Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Rediksyon nan taks pou paran yo

Kredi Nan Taks Pou Timoun (CTC) | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (DCWP) Vil New York / Sèvis Enpo (IRS)

1. Kijan li mache

CTC pèmèt yo redui taks federal sou revni moun ki genyen timoun ki elijib yo rive jiska $3,000 (timoun ki genyen pi piti pase 18 lane) oswa $3,600 (timoun ki genyen pi piti pase 6 lane) atravè Lwa Ameriken sou Èd 2021 an. Yo kapab remèt ou li nèt epi ou kapab resevwa li kòm peman davans.

 • Ranpli fòm pou taks epi reklame kredi sou taks pou timoun pou ane 2020 an me 17, 2021.
  • Ou kapab sèvi ak yon prensip “”ki pase”” pou ou kapab ranpli fòm selon revni ane 2019 ou an pou li kapab pèmèt ou tire chanjman ki fèt sou revni ou oswa pèd ou fè sou revni ou pandemi COVID la lakoz.
 • Ou dwe resevwa mwatye nan alokasyon total CTC ou la atravè peman davans chak mwa a depi an jiyè 2021 epi ou dwe reklame mwatye nan alokasyon total ou yo sou deklarasyon enpo 2021 ou an.
 • Yo kapab remèt ou peman yo nèt sa vle di ou pa dwe okenn taks, ou ap resevwa kredi a konplè tankou yon taks yo remèt ou.
 • Pou yon timoun oswa yon depandan kapab elijib, li dwe yon sitwayen ameriken oswa li dwe yon rezidan epi li dwe genyen yon nimewo Sekirite Sosyal. Yo dwe t ap viv avèk ou tou pandan plis pase mwatye nan ane a.
 • Ou kapab enskri pitit ou, ou kapab enskri bofis ou, ou kapab enskri timoun ou adopte, ou kapab enskri timoun ki nan fanmi dakèy lakay ou, ou kapab enskri pitit pitit ou, oswa ou kapab enskri pitit-pitit-pitit-pitit ou.
 • Si ou genyen frè/sè, si ou genyen frè/sè bò kote bèlmè/bòpè, oswa demi frè/sè ki abite ak ou, ou kapab enskri yo tou.
 • Si ou elijib, gouvènman an ap voye ranbouse ou lajan ou lan pa lapòs oswa li ap depoze li sou kont bank ou.
 • Si ou ranpli fòm pou ou reklame CTC ou sou entènèt, ou chwazi pou yo remèt ou lajan an pa depo dirèk epi si yo pa jwenn pwoblèm nan deklarasyon enpo pa ou la, ou mèt atann ou ap jwenn lajan yo ap remèt ou a nan premye semèn mwa mas la.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Selon Lwa Ameriken sou Èd 2021 an, yo ogmate kredi sou taks pou timoun nan rive nan $3,000 (timoun ki genyen pi piti pase 18 lane) oubyen rive nan $3,600 (timoun ki genyen pi piti pase 6 lane).

Pou ou kapab elijib pou Kredi sou Taks pou Timoun, ou dwe anmezi pou ou reponn ”wi” pou kesyon sa yo:

 • Èske ou genyen yon timoun oswa yon depandan ki poko genyen 18 lane epi ki genyen yon Nimewo Sekirite Sosyal?
 • Èske depandan ou an se yon sitwayen ameriken, èske li se yon ameriken natif natal, oswa èske li se yon rezidan pèmanan?
 • Èske depandan ou an viv avè ou pandan plis pase sis (6) mwa?
 • Èske depandan ou lan enskri nan deklarasyon taks sou revni ou?

Egzanp sou fason peman an kapab fèt:

 • Pou chak timoun ki genyen pi piti pase 6 lane: $3000 alokasyon CTC antou/12 mwa = $250/mwa.
 • Pou chak timoun ki genyen plis pase 6 lane epi ki genyen pi piti pase 18 lane: $3600 alokasyon CTC antou/12 mwa = $350/mwa.
Estati Deklarasyon an Revni Brit Ajiste Modifye (MAGI) Peman selon Lwa Ameriken sou Èd 2021 an
Sitiyasyon Moun nan: Jiska $75,000. Kantite CTC ki konplè oubyen kantite yo ogmante ($250 oubyen $300 pou chak timoun chak mwa ki kòmanse an jiyè)
Sitiyasyon Moun nan: Plis pase $75,000 Eliminasyon ansyen prensip la ($166 pou chak timoun chak mwa ki kòmanse an jiyè)
Chèf Kay la: Jiska $112,500 Kantite CTC ki konplè oubyen kantite yo ogmante ($250 oubyen $300 pou chak timoun chak mwa ki kòmanse an jiyè)
Chèf Kay la: Plis pase $112,500 Eliminasyon ansyen prensip la ($166 pou chak timoun chak mwa ki kòmanse an jiyè)
Kodeklaran (Mari oswa Madanm): Jiska $150,000 Kantite CTC ki konplè oubyen kantite yo ogmante ($250 oubyen $300 pou chak timoun chak mwa ki kòmanse an jiyè)
 

Nenpòt moun

Plis pase $150,000 Yo redui kredi a rive nan $50 sou chak $1,000 MAGI

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

 

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Deklare taks ou gratis ansanm ak Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax Prep). Ale nan nyc.gov/taxprep pou jwenn plis enfòmasyon.

Deklare sou entènèt

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Pou jwenn plis enfòmasyon ale nan Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Rele 311

Mande pou jwenn èd pou prepare taks ou.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele nan 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Fiskal pou Benevòl (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Fiskal pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki pi pre ou an.

Ale nan yon biwo preparasyon taks

Si w kalifye, ale nan yon biwo preparasyon taks pou jwenn èd pou ranpli taks ou yo an pèsòn.

Last Updated Tuesday, April 27th, 12:42pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.