Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Rediksyon nan taks pou paran yo

Kredi Nan Taks Pou Timoun (CTC) | Depatman an NYC nan Consumer Affairs / Sèvis revni entèn

1. Kijan li mache

CTC pèmèt paran ki kalifye yo bese taks sou revni federal yo pa jiska $2,000. Ou kapab reklame CTC ansanm ak kredi pou depans pou Gadri ak Swen Depandan ou yo.

Update: Due to COVID-19, all in-person tax prep services have been suspended under the NYC Free Tax Prep program. Prepare and file your federal income tax return for free using tax preparation and filing software through IRS Free File.

 • Fè deklarasyon taks ou yo anvan 15 jiyè 2020 Yo pwolonje dat limit 20/3/2020 ki an vigè pou deklarasyon taks sou revni an.
 • Pou kalifye, yon timoun oswa yon depandan dwe yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan epi li gen yon nimewo Sekirite Sosyal. Yo dwe t ap viv avèk ou tou pandan plis pase mwatye nan ane a.
 • Ou kapab deklare pitit, bèlfi, bofis, pitit adopte, pitit fwaye dakèy, pitit-pitit, osa pitit-pitit-pitit ou.
 • Si ou gen frè, sè, bòfrè, bèlsè, oswa demi frè ak demi sè k ap viv ak ou, ou kapab deklare yo tou.
 • Si ou kalifye, gouvènman an ap voye ranbousman ou a pa lapòs oswa depoze li sou kont ou labank.
 • Se jis 15 fevriye y ap distribye ranbousman pou moun ki deklare CTC yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou Kredi Nan Taks Pou Timoun, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou gen yon timoun oswa depandan ki poko gen 17 an?
 • Èske depandan ou a se yon sitwayen ameriken, nasyonal ameriken, oswa rezidan pèmanan?
 • Èske depandan an t ap viv ak ou pou plis pase mwatye ane a?
 • Èske ou te deklare depandan ou a nan deklarasyon taks ou a?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

 

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Minisipalite vil la kapab ede ou jwenn yon sitwèb kote ou kapab deklare taks ou gratis.

Deklare sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Depatman Afè Konsomatè NYC a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande asistans pou prepare taks.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou jwenn biwo Benevòl Asistans ak Taks Sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Taks Pou Moun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Vizite yon biwo preparasyon taks

Vizite yon biwo yo prepare taks pou yo ede ou deklare taks ou fas-a-fas.

Last Updated Friday, May 22nd, 3:33pm