Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Alèjman taks sou pwopriyete pou veteran yo

Egzanpsyon Veteran | NYC Depatman Finans (NYC Department of Finance, DOF)

1. Kijan li mache

Egzanpsyon pou veteran yo bese taks sou pwopriyete veteran ki kalifye yo, mari/madanm yo oswa mari/madanm ki vivan toujou ki pa remarye, ak paran sòlda ki mouri pandan yo nan sèvis [paran Zetwal Annò (Gold Star)].

 • Aplike anvan 15 mas pou avantaj yo kòmanse 1 ye jiyè nan ane sa a.
 • To yo itilize pou yo kalkile rediksyon taks la depannde estati veteran aplikan an. Genyen twa (3) kalite: debaz, konba, ak andikape.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w elijib pou Egzanpsyon Veteran, ou dwe an mezi pou w reponn wi pou tout kesyon sa yo.

 1. Èske ou se pwopriyetè, mari/madanm, oswa vèv/vèf ki vivan toujou ki pa remarye ki gen tit pwopriyete mèt pwopriyete a ba ou?
 2. Èske pwopriyete a se prensipal kote ou rete?
 3. Èske ou se yon veteran ki te sèvi nan fòs lame ameriken pandan youn nan konfli annapre yo?
  • Konfli Gòlf Pès (ki gen ladan Konfli Afganistan ak Irak) – ki kòmanse 2 out 1990 rive jis kounye a
  • Gè Vyetnam – 1ye novanm 1955 rive 7 mas 1975
  • Gè Kore – 27 jen 1950 rive 31 janvye 1955
  • Dezyèm Gè Mondyal – 7 desanm 1941 rive 31 desanm 1946
  • Premye Gè Mondyal – 6 avril 1917 rive 11 novanm 1918

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Egzanpsyon Veteran an pou plis enfòmasyon.

Imèl Depatman Finans

Imèl Depatman Finans si ou gen kesyon konsènan pwogram sa a.

Rele 311

Mande pou Egzanpsyon Veteran.

Last Updated August 4, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.