Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Preparasyon pou inivèsite/travay nan lekòl segondè

Learn & Earn (Ki te rele avan Pwogram pou Jèn nan Lekòl) | Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (Department of Youth and Community Development, DYCD)

1. Kijan li mache

Yon pwogram pandan tout ane a pou timoun lekòl segondè ak granmoun ki gen risk pou yo kite lekòl. Pwogram lan bay kandida yo fòmasyon pwofesyonèl, sèvis travay, ak opòtinite edikatif.

 • Fòk ou genyen yon Nimewo Sekirite Sosyal
 • Fòk ou gen papye pou travay legalman Ozetazini
 • Enskri ant 1ye a 30 septanm

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si repons ou pou kesyon sa yo se wi:

 • Èske ou gen ant 16 a 21 an?
 • Èske se yon timoun oswa granmoun ki nan lekòl segondè Vil New York?
 • Èske ou nan youn nan sitiyasyon sa yo?
  • Èske ou te resevwa asistans lajan kach oswa SNAP, oswa èske w ap viv nan yon kay ki resevwa asistans lajan kach oswa SNAP?
  • Èske ou pa gen kay pou rete?
  • Èske ou nan yon fwaye dakèy?
  • Si ou pa satisfè youn nan kondisyon sa yo, Learn & Earn ap gade revni ou pou wè si ou kalifye. Ou kapab itilize ACCESS NYC pou gade kondisyon yo pou wè si ou kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Se pa poutèt ou kalifye pou tidejne lekòl, ke ou kalifye pou WIA tou. Kat idantite Asistans Piblik an plastik vil Nouyòk te bay la pa sifi pou pwouve ou resevwa asistans piblik.

Prèv Idantite

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Batistè
 • IDNYC
 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Paspò
 • Deklarasyon yon patwon oswa ajans sèvis sosyal fè
 • Dokiman otorizasyon travay, pou aplikan ki gen 17 an e ki pi piti.
 • Military Discharge Form: DD-214

Prèv Kote Ou Abite

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Sevis Selektif

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ou kapab itilize Discover DYCD pou jwenn pwogram ki bò lakay ou. Pou kòmanse:

 1. Ale sou sitwèb Discover DYCD a.
 2. Chwazi “jobs & internships” nan chan kategori a.
 3. Mete katye ak vwazinay ou, oswa kòd postal ou pou kòmanse chèche.

Chèche sou entènèt

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb yo

Vizite paj Learn & Eearn sou sitwèb DYCD a pou jwenn plis enfòmasyon.

Vizite sitwèb Discover DYCD a pou jwenn enfòmasyon sou tout diferan pwogram Learn & Earn ofri yo.

Rele 311

Mande pou asistans ak Pwogram Travay Learn & Earn.

Rele pou mande èd

Rele DYCD Youth Connect nan 800-246-4646 oswa 646-343-6800 pou plis enfòmasyon sou Learn & Earn.

Last Updated Friday, February 18th, 4:22pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.