Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Ekonomi sou taks pou travayè ak fanmi

Enpo Kredi nan Taks sou Revni ou Touche (EITC) | NYC Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP), Sèvis revni entèn (Internal Revenue Service, IRS)

1. Kijan li mache

EITC se yon kredi federal, eta, minisipal ki vo jiska $11,000 pou fanmi kalifye yo, paran ki pa gen timoun y ap pran swen ak sila yo k ap travay aplentan oswa amitan oswa ki travay endepandan. Lè w reklame kredi sa a lè w ap ranpli yon deklarasyon taks, ou ka diminye taks ou dwe yo epi ou ka ogmante ranbousman ou.

 • Ranpli taks sou revni federal ak Eta New York pou reklame EITC. Ranpli taks 2022 avan 18 Avril 2023.
 • Pou kalifye, ou bezwen genyen yon revni ou touche nan yon travay aplentan oswa amitan nan 2022.
  • Revni ou touche yo gen ladan tout revni deklare ou touche nan travay ou oswa biznis ou.
  • Si ou pa konnen kisa yo konsidere kòm revni salaryal, jwenn plis enfòmasyon sou sit entènèt IRS la.
 • An mwayèn, pifò moun k ap viv New York ki kalifye yo resevwa $2,400 nan kredi EITC ansanm.
 • Si ou reklame kredi sa a, ranbousman w lan kapab anreta. Dapre lalwa, IRS dwe tann jiska mitan mwa Fevriye pou ranbouse kontribyab ki reklame Kredi sou Taks sou Revni yo Touche.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou kalifye pou reklame EITC a nan taks sou revni 2022 ou a, w ap bezwen bagay sila yo pou kalifye:

 1. Yon Nimewo Sekirite sosyal ki valid.
 2. Revni ou, eta sivil ou ak eta parantal ou nan 2022 dwe koresponn ak kritè pi ba yo.
  • Marye avèk timoun kalifye yo epi touche jiska $59,187
  • Marye san timoun ki kalifye epi touche jiska $22,610
  • Selibatè avèk timoun ki kalifye yo epi touche jiska $53,057
  • Selibatè san timoun ki kalifye epi touche jiska $16,480
 3. Timoun kalifye yo gen ladan timoun byolojik, bofis oswa bèlfi, timoun fanmi dakèy, ak pitit pitit. Si ou pa gen timoun, EITC a disponib sèlman pou kontribyab ki gen ant 25 a 64 lane.
 4. Ou te genyen yon revni envestiman ki mwens pase $10,300 an 2022.
 5. Ou abite nan pwòp kay ou Ozetazini pandan plis pase 6 mwa an 2022.
 6. Ou pral ranpli taks sou revni pou ane sa a epi ou pa deklare kòm yon timoun nan taks sou revni okenn lòt moun.
 7. Ou PAP ranpli Fòmilè 2555 pou Revni ou Touche aletranje.

Si ou toujou pa konnen si ou kalifye, IRS genyen yon kalkilatris ki rele Qualification Assistant ki kapab di w si ou kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Paj sa ap ede ou chwazi bon dokiman yo pou aplikasyon ou an.

Si ou vle resevwa ranbousman pa mwayen depo dirèk, ou pral bezwen enfòmasyon bank ou (chèk anile ak/oswa fich depo kont epay.)

Ou ta dwe pote yon kopi enpo sou revni ane pase a, si li disponib. Dokiman anrapò ak revni ou nesesè pou ranpli taks ou

Fòmilè 1095-A si ou, konjwen ou oswa depandan ou te enskri nan yon plan asirans sante pa mwayen Mache Plan Asirans sante a.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ranpli taks ou gratis anliy avèk NYC Free Tax Prep si fanmi ou touche $80,000 oswa mwens oswa si ou ranpli taks ou antanke selibatè epi w te fè $56,000 oswa mwens an 2022. Volontè VITA/TCE ki gen sètifikasyon IRS disponib pou ede ou ranpli.

Ranpli anliy

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Plis enfòmasyon

Aprann plis bagay sou kredi enpo ou kapab reklame.

Jwen yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Volontè pou Taks sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy sou Taks pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki toupre ou.

Last Updated February 6, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.