Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Mizajou Lajan pou fanmi ki gen timoun ki elijib yo

Kredi Nan Taks Pou Timoun (CTC) | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (DCWP) Vil New York / Sèvis Enpo (IRS)

1. Kijan li mache

Kredi Taks pou Timoun (CTC) bay fanmi yo lajan pou ede elve pitit yo.

 • Pou ane fiskal 2021, CTC vo:
  • jiska $3,000 (pou chak timoun ki poko gen 18 lane)
  • jiska $3,600 (pou chak timoun ki poko gen 6 lane)
 • Ou ka reklame CTC a lè ou fè yon deklarasyon taks chak ane. Sepandan, CTC a te pwolonje pou 2021 pou moun ki pa depoze taks kapab reklame CTC a tou.
  • Sa vle di fanmi ou ka elijib menm si ou pa t touche revni oswa ou pa dwe okenn taks sou revni.
 • Epitou pou 2021, IRS ap voye peman davans CTC a.
  • Sa vle di fanmi ki elijib yo pral resevwa yon pati nan CTC kòm peman chak mwa. IRS ap voye sa yo chak mwa soti Jiyè rive Desanm 2021.
  • W ap resevwa peman davans otomatikman si:
   • te fè yon deklarasyon taks sou revni pou 2020 oswa 2019, oswa
   • si ou te bay enfòmasyon ou yo ak IRS Non Filer Tool pou enskri pou peman CTC davans oswa pou reklame peman estimilis ou yo.
  • W ap jwenn balans ki rete nan CTC a an 2022 lè w ranpli deklarasyon taks ou 2021.
   • IRS pral voye yon lèt ki di konbyen CTC ou te resevwa nan peman davans. W ap bezwen lèt sa a lè w ap ranpli deklarasyon w la.
 • Si ou pa te ranpli yon deklarasyon taks oswa bay enfòmasyon ou a bay IRS, ale nan getCTC.org pou enskri pou peman davans CTC anvan 15 novanm 2021.
 • IRS ap voye peman CTC ou a pa lapòs kòm yon chèk sou papye oswa yon kat debi prepeye. Oswa, yo pral depoze li nan kont labank ou.
 • CTC a pa konte kòm revni. Sa vle di li p ap afekte kalifikasyon w pou avantaj piblik yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab kalifye pou Kredi sou Taks pou Timoun an 2021, ou dwe anmezi pou ou reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske w gen yon timoun oswa yon depandan ki:
  • Poko gen laj 18 lane,
  • yon sitwayen ameriken, yon nasyoanal ameriken oswa yon rezidan pèmanan?
  • epi li genyen yon Nimewo Sekirite Sosyal?
 2. Èske pitit oswa depandan ou an te viv avèk ou pou plis pase mwatye tan nan ane a?
 3. Èske ou te reklame pitit ou oswa depandan sou deklarasyon taks ou a?
  • Sa yo ka gen ladan bofis, bèlfi, pitit adoptif, nyès oswa neve, pitit pitit ou, oswa gran-pitit pitit ou.
  • Epitou, yo kapab frè, sè, bòfrè, bèlsè, demi frè oswa demi sè, k ap viv ak ou.

IRS voye lèt bay fanmi ki ka elijib pou resevwa peman davans chak mwa dapre deklarasyon taks federal yo.

Fanmi ki elijib pou peman davans chak mwa yo ap resevwa yon dezyèm lèt ak yon estimasyon peman mansyèl yo.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

 

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Si w te deklare taks pou 2020 an oswa 2019:

 • Ou pral otomatikman resevwa peman chak mwa nan men IRS apati 15 jiyè 2021.
 • Pou tcheke estati peman ou yo oswa fè chanjman nan enfòmasyon ou yo, itilize Pòtay Mizajou Taks pou Timoun.

Si w te oblije men w pa t deklare taks pou 2020 oswa 2019:

 • Dat limit pou ranpli taks 2020 ou te 17 me 2021. Sepandan, ou ka toujou kapab ranpli pou gratis ak NYC Free Tax Prep si fanmi w te touche $68,000 oswa mwens.
  • Founisè NYC Free Tax Prep yo ka ede w reklame kredi taks enpòtan tankou CTC.

Si w pa t deklare taks oswa ou pa t oblije deklare taks pou 2020 oswa 2019:

 • Enskri pou peman davans sou GetCTC.org anvan 15 novanm 2021.
  • Ou pral jwenn yon pati nan CTC an 2021.
  • W ap jwenn balans CTC ki rete a lè w ranpli deklarasyon taks 2021 ou an 2022.
  • Ou kapab itilize GetCTC.org si youn nan bagay sa yo valab pou ou:
   • ou gen yon nimewo SSN oswa ITIN ki valid
   • ou te touche mwens pase $12,400 si w selibatè, $24,800 si w marye epi se yon deklarasyon pou de ki te fèt
   • ou pa te ranpli yon deklarasyon taks an 2020
   • ou pa te resevwa tout kantite lajan estimilis yo te dwe ou an
 • Oswa, ranpli yon deklarasyon taks 2021 an 2022 pou jwenn peman CTC konplè a.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Pou jwenn plis enfòmasyon ale nan Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Rele 311

Mande pou jwenn èd pou prepare taks ou.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele nan 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Fiskal pou Benevòl (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Fiskal pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki pi pre ou an.

Ale nan yon biwo preparasyon taks

Si w kalifye, ale nan yon biwo preparasyon taks pou jwenn èd pou ranpli taks ou yo an pèsòn.

Last Updated Friday, November 19th, 4:09pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.