Sote kontni prensipal la
Moun Andikape

Transpò piblik pou andikape

Sèvis Transpò Adapte Access-A-Ride (AAR) | Tranzit Vil New York

1. Kijan li mache

Ou kapab kalifye pou Access-A-Ride si w gen yon andikap ki anpeche w pran bis oswa tren ki aksesib pou kèk nan trajè w yo oswa pou yo tout. AAR opere 24 è sou 24, 7 jou sou 7, 365 jou nan ane a.

 • Sèvis AAR disponib nan tout senk awondisman vil New York yo.
  • Sa gen ladan yon zòn twaka mil ki depase sèvis itinerè atravè fwontyè a avèk kèk pati nan rejyon Nassau ak Westchester.
 • AAR se yon pwogram ki pèmèt moun jwenn woulib ak lòt moun. Sa vle di ou kapab jwenn woulib ak lòt kliyan.
 • AAR bay:
  • Sèvis transpò soti lakay rive nan destinasyon oswa sèvis manje pou kliyan ki kalifye yo.
  • Trajè ki pa priyorite avèk tan woulib maksimòm selon distans trajè a.
 • Tarif yo menm ak tarif transpò an komen.
 • Patisipan yo kapab rezève epi jere vwayaj yo anliy.
 • AAR tou:
  • Konfòme li avèk reglèman nan lwa federal pou Ameriken ki gen Andikap yo (Americans with Disabilities Act, ADA).
  • Bay sèvis entèpretasyon ak tradiksyon dokiman gratis. Sèvis sa yo disponib pandan pwosesis aplikasyon an, kalifikasyon ak pwosesis pwogramasyon yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye pou w Access-A-Ride si:

 • Ou gen yon andikap ki anpeche w monte bis oswa metwo pou kèk oswa tout vwayaj ou, epi
 • Si bezwen w yo koresponn ak egzijans ADA yo.
 • Ou kapab kalifye tou si w ap retabli anba yon operasyon, ou gen maladi alontèm, oswa w ap chache yon transpò adapte pandan vizit ou nan vil New York.

Pandan ou aplike pou AAR la, y ap mande w montre si wi ou non ou kapab:

 • monte oswa desann eskalye tren,
 • ale nan yon estasyon tren oswa bis,
 • monte yon tren oswa yon bis, pran l, desann li,
 • epi pran bis la oswa tren an oswa navige nan rezo bis oswa tren yo pou kont ou.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

W ap bezwen dokiman medikal ki montre andikap ou anrapò ak transpò.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

 1. Rele pou pwograme yon randevou nan yon sant evalyasyon pou wè si w kalifye pou Access-A-Ride.
  • Si w ap rele pandan w nan zòn metro NY ak rejyon ki kole ak li yo, rele 877-337-2017.
  • Pou lòt kòd postal yo, rele 718-393-4999.
  • Gen sèvis entèpretasyon ki disponib si anglè se pa lang prrefere ou.
  • Pou malantandan yo (TTY), rele AAR lè w itilize yon sèvis relè prefere oswa sèvis relè gratis 711 lan.
 2. Ranpli fòmilè aplikasyon an.
  • Aprè w fin fè etap 1 pi wo a, w ap resevwa yon fòmilè aplikasyon AAR nan mèl ou. Ranpli fòmilè a epi pote li nan evalyasyon ou genyen ki pwograme a.
 3. Vini nan Evalyasyon fizik ou a.
  • Nan evalyasyon fas a fas ou a, ou pral fè yon entèvyou ak yon pwofesyonèl swen sante avèk tès fonksyonèl.
  • Ou kapab pwograme yon vwayaj adapte gratis pou ale nan evalyasyon an epi pou tounen lakay ou, si w bezwen sa.
 4. W ap resevwa yon desizyon konsènan kalifikasyon ou nan mèl.
  • Si ou kalifye, enfòmasyon pou rezève woulib sou AAR yo ap tou ladan.
  • Si yo rejte aplikasyon w lan oswa ou kalifye okondisyonèl, ou kapab konteste desizyon nan 60 jou aprè notifikasyon an.
  • Sa pran anviwon twa semèn pou yo pran yon desizyon. Si ou pa resevwa yon desizyon aprè kèk semèn, ou kapab rele AAR nan pou 877-337-2017 verifye.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sit entènèt la

Jwenn plis enfòmayon nan MTA sou Access-A-Ride.

Rele 311

Mande enfòmasyon sou Access-A-Ride.

Rele Access-A-Ride

Rele 877-337-2017 (nan NYC) oswa 718-393-4999 (nan lòt kòd postal yo)

Last Updated Friday, April 1st, 2:12pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.