Sote kontni prensipal la
Bezwen Espesyal

Transpò piblik pou moun ak andikap

Access-A-Ride (AAR) | NYC Metropolitan Transportation Authority

1. Kijan li mache

Si ou gen yon andikap ki rann li difisil pou ou monte bis oswa metwo, ou kapab aplike pou Access-A-Ride. AAR opere 24è sou 24, 7 jou sou 7, 365 jou nan ane a, atravè tout senk minisipalite NYC yo. Yon machin, adapte ak bezwen ou, pral vin chèche ou epi mennen ou kote ou bezwen ale a.

 • Pri a se menm ak frè konplè sou transpò piblik
 • AAR kapab pran jiska 21 jou pou trete aplikasyon ou a apre evalyasyon an pèsòn ou a
 • Yon sèvis abònman disponib si ale menm kote yo menm lè nan jounen an omwen yon fwa pa semèn
 • Kèk kliyan bezwen asistans yon asistan swen pèsonèl (PCA) ki fè tach pèsonèl chofè yo pa gen dwa fè pandan y ap mennen moun nan. Asistan swen pèsonèl yo monte gratis
 • Kèk kliyan AAR kapab mande yon AAA MetroCard yo kapab itilize pou kat vwayaj nan transpò piblik gratis sou bis ak tren piblik yo

Pwochen seksyon:

2. Kouman pou aplike

2. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

kache lis sa a montre lis sa a
 1. Pou pran yon randevou rele 877-337-2017 epi peze 1 lè yo mande ou.
  1. Lè ou pwograme randevou ou a, di pèsonèl la si ou bezwen:
  2. materyèl ki ekri ak gran ekriti, Bray, oswa fòma ki anrejistre
  3. yon entèprèt lang siy
  4. yon asistan swen pèsonèl pou vwayaje ak ou
 2. sèvis entèprèt telefonik
 3. Apre ou fin pran randevou ou a, w ap resevwa yon pake aplikasyon pa lapòs. Pake a pral genyen aplikasyon an, yon lèt konsènan randevou ou a, ak enstriksyon sou transpò ale-retou nan sant tès la.
  1. Lè w ap pwograme transpò, mansyone si w ap vwayaje ak yon asistan swen pèsonèl.
 4. Rele 877-337-2017 (peze #1) si ou poko resevwa lèt kalifikasyon AAR ou a pa lapòs.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Access-A-Ride la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande Access-A-Ride.

Rele Access-A-Ride

Rele 877-337-2017 si ou gen kesyon sou fason pou aplike.