Sote kontni prensipal la
Moun Andikape

Transpò piblik pou moun ak andikap

Access-A-Ride (AAR) | Tranzit Vil New York

1. Kijan li mache

Sèvis transpò adapte (Paratransit) Access-A-Ride (AAR) bay transpò piblik pou kliyan kalifye ki gen andikap oswa pwoblèm sante ki anpeche yo itilize otobis ak tren piblik yo pou kèk oswa pou tout deplasman yo. AAR opere 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn, 365 jou pa ane.

 • Pri a se menm ak frè konplè sou transpò piblik
 • AAR kapab pran jiska 21 jou pou trete aplikasyon ou a apre evalyasyon an pèsòn ou a
 • Yon sèvis abònman disponib si ale menm kote yo menm lè nan jounen an omwen yon fwa pa semèn
 • Kèk kliyan bezwen asistans yon asistan swen pèsonèl (PCA) ki fè tach pèsonèl chofè yo pa gen dwa fè pandan y ap mennen moun nan. Asistan swen pèsonèl yo monte gratis
 • Kèk kliyan AAR kapab mande yon AAA MetroCard yo kapab itilize pou kat vwayaj nan transpò piblik gratis sou bis ak tren piblik yo

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye pou Access-A-Ride si ou gen yon andikap ki anpeche ou itilize bis oswa metwo aksesib pou kèk oswa tout nan vwayaj ou yo. Nan evalyasyon fas-a-fas ou a, yo pral mande ou si ou kapab:

 • monte oswa desann eskalye metwo yo,
 • ale nan yon estasyon metwo oswa bis,
 • monte, ak soti nan yon metwo oswa bis,
 • epi monte oswa navige sistèm bis oswa metwo a poukont ou.

Sa a pral ede nou deside si ou kalifye pou sèvis Access-A-Ride pasyèl oswa konplè. Tanpri pa bliye bay, alekri, kijan andikap ou a anpeche ou itilize bis oswa metwo aksesib yo ak ki lòt kondisyon ki anpeche ou mache ak tann bis oswa metwo a (twotwa yo nan move kondisyon, gen ti mòn, pa gen abri bis ak chèz, elatriye).

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

kache lis sa a montre lis sa a
 1. Pou pran yon randevou rele 877-337-2017 epi peze 1 lè yo mande ou.
  1. Lè ou pwograme randevou ou a, di pèsonèl la si ou bezwen:
  2. materyèl ki ekri ak gran ekriti, Bray, oswa fòma ki anrejistre
  3. yon entèprèt lang siy
  4. yon asistan swen pèsonèl pou vwayaje ak ou
 2. sèvis entèprèt telefonik
 3. Apre ou fin pran randevou ou a, w ap resevwa yon pake aplikasyon pa lapòs. Pake a pral genyen aplikasyon an, yon lèt konsènan randevou ou a, ak enstriksyon sou transpò ale-retou nan sant tès la.
  1. Lè w ap pwograme transpò, mansyone si w ap vwayaje ak yon asistan swen pèsonèl.
 4. Rele 877-337-2017 (peze #1) si ou poko resevwa lèt kalifikasyon AAR ou a pa lapòs.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Access-A-Ride la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande Access-A-Ride.

Rele Access-A-Ride

Rele 877-337-2017 si ou gen kesyon sou fason pou aplike.