Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Fòmasyon pou travay ak travay pou jèn ki gen ti revni ki gen laj 16 rive 24 lane

Train & Earn | Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (Department of Youth and Community Development, DYCD)

1. Kijan li mache

Fòmasyon ak Genyen yon Revni (Train & Earn) se yon pwogram ki pa long pou jèn ki gen ti revni (16 rive 24 lane) ki p ap travay ni ki pa al lekòl yo. Fòmasyon ak Genyen yon Revni (Train & Earn) ede jèn yo amelyore kapasite yo genyen pou yo travay epi li ede yo jwenn yon travay ki pèmanan, epi li ede yo prepare HSE yo tou.

 • Pwogram Fòmasyon ak Genyen yon Revni (Train & Earn) nan ka ede ou jwenn:
  • yon travay pèmanan.
  • ekivalan Lekòl segondè (high school equivalency, HSE) si ou bezwen l.
  • edikasyon ak fòmasyon aprè lekòl segondè.
 • Ou ka enskri nenpòt lè pandan ane a.
 • Lè ou fini pwogram nan, ou ka jwenn sèvis aprè pandan apeprè 12 mwa.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou Fòme epi Touche (Train & Earn), repons ou pou kesyon sa yo ta dwe ‘wi’:

 1. Èske ou se yon rezidan nan Vil New York?
 2. Èske ou gen ant 16 zan ak 24 tran?
 3. Èske ou pa lekòl epi ou p ap travay?
 4. Ou satisfè youn (1) nan kondisyon sa yo:
  • Ou se yon jèn moun ki sanzabri oswa ki sove kite kay ou
  • Ou se yon jèn nan yon fwaye dakèy oswa ou vin twò gran pou sistèm fanmi dakèy la
  • Ou te nan pwoblèm ak sistèm lajistis la
  • Ou se yon jèn ki gen yon andikap
  • Ou ansent oswa ou se yon paran
  • Revni ou ba epi ou bezwen plis èd pou antre oswa fini yon pwogram edikasyon oswa pou w jwenn oswa kenbe yon travay

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Jwenn yon pwogram sou sitwèb DiscoverDYCD a lè w tape “Fòmasyon ak Genyen yon Revni (Train & Earn)” nan ti bwat “Rechèch Pwogram” nan. Kontakte yon pwogram ki tou pre w pou w aplike.

Chèche yon pwogram

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou Sitwèb DYCD a pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele DYCD Community Connect

Rele 800-246-4646 si w gen kesyon sou pwogram sa a.

Last Updated Friday, June 24th, 2:50pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.