Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Sèvis preparasyon taks gratis

Preparasyon Taks Gratis Vil New York (NYC Free Tax prep) | NYC Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)

1. Kijan li mache

Ou kalifye pou ranpli gratis avèk NYC Free Tax Prep si fanmi ou touche $80,000 oswa mwens oswa si ou ranpli taks ou antanke selibatè epi w te fè $56,000 oswa mwens an 2022. Volontè VITA/TCE ki gen sètifikasyon IRS disponib pou ede ou ranpli.

 • Dat limit pou ranpli taks sou revni 2022 ou a se 18 Avril 2023.
 • Gen plizyè fason ou ka ranpli taks ou gratis ak NYC Free Tax Prep.
  • Preparasyon Taks Adistans: Yon moun ki konn prepare kapab ede w ranpli taks sou revni w lan pandan 60 a 90 minit nan yon apèl adistans.
  • Preparasyon pèsonèl avèk asistans: Fè taks sou revni w lan poukont ou. Yon moun ki konn prepare taks ap disponib atravè telefòn oswa imèl pou reponn kesyon ou yo.
  • Sèvis depo: Depoze dokiman taks ou yo epi rekipere taks sou revni an lè li fini annapre
  • Fas a fas: Fè yo prepare taks ou gratis nan biwo preparasyon taks toupre ou.
 • Lè ou ranpli taks ou, ou kapab kalifye pou kredi taks tankou EITC, Enpo Kredi pou Timoun oswa Enpo Kredi pou Timoun ak Depandan. Kredi sou taks sa yo ka ogmante ranbousman ou.
  • Si jwenn yon ranbousman, IRS ap voye l nan lapòs ba ou oswa depoze li sou kont labank ou.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kalifye pou preparasyon taks gratis si ou te touche sa an 2022:

 • $80,000 oswa mwens epi ou gen depandan
 • $56,000 oswa mwens epi ou pa gen depandan

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Gade lis dokiman w ap bezwen pou ranpli taks ou.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Plis enfòmasyon

Gade Kesyon Moun Poze Souvan sou Preparasyon Task Gratis nan New York.

Aprann plis bagay sou kredi enpo ou kapab reklame.

Last Updated Monday, February 6th, 2:00pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.