Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Pomoc w opłaceniu czynszu dla rodzin z dziećmi

Dodatek mieszkaniowy dla rodzin zapobiegający bezdomności eksmisji (Family Homelessness & Eviction Prevention Supplement) (FHEPS) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA), Wydział ds. usług społecznych NYC (NYC Department of Social Services), Wydział Usług dla Osób Bezdomnych miasta Nowy Jork (NYC Department of Homeless Services, DHS)

1. Jak to działa

FHEPS pokrywa część lub całość czynszu dla rodzin poddanych eksmisji, zagrożonych eksmisją lub które utraciły miejsce zamieszkania wskutek przemocy domowej. Aby się kwalifikować, rodziny muszą pobierać pomoc pieniężną (Cash Assistance, CA). Rodziny, które straciły mieszkanie z powodu problemów zdrowotnych lub związanych z bezpieczeństwem, lub na mocy pewnych decyzji sądowych, także mogą być uprawnione do dodatku FHEPS.

 • W razie utraty domu możesz skorzystać z FHEPS, aby pozostać w swoim domu, przeprowadzić się w obrębie Nowego Jorku lub wyprowadzić się ze schroniska.
 • Musisz być w stanie pozostać w znalezionym domu przez co najmniej 12 miesięcy.
 • Wiele rodzin uzyska całkowite pokrycie czynszu z programu FHEPS oraz dodatku do zakwaterowania w ramach pomocy pieniężnej.
  • Kwota pokrywana w ramach programu FHEPS będzie uzależniona od dochodu Twojego gospodarstwa domowego oraz liczby osób w tym gospodarstwie.
 • Możesz być zmuszony(-a) do zapłacenia części czynszu, jeśli:
  • Ty lub osoba, z którą współdzielisz mieszkanie, osiągacie dochody;
  • w Twoim gospodarstwie domowym jest osoba, która nie musi być uwzględniona w Twojej sprawie o pomoc pieniężną (Cash Assistance), np. świadczeniobiorca zapomogi uzupełniającej (Supplemental Security Income, SSI).
 • FHEPS może zapłacić część niezapłaconego zaległego czynszu za każdy okres, w którym rodzina mieszkała w mieszkaniu.
 • Kwalifikujące się rodziny mogą otrzymywać FHEPS przez okres do 5 lat.
  • Możesz złożyć wniosek o przedłużenie, jeśli nadal potrzebujesz pomocy.
  • Twoje gospodarstwo domowe musi spełnić wszystkie wymagania kwalifikacyjne i udowodnić, że masz dobry powód.
 • Wypłata w ramach programu FHEPS zostanie wstrzymana w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
  • sprawa o pomoc pieniężną dla Twojej rodziny jest już zamknięta;
  • w Twojej rodzinie nie ma już dziecka w wieku poniżej 18 lat;
  • w Twojej rodzinie nie ma już dziecka w wieku poniżej 19 lat, które uczy się w pełnym wymiarze godzin, regularnie uczęszcza do szkoły średniej lub na szkolenia zawodowe lub techniczne;
 • Musisz być obywatelem USA lub posiadać odpowiedni status imigracyjny.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

 1. W skład Twojej rodziny musi wchodzić jedna z następujących osób:
  • dziecko poniżej 18. roku życia;
  • dziecko w wieku poniżej 19 lat, które jest zapisane w pełnym wymiarze godzin do szkoły średniej lub programu szkolenia zawodowego lub technicznego;
  • kobieta w ciąży.
 2. Twoja rodzina musi również spełniać jeden z poniższych warunków:
 3. Twoja rodzina musi również spełniać jeden z poniższych warunków:
  • Przebywasz w schronisku HRA.
  • Przebywasz w schronisku DHS i kwalifikujesz się do uzyskania miejsca w schronisku HRA.
  • Przebywasz w schronisku DHS wskutek eksmisji* na terenie NYC w ciągu roku poprzedzającego zamieszkanie w schronisku.
  • Jesteś obecnie w trakcie procesu eksmisyjnego lub nastąpiła Twoja eksmisja* w NYC w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

* Eksmisja oznacza:

 • Postępowanie eksmisyjne prowadzone wobec Ciebie lub wobec osoby wymienionej w umowie najmu nieruchomości będącej miejscem Twojego zamieszkania.
 • Podjęcie działań mających na celu zajęcie nieruchomości będącej Twoim miejscem zamieszkania.
 • Wydanie przez uprawniony organ miasta decyzji o konieczności opuszczenia przez Ciebie miejsca zamieszkania z przyczyn zdrowotnych i/lub bezpieczeństwa.

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek osobiście

 • Jeśli nie mieszkasz w schronisku, a grozi Ci eksmisja lub bezdomność, złóż wniosek o pomoc pieniężną.
  • Aby złożyć wniosek online, odwiedź stronę www.nyc.gov/accesshra lub użyj aplikacji mobilnej ACCESS HRA, aby złożyć wniosek.
  • Wniosek można również złożyć pocztą lub osobiście. W tym celu odwiedź przewodnik dotyczący pomocy pieniężnej.
  • Zadzwoń na infolinię HRA pod numer 718-557-1399, jeśli masz problemy zdrowotne lub psychiczne, które utrudniają Ci ubieganie się o pomoc finansową.
 • Jeśli przebywasz w schronisku, Twój specjalista ds. mieszkaniowych w schronisku / opiekun sprawy wyjaśni Ci szczegółowo zasady działania programu FHEPS i pomoże w poszukiwaniu mieszkania.
  • Rodzinom przebywającym w miejscu pobytu tymczasowego i zakwalifikowanym do udziału w programie FHEPS może przysługiwać dodatek na zakup mebli. Współpracuj ze swoim opiekunem sprawy, aby zorganizować pomoc w przeprowadzce.
  • Właściciele nieruchomości otrzymają z góry zapłatę w wysokości jednomiesięcznego czynszu oraz dodatku na czynsz za okres trzech miesięcy. Właściciele nieruchomości otrzymują też pisemne poręczenie z tytułu zabezpieczenia nieruchomości.

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Dowiedz się więcej o programie FHEPS.

Zadzwoń pod numer 311

Jeśli grozi Ci eksmisja lub bezdomność, zadzwoń pod numer 311 i zapytaj, gdzie jest najbliższe biuro Homebase, co ze sobą przynieść i czego się spodziewać podczas spotkania.

Zadzwoń do HRA

Rodziny, które opuściły schronisko HRA, powinny się skontaktować z HRA pod numerem 929-221-7270 w celu skierowania ich do lokalnego programu przeznaczonego dla osób niedysponujących mieszkaniem.

Last Updated czwartek, 11 sierpnia, 11:14am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.