Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Redwi taks sou pwopriyete pou pwopriyetè kay yo

Pwogram Rediksyon Taks Pou Lekòl (STAR) | Depatman Taks Eta New York/ NYC Depatman Finans

1. Kijan li mache

STAR bay rediksyon sou taks pwopriyete pou pwopriyetè kay nan Eta New York yo. Li bese chay taks sou rezidan New York k ap viv nan distri lekòl yo.

 • Basic STAR se pou pwopriyetè kay ki gen revni total ki antre nan kay yo ki $500,000 oswa mwens. Yo estime avantaj la se yon kredi $293.
 • Enhanced STAR se pou pwopriyetè kay ki gen 65 lane ak plis ki gen revni total ki antre lakay yo pou pwopriyetè yo ak mari/madanm ki abite avèk yo ki nan $88,050 oswa mwens. Yo estime avantaj la se yon kredi $650.
 • Si ou kalifye pou kredi STAR a, w ap resevwa yon chèk pou kantite rediksyon STAR ou a
 • Granmoun aje ki resevwa STAR yo kapab kalifye pou Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje a (Senior Citizen Homeowner Exemption, SCHE) a tou
 • Ou pa bezwen enskri pou STAR si ou se yon pwopriyetè kay depi lontan epi ou deja gen yon egzanpsyon STAR

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Gen de kalite kredi STAR: STAR Debaz ak STAR Amelyore. Pou w ka kalifye pou toude, ou sipoze kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske pwopriyete a se kay prensipal omwen youn nan pwopriyetè yo?
 • Èske w ap viv youn nan kalite lojman sa yo?
  • yon kay
  • yon kondominyòm
  • yon apatman koperativ
  • yon kay fabrike
  • yon kay nan fèm
  • yon pwopriyete ak plizyè moun k ap itilize li, tankou batiman apatman (sèlman pati pwopriyetè a abite a kalifye)

Pou STAR Debaz, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon adisyonèl sa a:

 • Èske revni tout pwopriyetè ki abite nan kay la ak mari/madanm yo se $500,000 pa ane oswa mwens?

Pou STAR Amelyore, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon adisyonèl sa yo:

 • Èske ou, oswa youn nan frè / sè ou oswa mari / madanm ki posede epi k ap viv nan kay la, pral genyen 65 lane oswa plis rive 31 desanm?
 • Èske revni tout pwopriyetè ki abite nan kay la ak mari/madanm yo se $88,050 pa ane oswa mwens?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

신청시올바른서류를제출하는것이중요합니다.귀하의서류는프로그램이귀하께적합한지보여줍니다.

이페이지에서는신청에적합한서류선택을돕습니다.

신원 증명

모든 신청자에 해당하여 다음 서류 중 하나:

 • 출생증명서
 • 운전면허증/공식 사진 ID
 • 여권

 가족 소득 증명

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ou kapab enskri pou kredi STAR sou entènèt nan sèlman detwa minit. Y ap analize aplikasyon ou a touswit pou wè si ou kalifye pou STAR Debaz oswa Amelyore.

Enskri sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb STAR a pou plis enfòmasyon.

Imèl STAR

Imèl Depatman Finans NYC si ou gen kesyon konsènan STAR.

Rele 311

Mande pou Pwogram Rediksyon Taks Pou Lekòl (STAR).

Vizite yon sant

Chèche yon sant jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Monday, June 29th, 2:33pm