Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Rabè sou sèvis telefòn oswa entènèt ou

Lifeline | Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission, FCC)

1. Kijan li mache

Lifeline se yon pwogram federal ki bay yon rabè jiska $9.25 sou sèvis telefòn oswa entènèt. Ou kapab itilize lifeline swa pou telefòn oswa pou entènèt men pa pou toulède.

 • Pou jwenn rabè Lifeline la, ou kapab swa:
  • Verifye si aktyèl konpayi telefòn oswa entènèt ou a ofri rabè Lifeline la, oswa
  • Enskri nan sèvis avèk yon konpayi telefòn oswa entènèt ki ofri rabè Lifeline la.
 • Y ap verifye otomatikman elijibilite ou pou Lifeline chak ane.
 • Sèlman yon rabè lifeline disponib pa fanmi.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou elijib pou Lifeline si ou kapab reponn wi pou nenpòt nan kesyon anba yo.

 1. Èske yon moun nan kay ou patisipe nan youn nan pwogram sa yo?
  • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
  • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
  • Medicaid
  • Èd Federal pou Lojman Piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
  • Pansyon pou Veteran ak Avantaj pou Sivivan
 2. Èske revni ou egal ak egzijans revni yo oswa li mwens pase egzijans revni yo?
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane
1 $18,347
2 $24,719
3 $31,091
4 $37,463
5 $43,835
6 $50,207
7 $56,579
8 $62,951
Pou chak moun an plis, ajoute: $6,372

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ou ap bezwen yon nimewo sekirite sosyal pou aplike.

Ou ap bezwen tou prèv revni oswa prèv patisipasyon ou nan pwogram la.

Prèv patisipasyon ou nan pwogram la

Pwouve oumenm oswa yon moun ki nan fanmi ou patisipe nan:

 • Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
 • Medicaid
 • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
 • Èd federal pou lojman piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
 • Avantaj pansyon pou veteran ak sivivan

Soumèt yon (1) dokiman ki gen ladan l:

 • Non ou, non pitit ou, oswa non yon moun ki depann de ou ki ap patisipe nan yon pwogram ki kalifye
 • Non pwogram Lifeline ki kalifye a, tankou SNAP;
 • Administratè pwogram gouvènman oswa tribal oswa òganizasyon ki nan jesyon swen (managed care organization, MCO) ki te bay dokiman an; epi
 • Dat yo te ba ou l nan 12 dènye mwa yo oswa yon dat ekspirasyon ki ap rive ki aliyen avèk peryòd avantaj la.

Prèv revni pou fanmi a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb Lifeline la

lifelinesupport.org

Voye yon imèl pou Lifeline

Voye yon imèl nan LifelineSupport@usac.org pou kesyon konsènan aplikasyon ou a oswa pou yo voye yon aplikasyon pa lapòs pou ou.

Rele Lifeline

Rele (800) 234-9473 pou kesyon konsènan aplikasyon ou a oswa pou yo voye yon aplikasyon pa lapòs pou ou.

Last Updated Wednesday, June 15th, 12:15pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.