Sote kontni prensipal la
Lojman

Sèvis ak lojman pou sanzabri

Fwaye Akèy pou Sanzabri & Sant Vizit Lib | NYC Depatman Sèvis pou Sanzabri (NYC Department of Homeless Services, DHS)

1. Kijan li mache

Èd ki disponib pou moun ki sanzabri oswa yon kriz lojman.

Sant Akèy pou Sanzabri ofri sèvis pou ede ou evite sanzabri, ak lojman tanporè kòm dènye rekou.

 • Genyen diferan sant akèy pou:
  • Adilt Selibatè (18 lane ak +)
  • Fanmi ki genyen granmoun (san timoun ki poko gen 21 an)
  • Fanmi ki genyen timoun. Sa genyen ladan:
   • fanmi ki genyen timoun ki poko gen 21 lane
   • fanm ansent
   • fanmi ki genyen fanm ansent
 • Yon fwa ou nan lojman, ou genyen sèten responsablite ladan:
  • Devlope yon plan pou kite lojman epi deplase nan lojman pèmanan.
  • Aplike epi kenbe kalifikasyon pou Asistans Piblik
  • Chèche epi rete nan yon travay si ou kapab travay
  • Chèche lojman pèmanan epi aksepte yon opsyon apwopriye
  • Swiv règleman lojman yo

Sant Akèy pou Sanzabri (Drop-In Homeless DICs) ofri sèvis pou ede ou sorti nan lari an.

 • Èd sa genyen ladan:
  • Manje cho ak rad
  • Douch ak enstalasyon lesiv piblik
  • Konsèy, sèvis jesyon ka, ak koneksyon pou swen sante, ki genyen ladan swen medikal ak swen sante mantal
  • Ede jwenn yon travay oswa aplike pou benefis yo
  • Ede ou sòti nan lari a si ou chwazi fè sa. Anplwaye sou plas kapab ede w eksplore opsyon lojman tranzisyonèl.

Estati Imigrasyon se pa yon konsiderasyon pou Sant Akèy pou Sanzabri oswa Sant Vizit Lib Sanzabri. Asistans entèprèt disponib si ou pa pale angle.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Sant Akèy Sanzabri

 • Travayè yo pral fè entèvyou ak ou sou sitiyasyon w ap viv pou yo wè si ou kalifye pou lojman.
 • Nan kèk ka, travayè yo ta kapab ofri ou sèvis pou ede ou evite lojman.

Sant Vizit Lib Sanzabri

 • Disponib tout moun.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Lè ou ap aplike nan yon sant akèy, li pi bon pou ou pote kèk dokiman.

 • Adilt selibatè ta dwe pote Idantifikasyon.
 • Fanmi granmoun ta dwe pote Idantifikasyon prèv rezidans, ak prèv relasyon.
 • Fanmi granmoun ta dwe pote Idantifikasyon, prèv rezidans, ak prèv relasyon.

Anba a genyen kèk kalite dokiman ou kapab pote.

Dokiman pou granmoun selibatè

Fòm idantifikasyon sa yo itil anpil pandan pwosesis akèy la (men yo pa obligatwa):

 • Nenpòt fòm idantite ki genyen foto ak prèv laj, tankou lisans, idantite leta bay, paspò oswa viza, kat byennèt sosyal oswa kat vèt
 • Kat Sekirite Sosyal
 • Kat medicaid (si genyen).
 • Si w ap travay, souch peman ki pi resan

Dokiman pou fanmi adilt

Dokiman pou fanmi ki genyen timoun

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Ale nan yon sant Akèy ki baze sou sitiyasyon ou. Vini ak dokiman ou

Gason Adilt Selibatè – 30th Street Intake Center For Men

400-430 East 30th Street New York, NY 10016
(tou pre East 30th Street ak 1st Avenue)

 • Pran tren 6 pou rive nan 28th street.
 • Mache sou bò ès nan premye (1st) avni, vire a gòch, epi ale nan nò a nan 30th Street.
 • Antre a kounye nan 30th Street ak 1st Avenue.

Fanm Adilt Selibatè – Franklin Shelter For Women

1122 Franklin Avenue, Bronx, NY 10456
(tou pre Franklin Avenue ak 166th Street)

 • Pran tren 2 pou ale 149th Street, apre bis #55 pou ale 166th Street ak 3rd Avenue.

Fanm Adilt Selibatè – HELP Women’s Shelter

116 Williams Avenue Brooklyn, NY 11207
(tou pre Williams Avenue ak Liberty Avenue)

 • Pran tren C pou Liberty Avenue.

Fanmi granmoun (timoun ki poko genyen 21 lane) – Adult Family Intake Center (AFIC)

400-430 East 30th Street New York, NY 10016
(tou pre East 30th Street ak 1st Avenue)

 • Pran tren 6 pou rive nan 28th street.
 • Mache sou bò ès premye (1st), vire a goch, epi ale nan nò a 30th Street.

Fanmi ki genyen timoun – Prevention Assistance and Temporary Housing Office (PATH)

151 East 151st Street, Bronx, NY 10451
(tou pre Walton Avenue ak East 151st Street)
718-503-6400

 • Pran tren 2, 4, oswa 5 pou 149th Estasyon Street/Grand Concourse.
 • Tèt lwès sou lès 149th Street nan direksyon Grand Concourse.
 • Mache nan direksyon nò pou Grand Concourse de blòk pou lès 151st Street epi vire agòch.
 • Mache de blòk pou rive Walton Avenue. Biwo PATH la chita nan kwen adwat ou an.

Lòt Opsyon

Kontakte Homebase si ou pa genyen kay, men riske antre nan yon lojman.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Aprann plis bagay sou diferan opsyon lojman nan DHS.

Rele 311

Mande enfòmasyon sou sèvis oswa direksyon lojman yo.

Last Updated Friday, April 1st, 1:55pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.