Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Rediksyon nan taks pou paran yo

Kredi Nan Taks Pou Timoun (CTC) | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (DCWP) Vil New York / Sèvis Enpo (IRS)

1. Kijan li mache

CTC pèmèt moun ki gen timoun sou kont yo redwi taks federal sou revni yo jiska $2 000 pou chak timoun. Ou kapab reklame toude ni CTC a ak kredi pou depans Swen Gadri ak Moun Depandan.

 • Deklare taks ou avan15 avril 2021.
 • Pou kalifye, yon timoun oswa yon moun depandan dwe yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan epi li gen yon nimewo Sekirite Sosyal. Yo dwe t ap viv avèk ou tou pandan plis pase mwatye nan ane a.
 • Ou kapab deklare pitit ou, bofis, timoun ou adopte, timoun nan òfelina, pitit pitit, oswa aryè pitit pitit.
 • Si w gen frè ak sè, frè ak sè pa alyans, oswa demi frè ak sè k a p viv ak ou menm ou kapab deklare yo tou.
 • Si w kalifye, gouvènman ap voye ranbouse w lajan pa lapòs oswa depoze li sou kont ou labank.
 • Y ap fè ranbousman pou moun ki fè deklarasyon pou CTC a nan premye semèn mas lan.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab kalifye pou Kredi Fiskal pou Timoun yo, ou dwe anmezi pou ou reponn ”wi” ak tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen yon timoun oswa moun depandan ki poko gen 17 lane epi ki gen yon nime Sekirite Sosyal?
 • Èske moun depandan ou an se yon sitwayen ameriken, yon natif ameriken, oswa yon rezidan pèmanan?
 • Èske moun depandan ou an te viv sis mwa ak ou?
 • Èske w te mete moun depandan ou an nan deklarasyon taks sou revni ou an?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

 

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Deklare taks ou gratis ansanm ak Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax Prep). Ale nan nyc.gov/taxprep pou jwenn plis enfòmasyon.

Deklare sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Pou jwenn plis enfòmasyon ale nan Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Rele 311

Mande pou jwenn èd pou prepare taks ou.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele nan 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Fiskal pou Benevòl (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Fiskal pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki pi pre ou an.

Ale nan yon biwo preparasyon taks

Si w kalifye, ale nan yon biwo preparasyon taks pou jwenn èd pou ranpli taks ou yo an pèsòn.

Last Updated Wednesday, January 27th, 2:20pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.