Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Preparasyon taks gratis pou rezidan New York yo

Preparasyon Taks Gratis Nan NYC | Depatman an NYC nan Consumer Affairs

1. Kijan li mache

Si ou te touche $66,000 oswa pi piti ane pase, Minisipalite vil la kapab ede ou reklame taks ou yo gratis. Ou kapab reklame sou entènèt oswa si ou fè pi piti pase $54,000 ou kapab reklame fas-a-fas.

  • Reklame taks ou yo avan 17 avril 2018
  • Reklame fas-a-fas oswa sou entènèt
  • Sit Preparasyon Taks Gratis yo louvri pandan tout ane a pou ede ou
  • Si ou kalifye pou kredi nan taks tankou EITC, Kredi Nan Taks Pou Timoun, Oswa Kredi Nan Taks Pou Timoun ak Depandan, ou kapab deklare yo lè ou reklame taks ou a
  • Si ou resevwa yon ranbousman, IRS ap voye ranbousman ou a pa lapòs oswa mete li sou kont labank
  • Si ou reklame fas-a-fas, gen kèk sit ki kite ou depoze dokiman taks ou epi vin pran ranbousman an pita

Pwochen seksyon:

2. Kouman pou aplike

2. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Minisipalite vil la kapab ede ou jwenn yon sitwèb kote ou kapab reklame taks ou gratis.

Reklame sou entènèt

Aplike fas a fas

Gen plis pase 200 sit Preparasyon Taks Gratis NYC nan tout senk minisipalite yo ki kapab ede ou reklame taks ou gratis.

Chèche yon sit preparasyon taks

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizitesitwèb NYC Department of Consumer Affairs a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande asistans ak preparasyon taks.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou jwenn biwo Benevòl Asistans ak Taks Sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Taks Pou Moun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Vizite yon biwo preparasyon taks

Vizite yon biwo preparasyon taks pou jwenn èd pou reklame taks ou an pèsòn.

Dènye mizajou July 24, 2018