Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Nouvo Rabè sou sèvis telefòn oswa entènèt ou

Lifeline | Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission, FCC)

1. Kijan li mache

Lifeline se yon pwogram federal ki bay yon rabè jiska $9.25 sou sèvis telefòn oswa entènèt. Ou kapab itilize lifeline swa pou telefòn oswa pou entènèt men pa pou toulède.

 • Pou jwenn rabè Lifeline la, ou kapab swa:
  • Verifye si aktyèl konpayi telefòn oswa entènèt ou a ofri rabè Lifeline la, oswa
  • Enskri nan sèvis avèk yon konpayi telefòn oswa entènèt ki ofri rabè Lifeline la.
 • Rabè a kapab aplike swa sou sèvis telefòn oswa entènèt, men pa pou toulède.
 • Fanmi ou ka kalifye tou pou yon rabè tanporè chak mwa $50 pou fakti entènèt ou atravè avantaj an ijans pou gwo debi.
 • Y ap verifye otomatikman elijibilite ou pou Lifeline chak ane.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Sèlman yon rabè lifeline disponib pa fanmi.

 • Yon fanmi se yon moun oswa gwoup moun ki ap viv ansanm nan menm adrès epi ki pataje lajan yo. Verifye la pou jwenn plis enfòmasyon sou kisa yon fanmi vle di.

Fanmi ou kalifye si revni ou a mwens pase 135% nan nivo povrete federal la.

Kantite moun ki viv nan kay la Revni maksimòm (135% oswa mwens pase nivo povrete federal la)
1 $17,388
2 $23,517
3 $29,646
4 $35,775
5 $41,904
6 $48,033
7 $54,162
8 $60,291
Pou chak moun anplis ajoute $6,129

Ou elijib tou si ou menm, yon timoun, oswa yon moun ki sou responsabilite w nan fanmi a patisipe nan youn (1) nan pwogram sa yo:

 • Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
 • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
 • Medicaid
 • Èd federal pou lojman piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
 • Avantaj Sekirite Sosyal pou Sivivan

Si ou elijib pou lifeline, ou elijib tou pou Avantaj an ijans pou yon gwo debi.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ou ap bezwen yon nimewo sekirite sosyal pou aplike.

Ou ap bezwen tou prèv revni oswa prèv patisipasyon ou nan pwogram la

Prèv patisipasyon ou nan pwogram la

Pwouve oumenm oswa yon moun ki nan fanmi ou patisipe nan:

 • Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
 • Medicaid
 • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
 • Èd federal pou lojman piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
 • Avantaj pansyon pou veteran ak sivivan

Soumèt yon (1) dokiman ki gen ladan l:

 • Non ou, non pitit ou, oswa non yon moun ki depann de ou ki ap patisipe nan yon pwogram ki kalifye
 • Non pwogram Lifeline ki kalifye a, tankou SNAP;
 • Administratè pwogram gouvènman oswa tribal oswa òganizasyon ki nan jesyon swen (managed care organization, MCO) ki te bay dokiman an; epi
 • Dat yo te ba ou l nan 12 dènye mwa yo oswa yon dat ekspirasyon ki ap rive ki aliyen avèk peryòd avantaj la.

Prèv revni pou fanmi a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Ranpli aplikasyon sou entènèt la sou Verifikatè Nasyonal la (National Verifier).
  • Si ou soumèt yon aplikasyon sou entènèt, ou ka resevwa yon apwobasyon tousuit.
  • Si yo pa kapab pwouve elijibilite ou otomatikman, y ap mande ou pou soumèt dokiman anplis.
 2. Depi yo fin apwouve w pou pwogram Lifeline, enskri nan pwogram Lifeline nan yon konpayi telefòn oswa entènèt ki ap patisipe. Vizite yon konpayi nan magazen, oswa kontakte youn (1) sou entènèt oswa nan telefòn.
 3. Chak ane, ou dwe montre ou toujou kalifye pou Lifeline. Y ap verifye elijibilite w otomatikman.
  • Si yo pa kapab verifye elijibilite ou otomatikman, y ap kontakte w avèk plis enstriksyon.

Aplike sou Entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb Lifeline la
lifelinesupport.org

Voye yon imèl pou Lifeline
Voye yon imèl nan LifelineSupport@usac.org pou kesyon konsènan aplikasyon ou a oswa pou yo voye yon aplikasyon pa lapòs pou ou.

Rele Lifeline
Rele (800) 234-9473 pou kesyon konsènan aplikasyon ou a oswa pou yo voye yon aplikasyon pa lapòs pou ou.

Last Updated Tuesday, August 24th, 12:59pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.