Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax prep)

Preparasyon Taks Gratis Nan NYC | Depatman an NYC nan Consumer Affairs

1. Kijan li mache

Si ou te touche $68,000 oswa mwens pandan ane lane 2020 an, Vil la ka ede ou deklare taks ou gratis. Ou ka deklare taks ou gratis anliy oswa an pèsòn.

Mizajou: Prepare epi deklare taks federal sou revni lè w itilize Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax Prep). Preparasyon Fiskal Vityèl ak Planifikasyon Endepandan Gide.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kalifye pou w deklare taks ou gratis, ou dwe fè $68 000 pou lane 2020 an.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou reklame w ap bezwen bay prèv pou bagay sa yo:

  • Idantite ou: tankou yon pyès idantifikasyon gouvènman te ba ou, ak IDNYC ladan.
  • Prèv revni nou: Fòm W-2, 1099, or dosye revni ak depans si w ap travay ak tèt ou.
  • Nimewo kont ou labank ak nimewo woutaj la, si ou vle resevwa ranbousman ou nan depo dirèk.
  • Pwoteksyon asirans sante: Fòm 1095-A/B/C oswa yon egzanpsyon.
  • Depans pou gadri, si genyen.

Selon sitiyasyon ou, ou kapab resevwa lòt dokiman tankou enterè sou kredi etidyan (Fòm 1098-T) oswa avantaj Sekirite Sosyal (Fòm SSA-1099). Pa bliye pote fòm sa yo lè w al reklame pou ou kapab jwenn tout ranbousman posib.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Vizite Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Epi mande èd pou prepare taks ou.

Ale nan yon biwo preparasyon taks

Si w kalifye, ale nan yon biwo preparasyon taks pou jwenn èd pou ranpli taks ou yo an pèsòn.

Last Updated Monday, March 29th, 2:37pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.