Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Yon soulajman taks sou pwopriyete pou Moun Vil New York ki andikape yo

Egzanpsyon Pwopriyetè Kay Andikape (DHE) | NYC Depatman Finans (NYC Department of Finance, DOF)

1. Kijan li mache

Andikape ki gen youn (1) a twa (3) kay, apatman prive, oswa apatman an komen, kapab jwi yon diminisyon enpo fonsye sou rezidans prensipal yo a gras ak Egzansyon pou Pwopriyetè Andikape (Disabled Homeowners Exemption (DHE)). Egzansyon pou Pwopriyetè Andikape (Disabled Homeowners Exemption (DHE)) fè yon rediksyon ant senk (5) a senkant (50) pousan sou enpo fonsye. Rediksyon sou enpo fonsye a depann de revni fanmi an.

 • Aplike sou entènèt avan 16 Mas pou avantaj yo kòmanse 1ye jiyè
 • Si ou ap viv nan yon co-op, ou ka aplike sou entènèt avèk aplikasyon co-op DHE an.
 • Ekzije prèv pou andikap, revni, ak prelèvman enpo
 • Tout pwopriyetè yo sipoze moun ki andikape amwenske pwopriyete a se pou madanm, mari, frè oswa sè ou, epi moun sa yo pa bezwen andikape
 • Si pwopriyete ou a kalifye pou ak Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje a (SCHE), se sèlman SCHE w ap ka jwenn, ou p ap ka jwenn toude
 • La prestation DHE doit être renouvelée annuellement. Le ministère des Finances vous enverra une demande de renouvellement lorsqu’il sera temps de renouveler votre prestation. Vous devez renouveler votre exonération d’ici le 15 mars, sans quoi vos impôts fonciers pourraient augmenter considérablement.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Si pwopriyete ou a kalifye pou ak Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje a (Senior Citizen Homeowner Exemption, SCHE), se sèlman SCHE w ap ka jwenn, ou p ap ka jwenn toude

Èske tout pwopriyetè yo se moun andikape,

 • OSWA lòt pwopriyetè yo se madanm, mari, frè, oswa moun andikape a (oswa moun ki andikape yo)
 • Èske pwopriyete a se rezidans prensipal ou?
 • Èske revni tout pwopriyetè yo mete ansanm pi piti pase oswa egal a $58,399 pa ane?
  • Avantaj SSI oswa Asistans ak Lajan Kach PA konte kòm revni.

Ou ka kalifye si pwopriyete ou la nan yon devlopman Kòporasyon Fon Devlopman Lojman (Housing Development Fund Corporation) epi li nan Divizyon Pwogram Jesyon Altènatif (Division of Alternative Management Program) lan. Pwopriyete ou pa kapab nan yon devlopman lojman kontwole pa yon Konpayi Lojman Pwofi Limite (Limited Profit Housing Company), Mitchell-Lama, Konpayi Lojman Dividann Limite (Limited Dividend Housing Company), oswa konpayi redevlopman. Kontakte manadjè pwopriyete ou an si ou pa fin sèten.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb DHE a pou aprann plis.

Imèl DHE

Si ou gen kesyon, imèl DHE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Egzanpsyon Pwopriyetè Kay Andikape.

Rele DHE

Rele 212-NEW-YORK, oswa 212-639-9675 (deyò Vil la), oswa TTY 212-639-9675 (moun ki gen pwoblèm pou tande).

Vizite yon biwo

Vizite yon Sant Biznis Department of Finance (lendi jiska vandredi 8:30 a.m. Jiska 4:30 p.m.) pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated August 3, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.