènèt

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Asirans Chomaj NYS la pou plis enfòmasyon<br>

Imèl Depatman Travay NYS la

Imèl asirans chomaj NYS pou jwenn plis enfòmasyon

Rele 311

Mande pou Asirans Chomaj NYS.

Rele Asirans Chomaj NYS la

Rele 888-469-7365 si ou gen kesyon konsènan avantaj chomaj yo