Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Rediksyon nan taks sou pwopriyete pou veteran

Egzanpsyon Veteran | NYC Depatman Finans

1. Kijan li mache

Veteran ki kalifye, mari/madan oswa mari/madan yo ki vini epi ki pa te remarye; paran sòlda ki te mouri pandan yo t ap egzèse fonksyon yo (paran Gold Star) kapab jwenn yon rediksyon nan taks sou pwopriyete yo.

 • Aplike sou entènèt anvan 16 mas pou avantaj yo kòmanse 1ye jiyè.
 • Si w ap viv yon lojman koperativ, ou kapab aplike sou entènèt gras ak aplikasyon co-ops la.
 • Si w ap voye aplikasyon w lan pa lapòs, li dwe gen tenm lapòs sou li anvan 16 mas pou avantaj ou yo kòmanse 1ye jiyè.
 • Detèmine minisipalite, blòk, ak lo (BBL) pou pwopriyete ou a ak lyen an oswa tcheke enfòmasyon an sou bòdwo taks pwopriyete resan ou a.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou Egzanpsyon Veteran, ou sipoze kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo.

 • Èske ou se mèt tit pwopriyete a kounye a, mari/madanm li oswa vèv/vèf li ki vivan epi ki pa te remarye?
 • Èske pwopriyete a se rezidans prensipal ou?
 • Èske ou se yon veteran ki te sèvi nan fòs lame ameriken pandan youn nan konfli annapre yo?
  • Gè Gòlf la (sa gen ladan konfli nan Afganistan ak Irak yo)- kòmanse 2 out 1990 jiska jodiya
  • Gè Vyetnam nan – 28 fevriye 1961 jiska 7 me 1975
  • Gè Koreyen – 27 jen 1950 jiska 31 janvye 1955
  • Dezyèm Gè Mondyal – 7 desanm 1941 jiska 31 desanm 1946
  • Premye Gè Mondyal – 6 avril 1917 jiska 11 novanm 1918

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Proof of veteran status

For each veteran , any one document:

 • DD-214
 • Separation Papers

Note: The DD-214 (or its equivalent) and/or separation papers is REQUIRED and must be submitted with the application.

Prèv andikap ou

Prèv Eta sivil

Proof of someone's absence in your family

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Egzanpsyon Veteran an pou plis enfòmasyon.

Imèl Depatman Finans

Imèl Depatman Finans si ou gen kesyon konsènan pwogram sa a.

Rele 311

Mande pou Egzanpsyon Veteran.

Ekri Depatman Finans pa lapòs

NYC Department of Finance
Correspondence Unit
One Centre Street, 22nd Floor
New York, NY 10007

Vizite yon biwo

Vizite yon sit biwo Depatman Finans pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Wednesday, October 13th, 10:08am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.