Pi piti taks pou pwopriyetè kay ki andikape

Egzanpsyon Pwopriyetè Kay Andikape (DHE) | NYC Depatman Finans

1. Kijan li mache

Yo kapab bese taks sou pwopriyete moun ki andikape ki gen pwòp kay yo nan DHE. Yo kapab retire kòmanse sou senk pousan jiska mwatye sou li. Kantite taks yo retire depann selon kantite lajan fanmi ou fè.

 • Aplikasyon yo dwe gen yon tenb dat la avan 16 janvye pou avantaj yo kapab kòmanse 1ye jiyè chak ane
 • Tout pwopriyetè yo sipoze moun ki andikape amwenske pwopriyete a se pou madanm, mari, frè oswa sè ou, epi moun sa yo pa bezwen andikape
 • Si pwopriyete ou a kalifye pou ak Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje a (SCHE), se sèlman SCHE w ap ka jwenn, ou p ap ka jwenn toude

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb DHE a pou aprann plis.

Imèl DHE

Si ou gen kesyon, imèl DHE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Egzanpsyon Pwopriyetè Kay Andikape.

Rele DHE

Rele 212-639-9675, oswa 212-639-9675 (deyò Vil la), oswa TTY 212-639-9675 (moun ki gen pwoblèm pou tande).

Vizite yon biwo

Vizite yon Sant Biznis Department of Finance (lendi jiska vandredi 8:30 a.m. Jiska 4:30 p.m.) pou jwenn èd fas-a-fas.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Si pwopriyete ou a kalifye pou ak Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje a (Senior Citizen Homeowner Exemption, SCHE), se sèlman SCHE w ap ka jwenn, ou p ap ka jwenn toude

 • Èske tout pwopriyetè yo se moun andikape, OSWA lòt pwopriyetè yo se madanm, mari, frè, oswa moun andikape a (oswa moun ki andikape yo)?
 • Èske pwopriyete a se rezidans prensipal ou?
 • Èske revni tout pwopriyetè yo mete ansanm pi piti pase oswa egal a $58,399 pa ane?
  • Avantaj SSI oswa Asistans ak Lajan Kach PA konte kòm revni.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè

 • Deklarasyon revni (inkòm taks)
 • W-2

Benefis Chomaj

 • 1099-G

Sekirite Sosyal

 • Korespondans ki soti nan biwo Administrasyon Sekirite Sosyal (Social Security Administration)
 • Lèt/sètifika benefis ki resan
 • Chèk benefis ki resan

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA)

 • 1099-R

Enterè/Dividann/Redevans

 • 1099-DIV
 • 1099-INT

Prèv Moun ki Andikape

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun ki enfim:

 • Prèv sou Revni Sekirite Sosyal pou Moun ki Enfim (Social Security Disability) oswa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income: SSI)
 • Kopi yon sètifika nan Komisyon Leta pou Moun Avèg ak Moun ki gen Andikap Vizyèl
 • Kopi lèt rekonpans nan komisyon Chemennfè oswa nan Sèvis Lapòs Etazini

Prèv ki kapab ede pou dediksyon

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Kopi resi pou depans medikal oswa depans preskripsyon ki pa ranbouse

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Pa gen okenn aplikasyon sou entènèt nan moman an.

Aplike pa lapòs

 1. Telechaje epi ranpli aplikasyon egzanpsyon inisyal la. Ou kapab kontakte 311 pou yo voye yon aplikasyon pou ou pa lapòs tou.
 2. Yo pral mande pou ou bay minisipalite, blòk, ak lo (BBL) lakay ou. Ou kapab itilize zouti Rechèch Adrès Pwopriyete a pou konnen sa.
 3. Sanble tout dokiman ou ki nesesè yo epi mete yo ansanm ak aplikasyon ou a. Nou p ap trete aplikasyon ou a san yo.
 4. Poste aplikasyon ou ranpli ak dokiman ki nesesè yo bay:
  New York City Department of Finance
  P.O.BOX 311
  Maplewood, NJ 07040-031
 5. Aplikasyon yo dwe gen yon tenb dat la avan 16 janvye pou avantaj yo kapab kòmanse 1ye jiyè menm ane a.

Telechaje fòm nan

Aplike fas a fas

Aplike fas-a-fas nan yon Sant Biznis Department of Finance.

Chèche yon sant

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb DHE a pou aprann plis.

Imèl DHE

Si ou gen kesyon, imèl DHE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Egzanpsyon Pwopriyetè Kay Andikape.

Rele DHE

Rele 212-639-9675, oswa 212-639-9675 (deyò Vil la), oswa TTY 212-639-9675 (moun ki gen pwoblèm pou tande).

Vizite yon biwo

Vizite yon Sant Biznis Department of Finance (lendi jiska vandredi 8:30 a.m. Jiska 4:30 p.m.) pou jwenn èd fas-a-fas.

Dènye mizajou December 14, 2017