Sote kontni prensipal la
Travay

Preparasyon travay pou jèn ki p ap travay oswa ki pa nan lekòl

Train & Earn | NYC Depatman pou jenès ak devlopman kominotè

1. Kijan li mache

Fòme epi Touche (Train & Earn) se yon pwogram ak yon pakou kout pou jwenn travay pou jèn moun defavorize ki p ap travay epi ki pa lekòl. Pwogram Fòme epi Touche a ede jèn moun yo amelyore konpetans yo nan travay epi jwenn travay pèmanan. Li ede prepare pou Ekivalan Lekòl Segondè (High School Equivalency, HSE) epi tou li bay sèvis sipò.

Jèn yo resevwa jiska 12 mwa sèvis swivi apre yo fini ak pwogram nan.

 • Disponib pou jèn ant 16 zan ak 24 tran, ki pa p travay epi ki pa lekòl
 • Plasman nan inivèsite, preparasyon pou HSE, ak sèvis sipò disponib tou
 • Enskri nan diferan moman pandan tout ane a

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou Fòme epi Touche (Train & Earn), repons ou pou kesyon sa yo ta dwe ‘wi’:

 • Èske ou se yon rezidan nan Vil New York?
 • Èske ou gen ant 16 zan ak 24 tran?
 • Èske ou pa lekòl epi ou p ap travay?
 • Ou satisfè youn (1) nan kondisyon sa yo:
  • Ou se yon jèn moun ki sanzabri oswa ki sove kite kay ou
  • Ou se yon jèn nan yon fwaye dakèy oswa ou vin twò gran pou sistèm fanmi dakèy la
  • Ou te nan pwoblèm ak sistèm lajistis la
  • Ou se yon jèn ki gen yon andikap
  • Ou ansent oswa ou se yon paran
  • Revni ou ba epi ou bezwen plis èd pou antre oswa fini yon pwogram edikasyon oswa pou w jwenn oswa kenbe yon travay

Si ou gen lòt kesyon sou kalifikasyon, rele DYCD Youth Connect (Koneksyon Jèn DYCD) nan 800-246-4646.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ou ka itilize Dekouvri DYCD (Discover DYCD) pou jwenn pwogram nan zòn ou an. Pou ou ka kòmanse:

 1. Ale nan sit wèb Dekouvri DYCD (Discover DYCD) a.
 2. Tape “”Train & Earn”” (Fòme epi Touche) nan bwat “”Keyword Search”” (rechèch mo kle) an
 3. Antre kòd postal, katye, oswa vil ou a, epi klike sou “”Search”” (chèche) pou ou ka jwenn pwogram nan zòn ou an

Chèche yon pwogram

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou Sitwèb DYCD a pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele Youth Connect (Koneksyon Jèn)

Rele DYCD Youth Connect (Koneksyon Jèn DYCD) nan 800-246-4646 si ou gen kesyon sou pwogram sa a.

Last Updated Tuesday, October 6th, 10:35am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.