Ranbousman taks pou travayè ak fanmi yo

Kredi Sou Revni Nan Travay (EITC) | Depatman an NYC nan Consumer Affairs / Sèvis revni entèn

1. Kijan li mache

EITC kapab bay yon ranbousman taks jiska $8,463 (federal, eta, ak Minisipal mete ansanm). Kredi sa a se pou endividi ak koup k ap travay revni yo ba oswa mwayèn, sitou sa ki gen timoun yo. W ap reklame kredi a lè ou deklare taks ou yo.

 • Deklare taks ou avan 17 avril 2018
 • Pou w kalifye fòk ou gen yon revni ou fè nan travay pou yon moun oswa nan aktivite w ap opere oswa genyen pwòp biznis oswa fè ou, epi satisfè kondisyon debaz yo
 • W ap bezwen deklare taks federal ak Eta New York yo pou reklame EITC
 • Si ou kalifye pou EITC, Minisipalite vil la pral ede ou deklare taks ou yo gratis ak preparasyon Taks Gratis NYC a
 • Si ou kalifye, gouvènman an ap voye ranbousman ou a pa lapòs oswa depoze li sou kont ou labank
 • Si ou dwe gouvènman an lajan, sonje kapab genyen penalite pou moun ki deklare fòm yo anreta si yo deklare li apre 17 avril 2018
 • Se jis 15 fevriye y ap distribye ranbousman pou moun ki reklame EITC yo

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Depatman Afè Konsomatè NYCDepatman Afè Konsomatè NYC a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande asistans pou prepare taks.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou jwenn biwo Benevòl Asistans ak Taks Sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Taks Pou Moun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Vizite yon biwo preparasyon taks

Vizite yon biwo yo prepare taks pou yo ede ou deklare taks ou fas-a-fas.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou EITC, ou sipoze kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen yon Nimewo Sekirite Sosyal ki valid?
 • Èske w ap deklare yon ranbousman taks ane sa a?
 • Èske ou te fè pi piti pase $3,450 nan envestisman ane sa a?
 • Si ou gen nenpòt timoun ki kalifye, èske ou gen ant 25 ak 65 an?

EITC gade revni ou te fè ane pase tou pou detèmine si ou kalifye. Ou kapab itilize ACCESS NYC pou reponn kèk kesyon pou wè si ou kapab kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

Prèv kiyès ou ye

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè

 • W-2

Travay Endepandan 

 • Dosye revni ak depans/1099

Revni ki sot nan Lwaye oswa Lokasyon/Pansyon 

 • Document that shows amount of income

Sipò pou Timoun/Pansyon Alimantè

 • Souch chèk pou pansyon alimantè
 • Souch chèk pou sipò pou timoun

Benefis Chomaj

 • 1099-G

Avantaj Sekirite Sosyal (SSI, Depandan, Andikap, Sivivan, Retrèt)

 • Korespondans ki soti nan biwo Administrasyon Sekirite Sosyal (Social Security Administration)

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA) 

 • 1099-R

Enterè/Dividann/Redevans 

 • 1099-DIV
 • 1099-INT

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Minisipalite vil la kapab ede ou jwenn yon sitwèb kote ou kapab deklare taks ou gratis.

Deklare sou entènèt

Aplike fas a fas

Si ou fè $54,000 oswa pi piti (ak timoun) oswa $30,000 oswa pi piti (san timoun), ou kapab kalifye pou yo prepare taks ou pou ou fas-a-fas gratis.

Chèche yon biwo preparasyon taks

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Depatman Afè Konsomatè NYCDepatman Afè Konsomatè NYC a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande asistans pou prepare taks.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou jwenn biwo Benevòl Asistans ak Taks Sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Taks Pou Moun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Vizite yon biwo preparasyon taks

Vizite yon biwo yo prepare taks pou yo ede ou deklare taks ou fas-a-fas.

Dènye mizajou January 17, 2018