Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Kredi taks endividi ak fanmi k ap travay

Enpo Kredi nan Taks sou Revni ou Touche (EITC) | NYC Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP), Sèvis revni entèn (Internal Revenue Service, IRS)

1. Kijan li mache

EITC se yon kredi taks pou fanmi ki kalifye yo, paran ki pa gen gad timoun yo, ak moun ki travay aplentan oswa a tan pasyèl oswa ki travay ak pwòp tèt yo.

 • Ranpli deklarasyon taks sou revni pou 2023 ou an anvan 15 avril 2024 pou w reklame kredi sa.
 • An mwayèn, pifò rezidan New York ki kalifye yo resevwa avantaj EITC lè yo konbine ki egal ak $2,300. Kredi konbine a ka gen yon valè ki ale jiska $11,000.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w reklame kredi EITC a sou deklarasyon taks sou revni 2023 ou a, sa yo dwe aplike pou ou:

 1. Yon Nimewo Sekirite sosyal ki valid.
 2. Sitiyasyon revni w, sitiyasyon matrimonyal ak parantal ou nan lane 2023 a te youn nan sa yo.
  • Ou marye, ou gen timoun ki kalifye epi w ap rantre jiska $63,398
  • Ou marye, ou pa gen timoun ki kalifye epi w ap rantre jiska $24,210
  • Ou selibatè, ou gen timoun ki kalifye epi w ap rantre jiska $56,838
  • Ou selibatè, ou pa gen timoun ki kalifye epi w ap rantre jiska $17,640
 3. Timoun kalifye yo gen ladan timoun byolojik, bofis oswa bèlfi, timoun fanmi dakèy, ak pitit pitit.
 4. Si ou pa gen timoun, EITC a disponib sèlman pou kontribyab ki gen ant 25 a 64 lane.
 5. Moun Marye k ap Fè Deklarasyon Separe: Yon konjwen ki pa p fè yon sèl deklarasyon ak patnè l ka reklame EITC a si:
  • ou te gen yon timoun ki kalifye ki te viv avèk ou pandan plis pase mwatye nan ane a; epi
  • ou te separe legalman an konfòmite ak lwa eta a nan fen ane 2023 oswa ou menm ak konjwen w te viv separe pandan 6 dènye mwa 2023 yo.
 6. Ou te genyen revni sou envestiman ki mwens pase $11,000 nan lane 2023.

Si w toujou pa sèten si w kalifye, IRS gen yon kalkilatè ki ka di w si w kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Konsilte lis dokiman w ap gen bezwen pou w deklare taks ou epi reklame EITC a.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Jwenn èd gratis pou w ranpli taks si fanmi w te rantre $85,000 oswa mwens pase sa oswa si w se yon sèl grenn moun k ap ranpli taks ki te touche $59,000 oswa mwens pase sa nan lane 2023. Preparatè benevòl VITA/TCE IRS sètifye yo kapab ede w ranpli anliy, an pèsòn, oswa lè w pase depoze dokiman w yo.

Ranpli anliy

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Plis enfòmasyon

Aprann plis bagay sou kredi enpo ou kapab reklame.

Jwen yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Volontè pou Taks sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy sou Taks pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki toupre ou.

Last Updated January 29, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.