Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Èd ak lwaye pou fanmi ki gen timoun

Sipleman Konba Vil la Kont Pwoblèm Sanzabri ak Prevansyon Degèpisman (FHEPS) | Depatman Sèvis Sosyal Vil New York (NYC Department of Social Services), NYC Depatman Sèvis pou Sanzabri (NYC Department of Homeless Services, DHS), NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

FHEPS peye kèk oswa tout lwaye pou fanmi yo ki te degèpi, ki fè fas ak degèpisman, oswa ki pèdi kay yo poutèt vyolans domestik. Fanmi yo dwe ap resevwa Asistans ak Lajan Kach (Cash Assistance, CA) pou yo ka elijib. Fanmi ki te pèdi kay yo poutèt pwoblèm sante oswa sekirite, oswa poutèt sèten desizyon tribinal ka elijib pou FHEPS tou.

 • Ou ka itilize Sipleman Prevansyon Pwoblèm Sanzabri ak Degèpisman Fanmi (Family Homelessness and Eviction Prevention Supplement,FHEPS) pou rete lakay ou, deplase nan Vil New York, oswa soti nan abri si ou deja pèdi kay ou
 • Ou dwe ka rete nan kay ou jwenn lan pou omwens 12 mwa
 • Anpil fanmi ap gen tout lwaye yo kouvri pa FHEPS epi alokasyon pou abri Asistans Lajan Kach yo a
  • Kantite lajan FHEPS ap peye depann sou revni kay ou a epi kantite moun ki nan kay ou a
 • Ou ka oblije peye yon pati nan lwaye a si:
  • Si ou menm oswa yon moun ou pataje kay ou a avèl genyen yon revni
  • Si kay ou a genyen ladan li yon moun ki pa oblije sou dosye Asistans Lajan Kach ou a, tankou yon moun ki resevwa Revni Sekirite Siplemantè (SSI).
 • FHEPS ka peye yon pati nan lwaye anreta ki pa peye a pou nenpòt peryòd de tan lè fanmi an te rete nan yon apatman.
 • Fanmi ki kalifye yo ka jwenn FHEPS jiska 5 lane. Ou ka aplike pou yon ekstansyon si ou toujou bezwen èd
  • Fanmi ou dwe ranpli tout kondisyon kalifikasyon yo epi pwouve ou genyen yon bon kòz
 • Peman FHEPS la ap sispann, si nenpòt nan bagay sa yo rive:
  • Fanmi ou pa gen okenn dosye Asistans Lajan Kach ankò
  • Ou dwe gen yon timoun ki poko gen 18 lane
  • Fanmi ou pa gen yon timoun ki poko gen 19 lane ki se yon elèv a tanplen ki regilyèman ale lekòl segondè oswa nan yon pwogram fòmasyon pwofesyonèl oswa teknik
 • Ou dwe se yon sitwayen ameriken oswa ou dwe genyen kondisyon imigrasyon satisfezan

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

 1. Fanmi ou dwe mete youn nan sa ki endike anba la a:
  • Timoun ki gen mwens pase 18 lane
  • Yon timoun ki poko gen 19 lane ki enskri a tanplen nan lekòl segondè oswa yon pwogram fòmasyon pwofesyonèl oswa teknik
  • Yon fanm ansent
 2. Fanmi ou dwe satisfè youn (1) nan kondisyon sa yo tou:
 3. Fanmi ou dwe satisfè youn (1) nan kondisyon sa yo tou:
  • Ou nan abri HRA
  • Ou nan abri DHS epi kalifye pou abri HRA
  • Ou nan abri DHS epi yo te degèpi w* nan vil New York yon moman nan ane a, anvan ou te antre nan abri a
  • Kounye a ou nan pwosesis pou yo degèpi w oswa yo te degèpi* nan Vil New York nan 12 dènye mwa yo

*Degèpi ka vle di:

 • Yon pwosedi degèpisman kont ou menm oswa moun ki sou kontra-lokasyon pou kay ou a
 • Yon aksyon pou degèpisman pou bilding ou a oswa kay ou a
 • Yon detèminasyon ajans ki nan Vil la fè konnen ou dwe kite bilding ou an oswa kay ou a akoz rezon sante oswa sekirite.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

 • Si ou pa nan yon abri epi ou riske degèpisman oswa sanzabri, aplike pou Asistans Lajan Kach la.
  • Pou aplike anliy, vizite www.nyc.gov/accesshra oubyen itlize aplikasyon mobil ACCESS HRA a (ACCESS HRA mobile app) pou soumèt aplikasyon ou an.
  • Ou ka aplike tou pa lapòs oswa fas-a-fas nan. Vizite gid Asistans Lajan Kach la pou ka aprann kijan pou w fè.
  • Rele Liy Enfòmasyon HRA nan 718-557-1399 si ou gen yon pwoblèm medikal oswa yon pwoblèm sante mantal ki lakòz li difisil pou ou pou aplike pou Asistans Lajan Kach la.
 • Si ou nan yon abri, espesyalis lojman abri ou a/manadjè dosye ou a pral eksplike FHEPS ak plis detay epi pral ede ou chèche yon apatman.
  • Fanmi ki nan abri ki apwouve pou FHEPS yo ka kalifye pou resevwa yon alokasyon pou mèb. Travay avèk manadjè dosye ou a pou w ka fè aranjman pou jwenn asistans pou demenajman.
  • Pwopriyetè kay yo pral resevwa yon mwa lwaye konplè ak yon sipleman lwaye twa mwa anplis davans. Pwopriyetè yo resevwa yon bon koupon tou.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Jwenn plis enfòmasyon sou FHEPS.

Rele 311

Si ou nan risk pou degèpisman oswa sanzabri, rele 311 epi mande enfòmasyon sou yon lokal Homebase ki pi pre adrès ou an, kisa pou w pote ak kisa pou w atann nan randevou w la.

Rele HRA

Fanmi ki kite yon abri HRA ta dwe rele HRA nan 929-221-7270 pou yo konekte ak pwogram kominote lokal yo pou moun ki pa gen rezidans.

Last Updated Thursday, August 11th, 11:11am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.