Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Preparasyon pou kolèj ak travay pou jèn ak granmoun ki nan lekòl segondè

Learn & Earn | Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (Department of Youth and Community Development, DYCD)

1. Kijan li mache

Learn & Earn se yon pwogram pandan tout ane a pou jèn ak granmoun nan lekòl segondè ki gen risk pou yo abandone lekòl yo. Pwogram nan bay sipò eskolè, asistans aplikasyon pou kolèj, fòmasyon preparasyon pou travay, aprantisaj sèvis ak aktivite lidèchip, ansanm ak yon estaj peye pandan sis semèn ete.

 • Gen pwogram Learn & Earn nan chak minisipalite. Chak pwogram kapab gen egzijans pou laj ak kritè kalifikasyon diferan.
 • Enskri ant 1ye jiska 30 Septanm.
 • Ou bezwen yon nimewo sekirite sosyal epi ou dwe kapab travay legalman nan peyi Etazini.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si ou ka reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske ou genyen ant 16 jiska 21 lane?
 2. Èske w se yon jèn oswa yon granmoun ki nan lekòl segondè nan Vil New York?
 3. Èske ou gen yon nimewo sekirite sosyal?
 4. Èske ou ka travay legalman Ozetazini?
 5. Èske w enskri nan sèvis rekritman an, si w se yon gason ki kalifye?
 6. Èske w satisfè youn (1) nan kondisyon sa yo?
  • Ou menm oswa yon moun lakay ou gen lajan kach oswa Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program (kat manje))
  • Ou se yon jèn sanzabri oswa k ap kouri kite lakay li
  • Ou se yon jèn yo te mete nan fanmi akèy oswa ou depase laj pou w rete nan fanmi akèy
  • Ou annafè ak lajistis
  • Ou ansent oswa ou se yon paran
  • Ou gen yon andikap. Learn & Earn pral gade pwòp revni w (se pa revni fanmi w) pou wè si w kalifye.
  • Èske revni fanmi w egal oswa li pi ba pase montan yo bay nan tablo sa a?
Kantite moun k ap viv nan kay la Revni pa mwa Revni pa ane
1 $1,215 $14,580
2 $1,643 $19,720
3 $2,072 $24,860
4 $2,500 $30,000
5 $2,928 $35,140
6 $3,357 $40,280
7 $3,785 $45,420
8 $4,213 $50,560
Pou chak moun anplis ajoute $428 ajoute $5,140

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou aplike pou Learn & Earn, ou pral gen pou bay prèv pou bagay sa yo:

 • Idantite w ak dat nesans ou
 • Kote ou abite
 • Revni pou fanmi ou

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Jwenn yon pwogram sou Discover DYCD website lè w chwazi “jobs & internships”, epi chèche “Learn & Earn”.
 2. Kontakte yon pwogram ki toupre w pou plis enfòmasyon.

Jwenn yon pwogram

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Vizite paj Learn & Earn sou sit entènèt DYCD a pou aprann plis.

Jwenn yon lis founisè Learn & Earn pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande èd pou pwogram Learn & Earn.

Last Updated October 10, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.