Sote kontni prensipal la
Moun Andikape

Transpò piblik pou andikape

Sèvis Transpò Adapte Access-A-Ride (AAR) | Otorite Transpò Metwopoliten (Metropolitan Transportation Authority, MTA)

1. Kijan li mache

Ou kapab kalifye pou Access-A-Ride si w gen yon andikap ki anpeche w pran bis oswa tren ki aksesib pou kèk nan trajè w yo oswa pou yo tout. AAR opere 24 è sou 24, 7 jou sou 7, 365 jou nan ane a.

 • Sèvis AAR disponib nan tout senk awondisman vil New York yo.
  • Sa gen ladan yon zòn twaka mil ki depase sèvis itinerè atravè fwontyè a avèk kèk pati nan rejyon Nassau ak Westchester.
 • AAR se yon pwogram ki pèmèt moun jwenn woulib ak lòt moun. Sa vle di ou kapab jwenn woulib ak lòt kliyan.
 • AAR bay:
  • Sèvis transpò soti lakay rive nan destinasyon oswa sèvis manje pou kliyan ki kalifye yo.
  • Trajè ki pa priyorite avèk tan woulib maksimòm selon distans trajè a.
 • Tarif yo menm ak tarif transpò an komen.
 • Patisipan yo kapab rezève epi jere vwayaj yo anliy.
 • AAR tou:
  • Konfòme li avèk reglèman nan lwa federal pou Ameriken ki gen Andikap yo (Americans with Disabilities Act, ADA).
  • Bay sèvis entèpretasyon ak tradiksyon dokiman gratis. Sèvis sa yo disponib pandan pwosesis aplikasyon an, kalifikasyon ak pwosesis pwogramasyon yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye pou w Access-A-Ride si:

 • Ou gen yon andikap ki anpeche w monte bis oswa metwo pou kèk oswa tout vwayaj ou, epi
 • Si bezwen w yo koresponn ak egzijans ADA yo.
 • Ou kapab kalifye tou si w ap retabli anba yon operasyon, ou gen maladi alontèm, oswa w ap chache yon transpò adapte pandan vizit ou nan vil New York.

Pandan ou aplike pou AAR la, y ap mande w montre si wi ou non ou kapab:

 • monte oswa desann eskalye tren,
 • ale nan yon estasyon tren oswa bis,
 • monte yon tren oswa yon bis, pran l, desann li,
 • epi pran bis la oswa tren an oswa navige nan rezo bis oswa tren yo pou kont ou.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

W ap bezwen dokiman medikal ki montre andikap ou anrapò ak transpò.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

 1. Rele pou pwograme yon randevou nan yon sant evalyasyon pou wè si w kalifye pou Access-A-Ride.
  • Si w ap rele pandan w nan zòn metro NY ak rejyon ki kole ak li yo, rele 877-337-2017.
  • Pou lòt kòd postal yo, rele 718-393-4999.
  • Gen sèvis entèpretasyon ki disponib si anglè se pa lang prrefere ou.
  • Pou malantandan yo (TTY), rele AAR lè w itilize yon sèvis relè prefere oswa sèvis relè gratis 711 lan.
 2. Ranpli fòmilè aplikasyon an.
  • Aprè w fin fè etap 1 pi wo a, w ap resevwa yon fòmilè aplikasyon AAR nan mèl ou. Ranpli fòmilè a epi pote li nan evalyasyon ou genyen ki pwograme a.
 3. Vini nan Evalyasyon fizik ou a.
  • Nan evalyasyon fas a fas ou a, ou pral fè yon entèvyou ak yon pwofesyonèl swen sante avèk tès fonksyonèl.
  • Ou kapab pwograme yon vwayaj adapte gratis pou ale nan evalyasyon an epi pou tounen lakay ou, si w bezwen sa.
 4. W ap resevwa yon desizyon konsènan kalifikasyon ou nan mèl.
  • Si ou kalifye, enfòmasyon pou rezève woulib sou AAR yo ap tou ladan.
  • Si yo rejte aplikasyon w lan oswa ou kalifye okondisyonèl, ou kapab konteste desizyon nan 60 jou aprè notifikasyon an.
  • Sa pran anviwon twa semèn pou yo pran yon desizyon. Si ou pa resevwa yon desizyon aprè kèk semèn, ou kapab rele AAR nan pou 877-337-2017 verifye.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sit entènèt la

Jwenn plis enfòmayon nan MTA sou Access-A-Ride.

Rele 311

Mande enfòmasyon sou Access-A-Ride.

Rele Access-A-Ride

Rele 877-337-2017 (nan NYC) oswa 718-393-4999 (nan lòt kòd postal yo)

Last Updated April 1, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.