Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Preparasyon taks gratis pou rezidan New York yo

Preparasyon Taks Gratis Nan NYC | Depatman an NYC nan Consumer Affairs

1. Kijan li mache

Si ou te touche $64,000 oswa pi piti ane pase, Minisipalite vil la kapab ede ou reklame taks ou yo gratis.

 • Reklame taks ou yo avan 15 avril 2020
 • Reklame fas-a-fas oswa sou entènèt
 • Sit Preparasyon Taks Gratis yo louvri pandan tout ane a pou ede ou
 • Si ou kalifye pou kredi nan taks tankou EITC, Kredi Nan Taks Pou Timoun, Oswa Kredi Nan Taks Pou Timoun ak Depandan, ou kapab deklare yo lè ou reklame taks ou a
 • Si ou resevwa yon ranbousman, IRS ap voye ranbousman ou a pa lapòs oswa mete li sou kont labank
 • Si ou reklame fas-a-fas, gen kèk sit ki kite ou depoze dokiman taks ou epi vin pran ranbousman an pita

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

 • Pou w kapab kalifye pou reklame taks ou fas-a-fas gratis, revni ou dwe $64,000 oswa pi piti ane ki sot pase a.
 • Pou w kapab kalifye pou reklame taks ou sou entènèt gratis, revni ou dwe $69,000 oswa pi piti ane ki sot pase a.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou reklame w ap bezwen bay prèv pou bagay sa yo:

 • Idantite ou: tankou yon pyès idantifikasyon gouvènman te ba ou, ak IDNYC ladan.
 • Prèv revni nou: Fòm W-2, 1099, or dosye revni ak depans si w ap travay ak tèt ou.
 • Nimewo kont ou labank ak nimewo woutaj la, si ou vle resevwa ranbousman ou nan depo dirèk.
 • Pwoteksyon asirans sante: Fòm 1095-A/B/C oswa yon egzanpsyon.
 • Depans pou gadri, si genyen.

Selon sitiyasyon ou, ou kapab resevwa lòt dokiman tankou enterè sou kredi etidyan (Fòm 1098-T) oswa avantaj Sekirite Sosyal (Fòm SSA-1099). Pa bliye pote fòm sa yo lè w al reklame pou ou kapab jwenn tout ranbousman posib.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Minisipalite vil la kapab ede ou jwenn yon sitwèb kote ou kapab reklame taks ou gratis.

Reklame sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb NYC Department of Consumer Affairs a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande asistans ak preparasyon taks.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou jwenn biwo Benevòl Asistans ak Taks Sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Taks Pou Moun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Vizite yon biwo preparasyon taks

Vizite yon biwo preparasyon taks pou jwenn èd pou reklame taks ou an pèsòn.

Last Updated Tuesday, June 30th, 10:59am