Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Redwi taks sou pwopriyete pou pwopriyetè kay yo

Pwogram Rediksyon Taks Pou Lekòl (STAR) | Depatman Enpo nan Eta New York (NYS Department of Taxation and Finance, NYSDTF), NYC Depatman Finans (NYC Department of Finance, DOF)

1. Kijan li mache

STAR bese taks sou pwopriyete pou pwopriyetè kay ki elijib ki ap viv nan distri lekòl Eta New York yo.

 • Genyen de (2) kalite avantaj STAR selon revni moun ki nan kay la:
  • Basic STAR se pou pwopriyetè kay kote revni total ki antre nan fwaye yo se $500,000 oswa pi piti. Yo estime avantaj la se yon rediksyon taks $293.
  • Enhanced STAR se pou pwopriyetè kay ki gen 65 lane oswa plis kote revni total ki antre nan fwaye yo pou tout pwopriyetè yo ak mari/madanm ki abite avèk yo se $92,000 oswa pi piti. Yo estime avantaj la se yon rediksyon taks $650.
 • Si ou kalifye pou kredi STAR, ou pral resevwa yon chèk pou montan ekonomi STAR ou.
 • Moun aje yo k ap resevwa Enhanced STAR kapab kalifye tou pou Egzansyon pou Pwopriyetè Aje yo (Senior Citizens Homeowners’ Exemption, SCHE).
 • Ou pa oblije enskri pou STAR si ou se yon pwopriyetè kay ki gen yon egzansyon STAR ki egziste deja”.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Genyen de (2) kalite avantaj STAR: STAR debaz ak STAR Amelyore. Pou w elijib pou youn oswa lòt, ou ta dwe an mezi pou reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske pwopriyete a se kay prensipal omwen youn nan pwopriyetè yo?
 • Èske w ap viv youn nan kalite lojman sa yo?
  • yon kay
  • yon kondominyòm
  • yon apatman koperativ
  • yon kay fabrike
  • yon kay nan fèm
  • yon pwopriyete ak plizyè moun k ap itilize li, tankou batiman apatman (sèlman pati pwopriyetè a abite a kalifye)

Pou STAR Debaz, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon adisyonèl sa a:

 • Fòk revni konbine tout pwopriyetè ki ap viv nan kay la ak mari oswa madanm yo se $500,000 dola pa ane oswa mwens.
 • Si ou te posede pwopriyete ou a epi ou te resevwa Basic STAR an 2015-16 men apre sa ou te pèdi avantaj la, ou ka retabli egzansyon an. Pou retabli Basic STAR ou, revni ou dwe $250,000 oswa pi piti.

Pou STAR Amelyore, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon adisyonèl sa yo:

 • Si ou resevwa Basic STAR aktyèlman, ou gendwa kalifye pou Enhanced STAR si ou pral gen 65 lane oswa plis nan ane ou aplike a. Revni total tout pwopriyetè yo ak mari/madanm oswa patnè nan kay anrejistre rezidan yo pa kapab depase $92,000.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ou ka aplike pou Debaz STAR ak Depatman Finans si ou posede pwopriyete w epi ou resevwa STAR nan 2015-16 men pita pèdi benefis la epi ou ta renmen fè li retabli.

Ou ka aplike pou Enhanced STAR (E-STAR) sou entènèt ak Depatman Finans

 • si ou se yon benefisyè STAR Debaz ki kalifye pou Enhanced STAR,
 • si w ap gen 65 an oswa plis nan ane ou aplike a epi ou te gen yon egzanpsyon STAR sou pwopriyete w la nan 2015-16.

Si revni ou pi gran pase $ 250, 000 ak mwens pase oswa egal a $ 500,000, ou ka enskri sou entènèt pou kredi taks STAR Eta New York oswa lè w rele 518-457-2036.

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb STAR a pou plis enfòmasyon.

Imèl STAR

Imèl Depatman Finans NYC si ou gen kesyon konsènan STAR.

Rele 311

Mande pou Pwogram Rediksyon Taks Pou Lekòl (STAR).

Jwenn èd lè w rele

Kontakte Depatman Taksasyon ak Finans Eta New York nan 518-457-2036 Pou plis enfòmasyon sou kredi taks STAR Eta New York.

Vizite yon sant

Chèche yon sant jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Thursday, August 4th, 10:27am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.