Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Mizajou Peman antisipe pou paran pou ane fiskal 2021 an.

Kredi Nan Taks Pou Timoun (CTC) | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (DCWP) Vil New York / Sèvis Enpo (IRS)

1. Kijan li mache

Kredi taks pou timoun (CTC) ede fanmi yo peye depans kotidyen pou elve yon timoun. Tout moun ki deklare taks ak timoun ki kalifye yo elijib pou kredi a, menm si yo pa gen okenn revni yo touche oswa yo pa dwe taks sou revni. Yo te ogmante valè CTC a pou ane fiskal 2021 an, tankou jiska $3.000 (pou chak timoun ki gen mwens pase 18 lane) oswa $3.600 (pou chak timoun ki mwens pase 6 lane) epi ou kapab resevwa li sou fòm peman antisipe kòmanse 15 jiyè.

 • Mizajou: Yo pwolonje kredi CTC yo pou ane fiskal 2021 an gras ak Lwa sou Plan Sekou Ameriken (American Rescue Plan Act, ARPA) ane 2021 an.
  • Tout peman yo ranbousab, ki vle di ou kapab benefisye kredi a menm lè w pa gen revni ou touche oswa ou pa dwe okenn taks sou revni.
  • Kredi a rantre timoun ki fenk genyen 17 lane nan 2021 an ladan li.
  • Ou kapab resevwa mwatye nan CTC ou an avan menm ou depoze deklarasyon enpo sou taks ou an pou ane 2021 an, epi reklame rès mwatye ki rete a lè w depoze deklarasyon taks ou pou ane 2021 an.
  • IRS ap peye ou otomatikman chak mwa apati 15 jiyè 2021 si w te depoze taks ou pou ane fiskal 2020 an oswa pou ane fiskal 2019 lan.
   • IRS ap bay peman ki rete yo 13 Out, 15 Septanm, 15 Oktòb, 15 Novanm ak 15 Desanm.
  • IRS la te kòmanse voye lèt bay fanmi yo ki, selon deklarasyon taks federal la, ka elijib pou resevwa peman CTC chak mwa. Fanmi ki elijib pou peman CTC davans yo ap resevwa yon dezyèm lèt pèsonalize ki bay lis yon estimasyon peman chak mwa yo.
 • Pou kalifye, yon timoun oswa yon depandan dwe se yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan epi li gen yon nimewo Sekirite Sosyal. Yo dwe t ap viv avèk ou tou pandan plis pase sis mwa nan ane a.
  • Ou kapab deklare pitit ou, bofis ou, timoun ou adopte, timoun ki nan fanmi dakèy lakay ou, pitit pitit ou, oswa pitit twazyèm jenerasyon ou.
  • Si ou genyen frè/sè, frè/sè bò kote bèlmè/bòpè, oswa demi frè/sè ki abite ak ou, ou kapab deklare yo tou.
 • Si w kalifye, gouvènman an ap voye ranbouse w lajan nan kourye lapòs oswa depoze li sou kont ou labank.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Mizajou: Yo ogmante kredi CTC yo jiska $3 000 (pou chak timoun ki gen mwens pase 18 lane yo) oswa $3 600 (pou chak timoun ki gen mwens pase 6 lane yo) pou ane fiskal 2021 an gras ak Lwa sou Plan Sekou Ameriken (American Rescue Plan Act, ARPA) ane 2021 an.

Pou ou kapab elijib pou Kredi sou Taks pou Timoun, ou dwe anmezi pou ou reponn ”wi” pou kesyon sa yo:

 • Èske ou genyen yon timoun oswa yon moun ki sou kont ou ki genyen mwens pase 18 lane epi ki gen yon Nimewo Sekirite Sosyal?
 • Èske depandan ou an se yon sitwayen ameriken, èske li se yon ameriken natif natal, oswa èske li se yon rezidan pèmanan?
 • Èske depandan ou an viv avè ou pandan plis pase sis (6) mwa?
 • Èske depandan ou lan enskri nan deklarasyon taks sou revni ou?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

 

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Si w te deklare taks pou ane fiskal 2020 an oswa 2019 lan:

 • IRS pral peye ou otomatik alavans chak mwa apati 15 jiyè 2021.
 • Pou tcheke estati peman ou yo oswa fè chanjman nan enfòmasyon ou yo, itilize Pòtay Mizajou Taks pou Timoun.

Si w pa te depoze taks oswa ou pa oblije deklare taks:

 • Itilize Zouti Enskripsyon Kredi Timoun pou Moun ki pa Deklare Taks pou bay IRS enfòmasyon avan 15 oktòb 2021 pou ou ka resevwa peman davans pou Kredi Taks pou Timoun.
 • Si w pa bay IRS enfòmasyon avan 15 oktòb 2021, ou pral gen bezwen pou ranpli yon deklarasyon taks. Delè pou deklare taks ane 2020 an se te pou 17 me 2021 an li te ye, men w toujou kapab dedeklare li gratis ak NYC Free Tax Prep si fanmi w ap touche $68,000 oswa mwens.
 • Ou kapab itilize GetCTC.org tou pou ranpli yon deklarasyon taks ki senp anpil anliy pou w kapab mande Kredi Taks pou Timoun ou an ansanm ak peman stimulus ki manke yo, menm si w pa genyen papye taks ou yo. Ou kapab itilize GetCTC.org si youn nan bagay sa yo valab pou ou:
  • ou gen yon nimewo SSN oswa ITIN ki valid
  • ou te touche mwens pase $12,400 si w selibatè, $24,800 si w marye epi se yon deklarasyon pou de ki te fèt
  • si ou pa te ranpli yon deklarasyon taks ane sa a
  • ou pa te resevwa tout kantite lajan stimulus yo te dwe ou an

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Pou jwenn plis enfòmasyon ale nan Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Rele 311

Mande pou jwenn èd pou prepare taks ou.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele nan 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Fiskal pou Benevòl (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Fiskal pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki pi pre ou an.

Ale nan yon biwo preparasyon taks

Si w kalifye, ale nan yon biwo preparasyon taks pou jwenn èd pou ranpli taks ou yo an pèsòn.

Last Updated Wednesday, September 29th, 11:44am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.