Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Ekonomi sou taks pou travayè ak fanmi

Kredi Sou Revni Nan Travay (EITC) | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (DCWP) Vil New York / Sèvis Enpo (IRS)

1. Kijan li mache

EITC se yon kredi sou taks ki vo jiska $6,728 an 2021 pou travayè ak fanmi ki gen revni ki ba oswa modere. Lè w reklame kredi sa a lè w ap ranpli yon deklarasyon taks, ou ka diminye taks ou dwe yo epi ou ka ogmante ranbousman ou.

 • Ou pral gen bezwen pou deklare taks sou revni federal ak Eta New York lan pou reklame EITC a. Ranpli taks 2021 ou anvan 18 Avril 2022
 • Pou w kalifye, ou bezwen te touche revni nan yon travay aplentan oswa a tan pasyèl an 2021.
 • Ou ka resevwa plis EITC si ou gen timoun oswa depandan ki kalifye. Kantite maksimòm EITC ou ka reklame se:
  • Pa gen timoun ki kalifye: $1,502
  • 1 timoun ki kalifye: $3,618
  • 2 timoun ki kalifye: $5,980
  • 3 oswa plis timoun ki kalifye: $6,728
 • Pou w kalifye, ou dwe te touche revni nan yon travay aplentan oswa a tan pasyèl an 2021.
 • Si ou reklame kredi sa a, ranbousman ou an ka pran reta. Dapre lalwa, IRS dwe tann jiska mitan mwa Fevriye pou ranbouse kontribyab ki reklame Kredi sou Taks sou Revni yo Touche.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab kalifye pou EITC pou ane 2021 an, ou dwe anmezi pou ou reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 1. Èske ou gen yon Nimewo Sekirite Sosyal ki valab?
 2. Èske ou te touche revni nan travay a plen tan oswa a tan pasyèl nan lane 2021 oswa 2019?
 3. Èske w te viv nan kay prensipal ou Ozetazini pou plis pase 6 mwa an 2021?
 4. Èske w pral ranpli yon deklarasyon taks sou revni ane sa a epi yo pa reklame w kòm yon timoun ki kalifye sou deklarasyon taks sou revni okenn lòt moun?
 5. Si ou gen timoun ki kalifye oswa depandan, èske yo te viv avèk ou pou plis pase 6 mwa nan ane a? Epi èske yo se youn nan sa yo?
  • poko gen 19 lane
  • poko gen 24 lane si l se yon etidyan aplentan
  • tout laj si li gen andikap pèmanan ak totalman
 6. Si ou pa gen okenn timoun ki kalifye, èske w se youn nan sa yo?
  • Ou pa yon etidyan epi w gen 19 lane oswa plis
  • Ou se yon etidyan epi w gen 24 lane oswa plis
  • Yon ansyen jèn adoptif ki kalifye oswa jèn ki sanzabri (ansanm ak yon etidyan) ki gen 18 lane oswa plis
 7. Èske w touche mwens pase $10,000 gras ak envestisman an 2021?

Ou ka detèmine EITC ak revni 2021 oswa 2019 ou pou ane fiskal 2021.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay).

Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

Sèvi ak Fòm 1095-A, si ou menm, mari/madanm, oswa moun ki depann sou ou te enskri nan yon plan asirans sante nan Health Insurance Marketplace.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Si ou te touche $72,000 oswa mwens pandan an 2021, ou ka ranpli taks ou gratis avèk Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax prep). Volontè VITA/TCE ki gen sètifikasyon IRS disponib pou ede ou ranpli.

 • Preparasyon Taks Vityèl: Yon moun ki konn prepare taks ka ede w ranpli deklarasyon taks ou pandan yon apèl vityèl ki dire ant 60 ak 90 minit.
 • Prepare Taks Ou Poukont Ou: Ranpli deklarasyon taks ou poukont ou. Yon moun ki konn prepare taks ap disponib atravè telefòn oswa imèl pou reponn kesyon ou yo.

Deklare sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt yo

Aprann plis sou lòt kredi sou taks nan Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York la (NYC Department of Consumer and Worker Protection).

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou yo resevwa èd.

Rele 311

Epi mande èd pou prepare taks ou.

Chèche yon Biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Volontè pou Taks sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy sou Taks pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki toupre ou.

Last Updated Monday, March 7th, 3:06pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.