Sote kontni prensipal la
Manje

Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo

Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC) | Depatman Sante Eta New York (NYS Department of Health, NYSDOH)

1. Kijan li mache

WIC bay fanm ki gen ti revni yo ak pitit yo manje ki bon pou lasante ak sèvis gratis, tankou konsèy nan zafè nitrisyon, sipò pou bay tete, edikasyon sou sante, epi li refere yo bay lòt pwogram ak sèvis.

 • Pèsonèl WIC la ap pale ak ou epi detèmine ki pake manje ki bon pou ou ak pitit ou yo.
 • Ou pa bezwen se yon sitwayen ameriken pou w resevwa WIC.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou menm oswa pitit ou a gendwa elijib si ou kapab reponn ”wi” pou kesyon sa yo:

 1. Èske w youn nan sa yo?
  • ansent
  • manman yon tibebe ki gen jiska sis (6) mwa
  • yon manman ki ap bay tete ki gen yon tibebe ki gen jiska 12 mwa
  • paran oswa moun ki ap okipe yon timoun ki gen jiska senk (5) lane
 2. Èske ou ap viv nan Eta New York?

Si w deja konn resevwa avantaj SNAP, MEDICAID, oswa TANF, ou gendwa elijib pou w resevwa WIC.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

 1. Chèche ajans WIC lokal ou a, oswa rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a nan 800-522-5006 epi mande pou kote ki pi pre w la.
 2. Rele ajans WIC kote w ta renmen resevwa sèvis yo epi pran yon randevou.
 3. Al gade nan dokiman achiv sa a pou w konnen sa pou w pote nan randevou ou an
  • Ajans WIC lan ap di w si w ap gen bezwen vini ak Fòm Referans Medikal WIC sa a pwofesyonèl swen sante ou an ranpli.
  • Si pitit ou a gen bezwen alimantè espesyal, pwofesyonèl swen sante ou an ka ba ou yon Fòm Papye Medikal ki ranpli pou w pote.
 4. Yon manm pèsonèl WIC ki kalifye ap fè yon evalyasyon kout pandan randevou w lan pou tout fanmi ki aplike pou WIC yo. Tès depistaj la gen ladan yon tès san nan pwent dwèt, wotè ak pwa, ak yon chita pale sou pwoblèm sante ak nitrisyon ou genyen.
 5. Chak moun ki aplike nan WIC dwe prezan nan ajans lokal lan nan moman konfimasyon an.

Chèche yon klinik

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb WIC la pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC).

Rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a

Rele 800-522-5006 pou plis enfòmasyon sou WIC.

Vizite yon biwo

Chèche yon biwo WIC tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Thursday, August 4th, 9:35am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.