Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Alèjman taks sou pwopriyete pou pwopriyetè kay ki gen andikap

Egzansyon pou pwopriyetè andikape (DHE) | NYC Depatman Finans (NYC Department of Finance, DOF)

1. Kijan li mache

DHE redwi taks moun aje andikape ki elijib k ap viv New York yo. Ou ka redwi valè fiskal kay ou a de 5-50% sa depan de revni ou.

  • Aplike anvan 15 mas pou avantaj yo kòmanse 1ye jiyè nan ane sa a. Si 15 mas tonbe nan wikenn oswa jou ferye, dat limit lan se pwochen jou ouvrab la.
  • Rekòmande prèv estati andikape a, revni, epi rediksyon taks.
  • Si pwopriyete ou a kalifye pou DHE avèk egzanpsyon pwopriyetè aje a (SCHE), y ap ba ou sèlman SCHE. Ou pa kapab jwenn toude.
  • Renouvle chak ane anvan 15 mas. Depatman Finans ap voye yon aplikasyon renouvèlman ba ou lè peryòd renouvèlman an rive. Si ou pa renouvle, taks sou pwopriyete w la kapab ogmante anpil.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w kapab elijib pou DHE, ou dwe reponn avèk rekòmandasyon sa yo:

  1. Posede yon kay, yon kay a de oswa twa fanmi, posede yon kay kondominyòm oswa yon apatman kowoperatif.
  2. Tout mèt pwopriyete yo se moun andikape. Sepandan, si ou posede pwopriyete a avèk yon mari oswa madanm oswa frè oswa sè, sèlman youn nan nou ki bezwen gen yon andikap pou w kapab kalifye.
  3. Ou dwe ap viv nan pwopriyete a kòm rezidans prensipal ou.
  4. Revni ansanm pou tout pwopriyetè a yo dwe pi piti oswa egal a $58,399.

Ou ka elijib si pwopriyete w la nan yon devlopman Kòporasyon Fon Bilding Lojman (Housing Development Fund Corporation) ak Pwogram Divizyon Jesyon Altènatif (Division of Alternative Management Program) la.

Pwopriyete w la pa kapab nan yon bilding lojman yon Konpayi Lojman Pwofi Limite (Limited Profit Housing Company), Mitchell-Lama, Konpayi Lojman ki gen Dividann Limite (Limited Dividend Housing Company), oswa konpayi re-amenajman kontwole. Kontakte moun k ap jere pwopriyete ou a si w pa sèten.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplike an liy anvan 15 Mas pou w kapab kòmanse resevwa avantaj la 1ye Jiyè. Si 15 mas tonbe nan wikenn oswa jou ferye, dat limit lan se pwochen jou ouvrab la.

Si ou ap viv nan yon kowoperativ, lè w ap aplike, itilize Aplikasyon DHE co-ops a.

Lè w ap fè aplikasyon an, w ap bezwen awondisman an, katye a epi nimewo (BBL) kay ou a. Itilize rechèch adrès pwopriyetè pou w jwenn enfòmasyon sa yo.

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Vizite sit entènèt DHE a pou w kapab aprann plis.

Imèl DHE

Voye yon mesaj nan nyc,gov/contactdof

Rele 311

Mande asistans egzanpsyon pou pwopriyetè andikape.

Rele DHE

Rele 212-NEWN YORK (212-639-9675)

Jwenn èd pou aplikasyon an

Rele 929-252-7242 pou w kapab jwenn èd pèsonalize pou aplikasyon DHE a nan men yon espesyalis Inite Angajman Piblik NYC.

Vizite yon biwo

Vizite yon Sant Biznis Department of Finance (lendi jiska vandredi 8:30 a.m. Jiska 4:30 p.m.) pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated December 8, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.