Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Ranbousman taks pou travayè ak fanmi yo

Kredi Sou Revni Nan Travay (EITC) | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (DCWP) Vil New York / Sèvis Enpo (IRS)

1. Kijan li mache

EITC kapab ranbouse taks jiska $8 991 (Federal, Eta, ak Vil konbine). Yon moun New York ki elijib resevwa $2,400 an mwayèn. Kredi a se pou moun ak koup k ap travay ki gen revni fèb oswa mwayen yo, sitou pou sila yo ki gen timoun yo. Ou kapab reklame kredi a lè w ap deklare taks ou yo.

 • Deklare taks ou avan 17 me 2021.
 • Pou kalifye, ou dwe travay pou yon moun li peye w oswa responsab oswa posede yon konpayi oswa yon fèm epi reponn ak règ debaz yo.
 • Ou pral gen bezwen pou deklare enpo sou revni federal ak Eta New York lan pou reklame EITC a.
 • Si w kalifye pou EITC a, Vil lan kapab ede w deklare taks ou yo gratis ak Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax prep).
 • Si w kalifye, gouvènman ap voye ranbouse w lajan pa lapòs oswa depoze li sou kont ou labank.
 • Si ou dwe gouvènman an lajan, sonje gen penalite pou reta ki kapab aplikab pou tout deklarasyon ki fèt aprè 17 me 2021 an.
 • Y ap fè ranbousman pou moun ki fè deklarasyon pou EITC a nan premye semèn mas lan.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab kalifye pou EITC, ou dwe anmezi pou ou reponn ”wi” pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen yon nimewo Sekirite Sosyal valid?
 • Èske ou pral fè deklarasyon taks sou revni ou ane sa a?
 • Èske w touche mwens pase $3,650 dola ak plasman ou yo?
 • Si w pa gen timoun sou kont ou, èske w gen ant 25 lane epi 65 lane?

EITC ap analize revni w te fè ane pase pou detèmine si w elijib.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay).

Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

Sèvi ak Fòm 1095-A, si ou menm, mari/madanm, oswa moun ki depann sou ou te enskri nan yon plan asirans sante nan Health Insurance Marketplace.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Deklare taks ou gratis ansanm ak Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax Prep).

Deklare sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Depatman Afè Konsomatè NYCDepatman Afè Konsomatè NYC a pou plis enfòmasyon.

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Rele 311

Mande asistans pou prepare taks.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou jwenn biwo Benevòl Asistans ak Taks Sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Taks Pou Moun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Vizite yon biwo preparasyon taks

Vizite yon biwo yo prepare taks pou yo ede ou deklare taks ou fas-a-fas.

Last Updated Monday, April 12th, 1:11pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.