Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Pi piti taks pou pwopriyetè kay ki andikape

Egzanpsyon Pwopriyetè Kay Andikape (DHE) | NYC Depatman Finans

1. Kijan li mache

Yo kapab bese taks sou pwopriyete moun ki andikape ki gen pwòp kay yo nan DHE. Yo kapab retire kòmanse sou senk pousan jiska mwatye sou li. Kantite taks yo retire depann selon kantite lajan fanmi ou fè.
 • Aplikasyon yo dwe gen yon tenb dat la avan 15 mas pou avantaj yo kapab kòmanse 1ye jiyè menm ane a
 • Tout pwopriyetè yo sipoze moun ki andikape amwenske pwopriyete a se pou madanm, mari, frè oswa sè ou, epi moun sa yo pa bezwen andikape
 • Si pwopriyete ou a kalifye pou ak Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje a (SCHE), se sèlman SCHE w ap ka jwenn, ou p ap ka jwenn toude

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Si pwopriyete ou a kalifye pou ak Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje a (Senior Citizen Homeowner Exemption, SCHE), se sèlman SCHE w ap ka jwenn, ou p ap ka jwenn toude

 • Èske tout pwopriyetè yo se moun andikape, OSWA lòt pwopriyetè yo se madanm, mari, frè, oswa moun andikape a (oswa moun ki andikape yo)?
 • Èske pwopriyete a se rezidans prensipal ou?
 • Èske revni tout pwopriyetè yo mete ansanm pi piti pase oswa egal a $58,399 pa ane?
  • Avantaj SSI oswa Asistans ak Lajan Kach PA konte kòm revni.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè

 • Deklarasyon revni (inkòm taks)
 • W-2

Benefis Chomaj

 • 1099-G

Sekirite Sosyal

 • Korespondans ki soti nan biwo Administrasyon Sekirite Sosyal (Social Security Administration)
 • Lèt/sètifika benefis ki resan
 • Chèk benefis ki resan

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA)

 • 1099-R

Enterè/Dividann/Redevans

 • 1099-DIV
 • 1099-INT

Prèv Moun ki Andikape

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv ki kapab ede pou dediksyon

kache lis sa a montre lis sa a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

kache lis sa a montre lis sa a

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb DHE a pou aprann plis.

Imèl DHE

Si ou gen kesyon, imèl DHE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Egzanpsyon Pwopriyetè Kay Andikape.

Rele DHE

Rele 212-NEW-YORK, oswa 212-639-9675 (deyò Vil la), oswa TTY 212-639-9675 (moun ki gen pwoblèm pou tande).

Vizite yon biwo

Vizite yon Sant Biznis Department of Finance (lendi jiska vandredi 8:30 a.m. Jiska 4:30 p.m.) pou jwenn èd fas-a-fas.