Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Kredi sou taks pou fan ki genyen timoun

Kredi Nan Taks Pou Timoun (CTC) | NYC Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP), Sèvis revni entèn (Internal Revenue Service, IRS)

1. Kijan li mache

Kredi sou Taks pou Timoun (Child Tax Credit, CTC) bay fanmi sipò finansye pou ede elve pitit yo. Lè w reklame kredi sa a lè w ap ranpli yon deklarasyon taks, ou ka diminye taks ou dwe yo epi ou ka ogmante ranbousman ou.

 • Pou ane fiskal 2021, CTC vo:
  • jiska $3,000 pou chak timoun ki gen 6 jiska 17 lane
  • jiska $3,600 pou chak timoun ki gen 0 jiska 5 lane
 • Ranpli yon deklarasyon taks pou ane 2021 an pou w ka reklame CTC a.
  • Si w te resevwa peman davans pou CTC an 2021, ranpli yon deklarasyon taks an 2022 pou w reklame nenpòt peman CTC ki rete yo dwe w.
  • IRS te voye lèt 6419 ki di konbyen CTC ou te resevwa nan peman davans yo. W ap bezwen lèt sa a lè w ap ranpli deklarasyon w lan.
 • Fanmi w ka kalifye menm si ou pa t touche revni oswa ou pa t dwe okenn taks sou revni.
  • Si ou pa oblije ranpli yon deklarasyon taks, ou ka toujou reklame CTC a pou ane 2021 an lè w ranpli yon deklarasyon taks senplifye sou getctc.org.
 • CTC a pa konte kòm revni epi li p ap afekte kalifikasyon w pou avantaj piblik yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab kalifye pou kredi nan ane fiskal 2021 an, ou dwe anmezi pou ou reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske w gen yon timoun oswa yon depandan ki:
  • poko gen 18 lane
  • se yon sitwayen ameriken, yon resòtisan ameriken oswa yon rezidan pèmanan?
  • epi li genyen yon Nimewo Sekirite Sosyal?
 2. Èske pitit oswa depandan ou an te viv avèk ou pou plis pase 6 mwa?
 3. Èske ou te deklare pitit oswa depandan ou an nan deklarasyon taks ou a?
  • Sa yo ka gen ladan bofis oswa bèlfi, pitit adoptif, nyès oswa neve, pitit pitit ou, oswa pitit pitit pitit ou.
  • Epitou, yo kapab frè, sè, bòfrè oswa bèlsè, demi frè oswa demi sè, k ap viv ak ou.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ranpli yon deklarasyon taks pou ane 2021 an pou w ka reklame CTC a. Si ou pa oblije ranpli yon deklarasyon taks, ou ka toujou reklame CTC a pou ane 2021 an lè w ranpli yon deklarasyon taks senplifye sou getctc.org.

Si ou te touche $72,000 oswa mwens pandan an 2021, ou ka ranpli taks ou gratis avèk Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax prep). Volontè VITA/TCE ki gen sètifikasyon IRS disponib pou ede ou ranpli.

 • Preparasyon Taks Vityèl: Yon moun ki konn prepare taks ka ede w ranpli deklarasyon taks ou pandan yon apèl vityèl ki dire ant 60 ak 90 minit.
 • Prepare Taks Ou Poukont Ou: Ranpli deklarasyon taks ou poukont ou. Yon moun ki konn prepare taks ap disponib atravè telefòn oswa imèl pou reponn kesyon ou yo.

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt yo

Aprann plis sou lòt kredi sou taks nan Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York la (NYC Department of Consumer and Worker Protection).

Rele 311

Epi mande èd pou prepare taks ou.

Chèche yon Biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Volontè pou Taks sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy sou Taks pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki toupre ou.

Last Updated Friday, June 24th, 2:05pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.