Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Redui taks sou pwopriyete pou pwopriyetè yo

Pwogram Diminisyon Taks Eskolè (STAR) | Depatman Enpo nan Eta New York (NYS Department of Taxation and Finance, NYSDTF), NYC Depatman Finans (NYC Department of Finance, DOF)

1. Kijan li mache

STAR ede nan redui taks sou pwopriyete pou pwopriyetè elijib ki ap viv nan Eta New York. Si ou aplike epi ou elijib, ou ap resewa yon chèk kredi STAR nan kourye lapòs chak ane pou itilize pou taks sou pwopriyete ou yo.

 • Gen de (2) kalite avantaj STAR selon revni moun lakay ou yo genyen:
  • Basic STAR se pou pwopriyetè kote revni total moun lakay yo se $500,000 oswa mwen. Nou estime avantaj la ap yon rediksyon taks $293.
  • Enhanced STAR se pou pwopriyetè ki gen 65 lane epi ki pi gran kote revni total moun lakay yo pou tout pwopriyetè ak konjwen yo se $93,200 oswa mwens. Nou estime avantaj la ap yon rediksyon taks $650.
 • An 2016, STAR te disponib antanke yon egzanpsyon oswa yon kredi.
  • Ou pa bezwen enskri ankò pou STAR. Egzanpsyon ou an ap kontinye pou fakti taks sou pwopriyete ou a. Si ou vle, ou kapab pase nan kredi STAR olye nan egzanpsyon lè ou aplike nan Eta New York: www.tax.ny.gov
  • Si ou te resevwa STAR an 2015-16 epi ou pèdi avantaj la apresa, ou kapab restore egzanpsyon an. Revni ou dwe se $250,000 oswa mwens.
  • Nouvo pwopriyetè yo pa kapab aplike pou egzanpsyon STAR. Ou dwe aplike pou kontwòl kredi STAR nan Eta New York: www.tax.ny.gov
 • Granmoun ki gen Enhanced STAR yo kapab elijib tou pou jwenn Senior Citizens Homeowners’ Exemption (SCHE). Pwogram sa a pèmèt ou redui taks sou pwopriyete ou tou.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou elijib pou STAR, ou dwe se yon pwopriyetè youn nan kalite lojman sa yo:

 • yon kay
 • yon apatman (condo)
 • yon apatman kowoperatif
 • yon kay ki fabrike
 • yon kay ki nan yon fèm
 • yon pwopriyete pou itilizasyon misk, san wete imèb apatman an (sèl pati kote pwopriyetè a ye a ki elijib)

 

  Basic STAR Enhanced STAR
Laj Pa gen limit laj Tout pwopriyetè yo dwe gen 65 lane oswa plis nan dat 31 desanm ane egzanpsyon an.

Sepandan, yon sèl pwopriyetè bezwen gen 65 lane oswa plis si pwopriyete a se pou yon koup marye sèlman oswa pou frè ak sè sèlman.

Rezidans prensipal Yon pwopriyetè dwe ap viv nan pwopriyete a kòm rezidans prensipal li. Omwen yon pwopriyetè ki gen 65 lane oswa plis dwe ap viv nan pwopriyete a kòm rezidans prensipal li.
Revni

 

Revni total sèlman pwopriyetè ak mari/madanm ki ap viv nan pwopriyete a dwe:

 • $500,000 oswa mwens pou kredi a
 • $250,000 oswa mwens pou egzanpsyon an (ou pa kapab aplike pou egzanpsyon ankò men ou kapab restore li si ou te genyen li an 2015-16 men ou pèdi avantaj la apresa.)
Revni total tout pwopriyetè yo ak mari/madanm ki ap viv nan kay la oswa patnè yo nan plasaj ki anrejistre, dwe se $93,200 oswa mwens.

* Elijiblite revni pou kredi STAR 2023 a baze sou deklarason taks sou revni federal oswa Eta a pou ane fiskal 2021 an.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Si ou se yon nouvo pwopriyetè:

Si ou gen egzanpsyon Basic STAR (tankou pou 2015-16) epi kounye a ou elijib pou Enhanced STAR:

Si ou vle restore egzanpsyon Basic STAR ou a:

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Ale sou sit entènèt STAR a pou plis enfòmasyon.

Voye Imèl bay STAR

Voye Imèl bay Depatman Finans Vil New York la si ou gen kesyon sou STAR.

Rele 311

Poze kesyon sou Pwogram Diminisyon Taks Eskolè a (STAR).

Rele pou STAR Eta New York la

Rele Depatman Fiskalite ak Finans Eta New York la nan 518-457-2036 pou plis enfòmasyon konsènan taks kredi STAR Eta New York la.

Vizite Depatman Finans lan

Jwenn yon sant DOF pou jwenn èd an pèsòn.

Last Updated March 1, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.